Coronafeirws: y diweddaraf

Pwrpas Gwasanaeth Cerddoriaeth y Brifysgol yw cefnogi a datblygu bywyd cerddorol Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr a grwpiau allanol megis y Sinfonia Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru ac eraill.

Mae’r Gwasanaeth Cerddoriaeth yn…

 • Rheoli cyfleusterau, offer ac adnoddau eraill (ystafelloedd ymarfer, offerynnau, cerddoriaeth daflen, ayyb);
 • Trefnu cyngherddau'r Neuadd Fawr sy'n cynnwys perfformwyr proffesiynol a grwpiau myfyrwyr;
 • Trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr gyda cherddorion allanol;
 • Darparu cefnogaeth i fyfyrwyr offerynnol a lleisiol;
 • Hyrwyddo cyfleoedd cerddorol y Brifysgol i ddarpar fyfyrwyr;
 • Darparu eiriolaeth a chynllunio strategol i faterion cerddorol ar lefel rheoli yn y Brifysgol.

Y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth, Dr Ian Rutt, sy'n arwain y Gwasanaeth Cerddoriaeth. Mae’n gweithio yn y Sefydliad Diwylliannol, yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a gellir cysylltu ag ef drwy e-bostio: i.c.rutt@abertawe.ac.uk. Mae Ian bob amser yn hapus i drafod syniadau a phosibiliadau newydd, ac i glywed eich barn ar gerddoriaeth yn Abertawe. Cysylltwch ag ef i drefnu cyfarfod.

Gwybodaeth

Ensembles a Chorau

Trefnir yr holl ensembles a chorau a restrir gan ein cymdeithasau myfyrwyr, gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth:

 • Band Mawr

Mae Band Mawr Undeb y Myfyrwyr yn mynd o nerth i nerth, gan chwarae swing clasurol, jazz modern, ffync a llawer o genres eraill, mewn cyngherddau a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Yr uchafbwyntiau blynyddol yw'r Cinio a Dawns Band Mawr a Sioe Myfyrwyr y Neuadd Fawr. O eleni ymlaen, caiff y Band Mawr ei gyfarwyddo'n broffesiynol. 

 • Y Gymdeithas Gorawl

Mae Cymdeithas Gorawl Undeb y Myfyrwyr yn cynnal côr deinamig a chyfeillgar nad oes angen praw-wrandawiad ar ei gyfer. Caiff ei gyfarwyddo gan fyfyrwyr ac mae'n canu amrywiaeth eang o gerddoriaeth. Maent yn perfformio'n rheolaidd yn Abertawe, mewn cyngherddau a digwyddiadau, ac yn canu yn Sioe'r Myfyrwyr yn y Neuadd Fawr. Yn 2018, teithiodd dramor, gan ganu mewn cyngerdd gala yn Neuadd Carnegie, yn Ninas Efrog Newydd, i ddathlu hanner ganmlwyddiant y Kings Singers.

 • Côr Siambr

Mae'r Gymdeithas Gorawl hefyd yn cynnig Côr Siambr lai: caiff aelodau eu gwahodd o'r Prif Gôr drwy braw-wrandawiad/gwahoddiad. Mae'n ymarfer ar brynhawn dydd Mercher. Os oes diddordeb gennych chi mewn canu yn y Côr Siambr, siaradwch ag aelod o bwyllgor y Gymdeithas Gorawl.

 • Cerddorfa

Mae Cerddorfa Undeb y Myfyrwyr yn chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth o'r cyfnod clasurol hwyr ymlaen, gan gynnwys fel arfer cerddoriaeth o ffilm ac un neu ddwy em sy'n llai adnabyddus. Y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth sy'n ei harwain, gyda chefnogaeth sawl aelod o staff profiadol. Mae'n cydweithrediad â'r Sinfonia Cymru yn gyfle i chwarae ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol a datblygu ymhellach eich chwarae chi. Mae'r gerddorfa'n cynnal cyngerdd flynyddol yn y Neuadd Fawr, ac mae hefyd yn perfformio yng nghyngherddau haf a gaeaf y Gymdeithas Cerddorion. Nid oes praw-wrandawiad i linynnau ac mae bob amser croeso i chwaraewyr newydd. Mae chwaraewyr chwythbrennau ac offerennau pres yn ymuno drwy braw-wrandawiad/gwahoddiad – cynhelir praw-wrandawiadau ddydd Mercher cyntaf y flwyddyn academaidd.

 • Côr Sioe Gerdd

Dyma wledd o ganu, dawnsio a Chôr Sioe arobryn sy'n perfformio amrywiaeth o ganeuon o pop a roc i'r theatr gerdd , gyda recordiadau cefndirol, cerddoriaeth byw a hyd yn oed a capella. Ynghyd â dwy sioe flynyddol, yr uchafbwynt yw'r gystadleuaeth genedlaethol Masters of Show Choir, a enillwyd gan Gôr Sioe Undeb y Myfyrwyr yn 2016.

 • Ensembles Bach

Mae Cymdeithas y Cerddorion yn trefnu nifer o ensembles llai, gan ddibynnu ar bwy sydd â diddordeb. Fel arfer, ceir Côr FfliwtiauGrŵp Pres a Grŵp Sacsoffonau. Cysylltwch â'r Gymdeithas os oes diddordeb gennych.

 • Band Chwythbrennau

Mae Band Chwythbrennau Undeb y Myfyrwyr yn fand mawr, uchelgeisiol heb praw-wrandawiadau â hanes diweddar rhagorol. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys perfformiadau arobryn yng Ngŵyl Genedlaethol Bandiau Cyngerdd, a chydweithio â'r Gymdeithas Gorawl yn y Neuadd Fawr. O eleni ymlaen, caiff y Band Chwythbrennau ei gyfarwyddo'n broffesiynol ac mae'n siŵr o barhau i ddatblygu. Ffocws y repertoire yw cerddoriaeth chwythbrennau o safon, ynghyd â cherddoriaeth o ffilmiau a sioeau sy'n boblogaidd â phawb.

Cymdeithasau Myfyrwyr
Cymdeithasau Myfyrwyr

Trefnir cerddoriaeth yn Abertawe yn bennaf gan ein cymdeithasau myfyrwyr Ceir rhagor o wybodaeth am bob un ohonynt ar wefan yr Undeb, yn Ffair y Glas ac ar gyfryngau cymdeithasol:

Ystafelloedd Ymarfer Cerddoriaeth

Mae ystafelloedd ymarfer cerddoriaeth, y mae ganddynt oll bianos, ar gael ar gampysau Singleton a'r Bae:

 • Campws Singleton. Lleolir yr ystafelloedd ar lawr uchaf Tŷ Fulton, i gefn yr adeilad, a gellir cael mynediad iddynt o unrhyw un o'r grisiau yn y cefn, neu o'r lifft. I gael mynediad, bydd angen rhaglennu eich cerdyn myfyriwr – cysylltwch â music@abertawe.ac.uk i drefnu hyn.
 • Campws y Bae. Mae'r ystafelloedd ymarfer yn yr un adeilad llety ag Undeb y Myfyrwyr a chyfleusterau chwaraeon, a gellir cael mynediad iddynt drwy risiau Talacharn, drws nesaf i'r ganolfan chwaraeon. Er mwyn cael mynediad i'r ystafelloedd hyn, mae'n rhaid cwblhau sesiwn sefydlu. Mae sesiynau sefydlu ar gael yn rheolaidd drwy gydol y tymor. Cysylltwch â music@abertawe.ac.uk i gael gwybodaeth.

Gellir cadw'r ystafelloedd ymarfer cerddoriaeth o flaen llaw, os ydych chi'n dymuno.

Lleoliadau a Pherfformiadau
Lleoliadau a Pherfformiadau

Perfformiadau yn y Neuadd Fawr a'r Taliesin

Gall myfyrwyr fwynhau ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol o £5 yn unig yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin a’r Neuadd Fawr!

Mae Taliesin, sydd wedi ei leoli ar Singleton, yn cynnig disgownt gwych i’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn rhaglen prif ffrwd a ffilmiau arbenigol (£6), drama fyw, cerddoriaeth a dawns (£5*). Mae yna fargeinion i fyfyrwyr a darllediadau byw o leoliadau enwog ar draws y DU (£5 ar y drws).

Mae’r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae hefyd yn gartref i raglen eang o gyngherddau byw a digwyddiadau llenyddol. Mae’r rhan fwyaf o docynnau myfyrwyr yn costio £5 yma ac mae’n bosib eu harchebu un ai yn Taliesin neu yn swyddfa’r Neuadd Fawr

Fel myfyriwr Prifysgol Abertawe, gallwch alw heibio Taliesin a chofrestru am gerdyn aelodaeth am ddim sy’n eich galluogi i fynd i’r 3 digwyddiad byw cyntaf am ddim!**

www.taliesinartscentre.co.uk
_____________________

*Heblaw am ddigwyddiadau wedi eu llogi’n breifat
** Mae’r cynnig arbennig hwn yn ddibynnol ar argaeledd

Lleoliadau lleol eraill

Mae llawer o lefydd eraill lle gallwch glywed cerddoriaeth yn Abertawe...

 • Mae Neuadd Brangwyn, a leolir yn y Neuadd y Ddinas hanesyddol, yn un o neuaddau cyngherddau mwyaf cofiadwy'r DU, gan gynnig Paneli'r Ymerodraeth Brydeinig Frank Brangwyn sydd bron yn seicadelig. Mae'r neuadd yn croesawu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn rheolaidd (mae tocynnau rhad i fyfyrwyr ar gael) a chyngherddau organ amser cinio rheolaidd (mynediad am ddim). Mae manylion digwyddiadau yn Neuadd Brangwyn ar wefan Cyngor Abertawe: www.abertawe.gov.uk/digwyddiadauynybrangwyn
 • Mae Swansea Jazzland, yn yr Uplands, yn croesawu cerddorion rhagorol o bob cwr o'r DU ac ymhellach i ffwrdd yn rheolaidd. www.swanseajazzland.co.uk
 • Mae llawer o leoliadau bach sy'n cynnal perfformiadau o bob math yng nghanol y ddinas, yr Uplands a Brynmill. Chwiliwch ar gyfryngau cymdeithasol am yr wybodaeth ddiweddaraf:
Calendr Digwyddiadau 2020

2020

DateEventTimeVenueTicket Info
Nos Sadwrn 8 Chwerfror      Cerddorfa Jazz Ieuenctid Cenedlaethol 7:30yh Y Neuadd Fawr, Abertawe Cliciwch Yma 
Dydd Sul 8 Mawrth Pedwarawd Piano Primrose TBC  Y Neuadd Fawr, Abertawe Cliciwch Yma
Nos Sadwrn 14 Mawrth Cerddorfa SU a The Welsh Sinfonia 7:30yh Y Neuadd Fawr, Abertawe Cliciwch Yma
Nos Sadwrn 21 Mawrth Cyngerdd Cerddorfa Chwyth SU 7:30yh Y Neuadd Fawr, Abertawe Cliciwch Yma
Nos Mercher 25 Mawrth Cyngerdd y Canghellor
(Ysgolheigion a Chyfeillion)
6yh Y Neuadd Fawr, Abertawe Cliciwch Yma
Nos Sul 29th Mawrth Band Mawr SU 7:30yh Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe Cliciwch Yma
Nos Sadwrn 2 Mai Cyngerdd Côr Siambr SU 7:30yh Y Neuadd Fawr, Abertawe TBA
Nos Sul 3 Mai Cyngerdd Haf Cymdeithas Cerddorion SU 7:30yh  Y Neuadd Fawr, Abertawe TBA
Nos Sadwrn 9 Mai Cyngerdd Haf Cymdeithas Gorawl SU 7:30yh Eglwys Sant Paul, Sgeti, Abertawe TBA

Mae Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ar gael i gantorion ac offerynwyr, ac maent wedi'u dylunio i alluogi cerddorion dawnus i barhau i ddatblygu eu medr a'u dawn gerddorol mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r ysgoloriaethau hyn ar agor i’r holl bob is-raddedigion sydd wedi'i gofrestru (boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy'n dychwelyd), ac maent yn ddaliadwy am hyd gradd israddedig y myfyriwr.

Mae tri math o ysgoloriaethau cerddoriaeth ar gael:

 • Prifysgol Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl ar y Cyd, a ddelir ar y cyd ag Eglwys y Santes Fair

Mae gan yr ysgoloriaethau hyn werth enwol o £1000 y flwyddyn, gan gynnwys:

 • Gwersi unigol rheolaidd ar offeryn y deiliad neu wersi canu
 • Bwrsariaeth o £300 y flwyddyn tuag at brynu cerddoriaeth, ffioedd arholiadau, ayyb.

Disgwylir i fyfyrwyr chwarae rhan lawn ym mywyd cerddorol y Brifysgol drwy ymrwymo i o leiaf un o ensembles neu gorau'r Brifysgol, a chwarae neu ganu yng Nghyngerdd Flynyddol y Canghellor.

Canllawiau yw gofynion y cais a roddir yma, ac maent yn hyblyg – os ydych chi'n ansicr am eich cymhwysedd am ysgoloriaeth, siaradwch â'r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth.