Beth yw Undeb y Myfyrwyr?

Yn y bôn, sefydliad a arweinir gan fyfyrwyr yn y brifysgol yw undeb – rydym yma i'ch cynrychioli chi a gofalu amdanoch. Mae gennym swyddogion yn Faraday ar Gampws Parc Singleton ac yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae. Ni sydd hefyd yn gyfrifol am JCsReboundThafarn Tawe – barrau'r myfyrwyr, CostcutterRoot – ein siop bwyd iach, Fulton Outfitter – siop ddillad y Brifysgol, meithrinfa'r campws a'r Ganolfan Cyngor a Chymorth.

Rydym yn rhywle i gwrdd â phobl, mynd am ddiod, cael parti, ymlacio gyda choffi, cael cyngor, ymuno â chlybiau a chymdeithasau, gwirfoddoli, prynu eich dillad â brand Abertawe arnynt a llawer mwy. Mae gennym dîm cyfeillgar o staff sydd yma i'ch helpu chi a gwneud i chi ymgartrefu yn ogystal â'ch swyddogion etholedig.

Mae pob un o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn aelodau awtomatig o Undeb y Myfyrwyr ac yn gallu manteisio ar y cyfleoedd a gynigwn.

Croeso gan Katie

Helô, Ffion ydw i, eich Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer eleni!

Fel Llywydd, rwy’n arwain y tîm Swyddogion Etholedig a’r Undeb y Myfyrwyr gyfan. Rwy’n sicrhau bod eich Undeb yn gynhwysol ac yn dathlu ei hamrywiaeth. Rwy’n diogelu ac yn estyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe ac rwy’n gweithredu fel y prif gyswllt rhwng y Brifysgol, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

Llun o Grace, Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Beth yw rôl UCM?

UCM yw'r mudiad ehangach i fyfyrwyr – sef Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Maen nhw yno i gynrychioli pob myfyriwr yn y wlad. Rydych hefyd yn aelod o UCM fel aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Beth yw cerdyn TOTUM UCM? A ble gallaf gael gafael ar un ohonynt?

Cardiau TOTUM UCM yw'r cardiau enwog sy'n cynnig gostyngiadau i fyfyrwyr – gallwch eu defnyddio mewn siopau ar y stryd fawr ac ar-lein i arbed arian wrth siopa dillad, mynd i'r sinema, prynu tocynnau trên a llawer mwy.

Am £12 yn unig, gallwch fanteisio ar y gostyngiadau hyn am flwyddyn gyfan – byddwch wedi cael gwerth eich arian ar ôl ei ddefnyddio lond llaw o weithiau.

Gallwch archebu eich cerdyn chi neu alw heibio Undeb y Myfyrwyr os hoffech fanteisio ar y gostyngiadau ar unwaith. Gallwch hefyd brynu un ar wefan UCM.

Swyddogion Llawn-Amser Undeb y Myfyrwyr

Mae Swyddogion Llawn Amser yn Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr o ran popeth am fywyd Prifysgol.

Bob blwyddyn fel myfyriwr yn Abertawe byddwch yn cael cyfle i sefyll am un o'r swyddi Swyddog Llawn Amser.

Mae pleidlais ddemocrataidd yn digwydd bob mis Mawrth ac mae'r Swyddogion Llawn Amser yn cychwyn eu rolau yn yr Haf yn barod i fynd i'r afael â'r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi.

Mae'n syml. Os cewch eich ethol ac nad ydych eto wedi cwblhau eich gradd, gallwch gymryd blwyddyn o'ch astudiaethau i wneud y gwaith. Os cewch eich ethol a'ch bod yn eich blwyddyn olaf o astudio ar y pryd, gallwch aros yn Abertawe am flwyddyn arall i wneud y gwaith!

Y tîm Swyddogion Llawn Amser yw'r llais i fyfyrwyr sy'n mynd â'ch adborth yn ôl i'r Brifysgol a sicrhau bod rhywbeth yn cael ei wneud yn ei gylch.

Cadwch lygad ar Facebook Undeb y Myfyrwyr am wybodaeth am yr etholiadau sydd ar ddod a sut y gallwch chi gymryd rhan.