A head shot of Lloyd

Dr Lloyd Brown

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602954

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Lloyd ag Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton fel Darlithydd y Gyfraith ym mis Awst 2021. Mae Lloyd yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd lle enillodd LLB yn y Gyfraith yn 2011 a PhD yn y Gyfraith yn 2016.  Ar hyn o bryd Lloyd yw Cyfarwyddwr y Cyrsiau Ecwiti ac Ymddiriedolaethau 1 a 2 ac mae'n addysgu ar y modiwl 'Y System Gyfreithiol a Sgiliau'. 

Cyn ei benodiad, cafodd swyddi academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Birmingham, yn ogystal â swydd fel Darlithydd Gwadd ym Mhrifysgol Normal Beijing, Tsieina (2018). Yn ysgol y Gyfraith Birmingham, bu’n ddarlithydd amser llawn yn y gyfraith (2017-2020) gan addysgu amrywiaeth eang o bynciau ar lefelau sylfaen, israddedig ac ôl-raddedig. Mae diddordebau ymchwil Lloyd ym maes rheoleiddio eiddo tiriog, y marchnadoedd ariannol a'r amgylchedd, gyda diddordeb penodol mewn effaith rheoleiddio amgylcheddol ar sefydliadau ariannol. Cyhoeddwyd ei waith mewn sawl cyfnodolyn a adolygwyd gan gymheiriaid uchel eu parch gan gynnwys Environmental Law Review a Trusts & Trustees

Meysydd Arbenigedd

  • Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Rhan IIA
  • Atebolrwydd Rhoddwyr Benthyciadau
  • Risgiau amgylcheddol
  • Diwydrwydd dyladwy
  • Rhwymedigaethau ymddiriedol a buddsoddi moesegol
  • Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)
  • Ymchwil empiraidd a chyfw

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Canolbwyntiodd ymchwil PhD Lloyd ar sut y mae gweithredu'r gyfundrefn tir halogedig, a gafodd ei gorfodi'n statudol o dan Ran IIA Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, wedi effeithio ar gyllid benthyciadau masnachol ym manciau'r DU.  Cynhaliwyd yr ymchwil hon drwy gaffael data ansoddol drwy gyfweliadau lled-strwythuredig gyda gweithwyr proffesiynol elît o'r sector bancio. Taflodd y cyfweliadau hyn oleuni ar natur y risgiau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â chyllid benthyciadau ar ôl Rhan IIA, ynghyd â'r gwahanol fathau o ddulliau diwydrwydd dyladwy y mae rhoddwyr benthyciadau yn eu defnyddio i ddileu risgiau o'r fath. At hynny, mae Lloyd wedi ysgrifennu erthyglau ar gyfundrefnau llygredd pridd yn UDA (y gyfundrefn ‘Superfund’) a Tsieina ac wedi asesu effaith cyni a Brexit ar orfodi Rhan IIA yng Nghymru a Lloegr. 

Hefyd mae addysgu Ecwiti ac Ymddiriedolaethau Lloyd wedi'i arwain at ymchwil ar rôl risgiau Amgylchedd-Cymdeithasol-Llywodraethu (ESG) a rhagor o reoleiddio wrth ddiwygio ymagweddau cronfeydd pensiwn at reoli eu portffolios a'u harferion buddsoddi. Yn yr ymchwil hon, mae wedi archwilio'r broses o ‘wyrddu’r’ sector pensiynau a natur dyletswydd buddsoddi ymddiriedol ymddiriedolwyr.  Yn y pen draw, ei nod yw gwneud ymchwil sy'n cynorthwyo gyda'r gwaith o ‘ddadwladychu'r’ maes Ecwiti ac Ymddiriedolaethau. Ynghyd â’r uchod, mae Lloyd hefyd yn ymddiddori mewn Hanes Cyfreithiol ac mae'n dymuno archwilio'r lluosogrwydd a fu'n bodoli yn y system gyfreithiol cyn i Ddeddfau Barnweinyddiad 1873-1875 uno cyfraith gyffredin ac Ecwiti â'i gilydd.

Prif Wobrau