Prosiect adfer morwellt mwyaf y DU

Rydyn ni’n arwain prosiect adnewyddu gwair y môr mwyaf yn y DU

Rydyn ni’n arwain prosiect adnewyddu gwair y môr mwyaf yn y DU

Yr Her

Wrth i’r byd wynebu argyfwng hinsawdd, mae gwella dulliau storio carbon hirdymor ar frys yn bwysicach nag erioed.

Gallai morwellt, sy’n tyfu mewn dolydd tanddwr toreithiog a mawr, fod yn rhan o’r ateb o ganlyniad i’w allu i ddal carbon o’r atmosffer (hyd at 35 gwaith yn gyflymach na choedwigoedd glaw).

Fodd bynnag, ar ôl canrifoedd o ddiwydiannu a gorddefnydd, mae llawer o ardaloedd bellach yn ddiffrwyth. Yn hytrach na gweithredu fel sinc i’r carbon, ar ôl iddynt ddirywio daw’r amgylcheddau hyn yn ffynhonnell garbon.

Y Dull

Mae Dr Richard Unsworth ac ymchwilydd yn y Coleg Gwyddoniaeth wrthi’n datblygu dulliau sy’n adfer dolydd morwellt ar raddfa fawr.
Gan weithio gydag amrywiaeth o fudiadau gan gynnwys Prosiect Morwellt Seagrass, Sky Ocean Rescue a WWF, a chan gydweithio â chymunedau lleol a Llywodraeth y DU, mae’r tîm wrthi’n cynnal prosiect adfer morwellt ar raddfa fawr yn y DU ac maent wedi dechrau drwy blannu 2 hectar o ddolydd.
Yn ogystal â’r 2 hectar o forwellt, mae llawer mwy i ddod. Trwy adeiladu ar gynnydd a wnaed gan wyddonwyr yn yr Unol Daleithiau, mae Richard a’i dîm, ynghyd â’u partneriaid, wrthi’n gweithio ar uwchraddio dulliau adfer morwellt - gan gynnwys gwella awtomatiaeth a chan ddefnyddio dilyniannu i ddadansoddi a deall cysylltiadau microbaidd morwellt.

Yr Effaith

  • Mae’r gwaith o adfer a diogelu morwellt yn ffurfio rhan o rôl y cefnfor wrth atal newid yn yr hinsawdd, wrth ddiogelu ein harfordiroedd rhag llifogydd ac wrth greu cynefinoedd pysgodfa hanfodol ar gyfer bywoliaethau arfordirol sy’n fwy cynaliadwy.
  • Mewn cydweithrediad â phartneriaid ym Mhrosiect Morwellt, Prifysgol Caerdydd a’r Confensiwn ar gyfer Rhywogaethau Mudol (CMS), mae Prifysgol Abertawe eisiau addysgu pobl am bwysigrwydd dolydd morwellt a datblygu strategaethau i’w diogelu.
  • Mae’r fath waith yn cynnwys datblygu offer newydd ar gyfer prisio gwasanaethau ecosystemau morwellt mewn prosiect newydd sy’n rhychwantu 5 gwlad ar draws y rhanbarth Indo-Pasiffig a chreu rhaglen wyddoniaeth fyd-eang i ddinasyddion y byd.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe