Ein Ymchwil

Mae'r Adran Biowyddorau yn cynnal ymchwil ar bynciau amrywiol ar draws y gwyddorau naturiol, gan gyfuno gwyddoniaeth sylfaenol a chymhwysol i ddarparu amgylchedd ymchwil crwn. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema, ond rydym hefyd yn integreiddio'r rhain gyda'n cenhadaeth addysg trwy ein grŵp Ed STEMM, a thu hwnt i'n gweithgarwch ymchwil yn rhoi pwyslais ar gynnal cymuned academaidd werthfawr.

Ein themâu ymchwil yw: -

Dolffin yn y mor

systemau morol a dŵr croyw

Rydym yn cymryd ymagwedd rhyngddisgyblaethol ac yn adeiladu ar hanes cryf o ymchwil dyfrol ym Mhrifysgol Abertawe i ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol a chymhwysol sydd wedi'u hanelu at gynnal gwasanaethau ecosystem o amgylcheddau dŵr môr a dŵr croyw. Rydym hefyd yn ystyried natur gydgysylltiedig gwahanol amgylcheddau dŵr croyw, aberol a morol a phobl fel elfennau allweddol o'r systemau hyn.

 
Aspidelaps Lubricus, neidr

ecoleg ymddygiadol ac esblygiad

O'r moleciwlaidd hyd at raddfeydd macro-ddatblygiadol, rydym yn holi sail addasiadau ymddygiadol a morffolegol. Rydym yn canolbwyntio ar ddeall cymdeithasoldeb anifeiliaid, ecoleg symud a'r gyrwyr esblygiadol a mecanweithiau ymddygiad.

Llwybr rhwng Bae Aberdaron a Cof Pysgotwr

bioamrywiaeth ac ecosystemau

Mae newid amgylcheddol byd-eang yn addasu ac yn effeithio ar ecosystemau a bioamrywiaeth a'r swyddogaethau a'r cymorth bywyd a ddarperir ganddynt. Ein nod yw deall y mecanweithiau a'r swyddogaethau sy'n sbarduno patrymau bioamrywiaeth a deinameg ecosystem, er mwyn llywio gwell rheolaeth a pholisi o raddfeydd lleol i fyd-eang. Mae ein cryfderau'n codi o'r synergeddau o gyfuno ymagweddau arbrofol, maes, a damcaniaethol, ar draws graddfeydd unigol i boblogaeth a lefel gymunedol. Mae ein gwaith yn cwmpasu ecosystemau ar draws y byd, o ynysoedd trofannol i greigiau tymherus ac arfordiroedd, o goedwig yr Iwerydd i ecosystemau boreal.

Grwp o fungus

cynhyrchion naturiol ac adnoddau amgylcheddol

Nod ein hymchwil yw gwneud y gorau o fanteision adnoddau naturiol wrth leihau'r aflonyddwch i'r amgylchedd. Rydym yn mynd i'r afael â heriau amgylcheddol a chymdeithasol trwy ymchwil gymhwysol, ac wrth wneud hynny, rydym yn hyrwyddo ecosystemau iach a chynaliadwy. Mae ein ffocws yn eang ac yn amrywio o harneisio systemau microb ar gyfer datblygu cynnyrch a phrosesau nofel (bioprosbwyso, bioremediation), i fynd i'r afael â diogelwch bwyd dyfrol a daearol (dyframaethu, bio-reoli, ecoleg afiechydon), a stiwardiaeth amgylcheddol (rheoli rhywogaethau ymledol, rhyngweithio rhwng y ddynoliaeth a'r amgylchedd ). Mae gweithio ar y cyd ar draws disgyblaethau gydag academyddion, busnesau a llunwyr polisi yn ganolog i'n hymchwil.

Grŵp Ymchwil Algal

Algal Research Group (ARG)

Imiwnoleg gymharol a labordy pathobioleg

spherule coch

geneteg esblygiadol o ymddygiad cymdeithasol

Nicrophorus vespilloides, burying beetle

Labordy Genomeg Swyddogaeth Ffwngaidd ac Arthropod

Labordy Genomeg Swyddogaeth Ffwngaidd ac Arthropod

Ecoleg Moleciwlaidd Ffwngaidd

FuME

Ecoleg hirdymor, cadwraeth ac adfer ecosystemau

llyn ac coedwig

Macroesblygiad ac lab ecoleg anifeiliaid gwenwynig

Crocodile monitor lizard

Mixotroph

Phytoplankton

Ecosystem Morwellt

Richard Unsworth Seagrass Image

Cymdeithaseg, Duwioldeb, Trefniadaeth ac Arweinyddiaeth

African wild dog

Lab Abertawe i Symudiad Anifeiliaid

Ffotograff gwyllt wedi'i dynnu gan Becky Cliffe

esblygiad cymdeithasol

Pilot whales

SpacePop

seal