Sefydlwyd y Brifysgol i helpu i ddiwallu anghenion diwydiant mewn ardal sy'n enwog am ei harbenigedd mewn metelau. Mae Prifysgol Abertawe a'i phartneriaid wedi chwarae rhan hanfodol dros yr 20 mlynedd diwethaf yn y gwaith o gefnogi'r diwydiant dur yn ne Cymru.

Mae ymchwilwyr yn Abertawe o'r farn bod dur yn ddiwydiant ar gyfer yr 21ain ganrif, sy'n hanfodol ar gyfer llawer o dechnolegau'r dyfodol, ac maent yn defnyddio dur i ddatblygu technolegau'r dyfodol, o geir ysgafnach i adeiladau gwyrddach.

  • Mae peirianwyr yma yn Abertawe yn defnyddio offer delweddu uwch-dechnoleg i ddadansoddi a phrofi ffurf newydd o ddur y gellid ei ddefnyddio ar gyfer siasïau ceir ac a fyddai'n ysgafnach na'r dewisiadau amgen presennol, gan wella effeithlonrwydd a lleihau allyriadau CO2. Mae technegau modelu gwyddor deunyddiau a ddatblygwyd yn Abertawe yn gwneud ffwrneisi chwyth yn fwy effeithlon. Mae hyn eisoes wedi cynhyrchu data i ddylanwadu ar weithrediad y ffwrnais ym Mhort Talbot, y gwaith dur sydd i'w weld o gampws Bae Abertawe, gan atgyfnerthu ei safle yn y chwartel uchaf yn y byd o ran effeithlonrwydd ac ansawdd.
  • SUSTAIN - cyhoeddwyd rhwydwaith ymchwil newydd gwerth £35 miliwn dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgolion Sheffield a Warwick. Ei nod - dod â gwneuthurwyr dur ac arbenigwyr prifysgol ynghyd ar raglen ymchwil saith mlynedd i weddnewid sector dur y DU.
  • Yn 2018, dyfarnwyd £3,000,000 i'n Sefydliad Dur a Metelau (SaMI) gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gefnogi ei weledigaeth o sicrhau diwydiant dur ar gyfer y dyfodol. Rydym yn ymroddedig i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o beirianwyr i fynd i'r afael ag anghenion y diwydiant.
  • Mae Partneriaeth Ffyniant Prototeipiau Aloeon Cyflym y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol yn brosiect ar y cyd sy’n dod â Phrifysgol Abertawe, Prifysgol Warwig a Tata Steel ynghyd gan helpu i greu diwydiant gweithgynhyrchu dur 21ain ganrif bywiog yn y Deyrnas Unedig!

Sut mae ein hymchwil yn newid y diwydiant dur

Ein partneriaid

Y Cyfadrannau

Dysgwch fwy am y gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud yn y cyfadrannau a phrosiectau sy'n ymwneud ag Arloesi Dur

Cysylltwch â ni am Ymchwil

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl a sefydliadau i gynnal ymchwil ar y cyd, i wireddu syniadau, i wella cynnyrch, ac i helpu i newid y byd.

01792 606060 

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn ni weithio gyda chi

21st century steel

Dysgwch fwy