Coronafeirws: y diweddaraf

 Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cefnogi dros 150 o gymdeithasau

Mae cymuned myfyrwyr gref ar gampysau Prifysgol Abertawe. O'r celfyddydau gweledol i pocer, cwrw go iawn i ganu corawl, mae'n debygol iawn bod gan Undeb y Myfyrwyr y gydeithas berffaith i chi - ac os nad oes un yn bodoli, mae'n rhwydd creu eich un eich hun! 

Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl o'r un meddylfryd a gwneud ffrindiau newydd. Gall hefyd roi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i chi i'ch helpu i gael hyd i swydd - yn enwedig os byddwch yn arwain wrth gynnal y clybiau. 

Caiff pob cymdeithas ei chynrychioli yn ystod Wythnos y Glasfyfyrwyr, a gall hyn fod yn gyfle gwych i gwrdd â rhai o'r aelodau presennol a dysgu beth all pob cymdeithas ei chynnig. 

I weld rhestr law o gymdeithasau, a chael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

 

Cyflwyniad i rai o'n clybiau a chymdeithasau yn Ffair y Glasfyfyrwyr 2018

Helô, Ffion ydw i, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr!

Rwyf yma i gefnogi, datblygu a chydweithio â myfyrwyr ym mhob maes Chwaraeon.

Yn fy rôl, rwy'n gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a Chwaraeon Abertawe i annog ein holl fyfyrwyr i gymryd rhan a byw bywyd egnïol. Roedd chwaraeon yn rhan enfawr o'm bywyd pan oeddwn i'n fyfyriwr yn Abertawe a byddaf wrth fy modd os bydd yn rhan bwysig o'ch bywydau chi hefyd!

Gallwch ddarllen fy maniffesto yma.

 

Llun proffil o Ffion, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr

Cyfryngau'r Brifysgol

Gall myfyrwyr wirfoddoli i gymryd rhan gydag unrhyw rai o'r cyfryngau hyn, a rhoddir hyfforddiant a help iddynt ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol. Mae profiad gwaith ymarferol ar gael hefyd, o safbwynt y cyhoeddiadau i fyfyrwyr a sefydliadau allanol hefyd. Erbyn hyn mae llawer o gyn-gyfranogwyr Waterfront yn gwneud gwaith proffesiynol yn y cyfryngau - ond mae croeso hefyd i'r fyfyrwyr sydd am ysgrifennu er pleser yn unig!  

Mae gan Brifysgol Abertawe bapur newydd a gynhelir gan fyfyrwyr, WaterfrontFront, a gwefan Waterfront Online, sy'n cael eu cynnal gan dîm mawr o fyfyrwyr sy'n ysgrifenwyr, ffotograffwyr, cynllunwyr a datblygwyr y we.

Mae gorsaf radio i fyfyrwyr ar y campws hefyd. Mae gan Xtreme Radio stiwdios byw a recordio, lle gall myfyrwyr gyflwyno a chynhyrchu eu sioeau eu hunain. Mae croeso i unrhyw un gymryd rhan, ac mae cyn-aelodau Cymdeithas Radio Xtreme wedi symud ymlaen i swyddi ym maes radio. Mae Xtreme yn cydweithio'n agos â Radio'r BBC i ddarparu hyfforddiant i'w haelodau.

Gorsaf deledu swyddogol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, SUTV. Recordiwch, golygwch a chyhoeddwch gynnwys fideo ar-lein gyda’r nod o hyrwyddo a hysbysebu profiad myfyrwyr yn y brifysgol trwy ddigwyddiadau, cymdeithasau a chwaraeon.

Helô, Inês ydw i, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr.

Fy rôl fel swyddog amser llawn yw cefnogi cymdeithasau'r myfyrwyr a goruchwylio rheolaeth gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr - fel ein siopau a'n barau - i wneud yn siŵr eich bod yn hapus yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Felly, os oes gennych syniadau neu awgrymiadau da, cysylltwch â mi.

Eleni, rwyf am weithio ar nifer o bethau i wella profiad y myfyrwyr a'r cyfleoedd sydd ar gael ar y ddau gampws. Gallwch ddarllen fy maniffesto yma.

 

Llun proffil o Ines, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr