Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cefnogi dros 150 o gymdeithasau

Mae cymuned myfyrwyr gref ar gampysau Prifysgol Abertawe. O'r celfyddydau gweledol i pocer, cwrw go iawn i ganu corawl, mae'n debygol iawn bod gan Undeb y Myfyrwyr y gydeithas berffaith i chi - ac os nad oes un yn bodoli, mae'n rhwydd creu eich un eich hun! 

Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl o'r un meddylfryd a gwneud ffrindiau newydd. Gall hefyd roi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i chi i'ch helpu i gael hyd i swydd - yn enwedig os byddwch yn arwain wrth gynnal y clybiau. 

Gallwch ddysgu mwy a chofrestru i glwb chwaraeon neu gymdeithas ar unrhyw adeg trwy ymweld â gwefan Undeb y Myfyrwyr. Bydd llawer o gyfleoedd i ddarganfod mwy am yr hyn sydd ganddynt i'w gynnig yn ystod y cyfnod croeso hefyd.

I weld rhestr law o gymdeithasau, a chael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

 

Cyflwyniad i rai o'n clybiau a chymdeithasau yn Ffair y Glasfyfyrwyr 2018

Chwiliwch am eich Clwb Chwaraeon

Nofiwr yn neidio mewn i bwll
Llun proffil o Ronnie, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr

Helo, Ronnie ydw i, eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau!

Yn fy rôl, byddaf yn cefnogi holl gymdeithasau'r UM ac yn gyfrifol am oruchwylio a chael dweud wrth redeg holl wasanaethau'r Undeb sy'n cynnwys JC's, Rebound, Costcutter, Root, y Feithrinfa a'r Ganolfan Cyngor a Chymorth. Rwyf hefyd yn cadeirio Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau i sicrhau bod pob cymdeithas yn cael ei chynrychioli'n deg.

 

Helô, Megan ydw i, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr!

Rwy'n gyfrifol am oruchwylio pob un o'r 56 o glybiau chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe o ddydd i ddydd. Yn ddiweddar cwblheais fy ngradd israddedig mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac rwyf wedi bod yn ymwneud â Chlwb Codi Hwyl Sirens Abertawe ers dechrau nôl yn 2020. Rwy'n eirioli dros y rhai sy'n frwd am chwaraeon, gan gynrychioli pryderon myfyrwyr i'r brifysgol. Gan gydweithio â chymheiriaid a staff, rwy'n bywiogi bywyd campws trwy ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a phrosiectau. Fel cyswllt rhwng myfyrwyr a’r brifysgol, rwy’n dylanwadu ar bolisïau i ddyrchafu chwaraeon tîm a llesiant. Mae fy arweinyddiaeth yn sicrhau cyfranogiad athletaidd cadarn, gan feithrin cymuned campws llawn ysbryd ac sy'n ymwybodol o iechyd.

Llun proffil o Megan, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr

Cyfryngau'r Brifysgol

Gall myfyrwyr wirfoddoli i gymryd rhan gydag unrhyw rai o'r cyfryngau hyn, a rhoddir hyfforddiant a help iddynt ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol. Mae profiad gwaith ymarferol ar gael hefyd, o safbwynt y cyhoeddiadau i fyfyrwyr a sefydliadau allanol hefyd. Erbyn hyn mae llawer o gyn-gyfranogwyr Waterfront yn gwneud gwaith proffesiynol yn y cyfryngau - ond mae croeso hefyd i'r fyfyrwyr sydd am ysgrifennu er pleser yn unig!  

Mae gan Brifysgol Abertawe bapur newydd a gynhelir gan fyfyrwyr, WaterfrontFront, a gwefan Waterfront Online, sy'n cael eu cynnal gan dîm mawr o fyfyrwyr sy'n ysgrifenwyr, ffotograffwyr, cynllunwyr a datblygwyr y we.

Mae gorsaf radio i fyfyrwyr ar y campws hefyd. Mae gan Xtreme Radio stiwdios byw a recordio, lle gall myfyrwyr gyflwyno a chynhyrchu eu sioeau eu hunain. Mae croeso i unrhyw un gymryd rhan, ac mae cyn-aelodau Cymdeithas Radio Xtreme wedi symud ymlaen i swyddi ym maes radio. Mae Xtreme yn cydweithio'n agos â Radio'r BBC i ddarparu hyfforddiant i'w haelodau.

Gorsaf deledu swyddogol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, SUTV. Recordiwch, golygwch a chyhoeddwch gynnwys fideo ar-lein gyda’r nod o hyrwyddo a hysbysebu profiad myfyrwyr yn y brifysgol trwy ddigwyddiadau, cymdeithasau a chwaraeon.