Ymladd camddefnydd o sylweddau drwy offer

Drugs in pill form

Ymladd camddefnydd o sylweddau drwy offer

Yr Her
Mae Dr Amira Guirguis o Brifysgol Abertawe'n fferyllydd ac yn arbenigwr o fri rhyngwladol ym maes camddefnyddio sylweddau a chanfod cyffuriau.  Mae hi'n disgrifio lledaeniad sylweddau seicoweithredol newydd fel ‘maes sy'n peri pryder cynyddol’.  Mae sylweddau seicoweithredol newydd, y cyfeiriwyd atynt o'r blaen fel 'gwefrau cyfreithlon' (maent bellach yn anghyfreithlon), yn wahanol i gyffuriau niweidiol traddodiadol ac mae cannoedd ohonynt wedi llifo i'r farchnad fyd-eang yn ystod y degawd diwethaf.

Y Dull
Ymunodd Dr Guirguis ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ym mis Mawrth 2019, â'r nod o ganolbwyntio’n benodol ar sylweddau seicoweithredol newydd yn ei hymchwil.  Ar y cyd â thîm newydd yn yr Ysgol Feddygaeth, mae hi'n sefydlu uned ymchwil newydd i ddadansoddi priodweddau ac effeithiau sylweddau seicoweithredol newydd a sylweddau eraill a gamddefnyddir, er mwyn eu deall yn well ac, yn hollbwysig, i gynnig cyngor i'r proffesiwn meddygol ar sut i drin pobl sydd wedi'u cymryd. 

Yr Effaith

  • Mae Dr Guirguis wedi arwain y gwaith o sefydlu'r gwasanaeth cyntaf i wirio cyffuriau yn y gymuned ac sydd wedi'i drwyddedu gan y Swyddfa Gartref. Mae'n rhan o wasanaeth camddefnyddio sylweddau, mewn cydweithrediad ag Addaction, un o elusennau mwyaf blaenllaw'r DU ym maes cyffuriau, alcohol ac iechyd meddwl.
  • Mae canfyddiadau ei hymchwil wedi cael eu cynnwys mewn cronfeydd cydnabyddedig, yn ogystal â llyfrau testun hanfodol ar gyfer israddedigion fferylliaeth yn y DU.
  • Hi yw'r arweinydd ar Gyffuriau a Reolir ar gyfer Bwrdd Gwyddoniaeth ac Ymchwil y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS) gan cynghori Prif Wyddonydd yr RPS. Ymgynghorir â hi ar unrhyw beth sy'n ymwneud â chyffuriau newydd ac mae ei hargymhellion yn dylanwadu ar bolisi'r DU ar gyffuriau ac yn cefnogi'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol.
  • Mae Dr Guirguis yn arwain grŵp ymchwil o bum myfyriwr PhD y mae eu hymchwil yn creu sylfaen ar gyfer ymagwedd gyfannol at ymdrin â Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe