Mae cynhyrchion naturiol yn gwneud cyfraniad sylweddol at ansawdd ein bywydau. Mae eu gwerth unigryw yn ganlyniad miliynau o flynyddoedd o esblygu. Fodd bynnag, manteisiwyd ar ychydig iawn o'r gronfa enfawr o'r cyfansoddion bioweithredol hyn a geir o blanhigion, anifeiliaid a microrganebau sydd ar gael yn hwylus.

Oherwydd newid yn yr hinsawdd a'r angen am ffyrdd mwy cynaliadwy a gwyrdd o fyw mae angen, nawr mwy nag erioed, uchafu'r buddion gan gynhyrchion naturiol gan darfu cyn lleied â phosib ar yr amgylchedd.

Bydd defnydd mwy helaeth o gynhyrchion naturiol yn y diwydiannau amaethyddol, fferyllol a gweithgynhyrchu yn cyfrannu at amgylchedd a chymuned iachach.

Drwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, mae Prifysgol Abertawe'n bwriadu mynd i'r afael â'r angen hwn a dod ag arbenigwyr amlddisgyblaethol ynghyd o'r cymunedau academaidd, diwydiant a busnes, drwy brosiect BioHyb Cynhyrchion Naturiol a ariennir drwy'r Gronfa Adfywio Gymunedol â'r nod o:

  • Harneisio a datblygu gwerth cynhyrchion a phrosesau naturiol.
  • Darparu atebion sy'n ystyriol o'r amgylchedd i ddiwallu anghenion a galwadau diwydiannau amaethyddol, gweithgynhyrchu a fferyllol.
  • Helpu i ennill y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.
  • Datblygu isadeiledd gwyrdd a chynyddu bioamrywiaeth y rhanbarth.

Rheoli Clymog Japan

Rheoli Clymog Japan

Defnyddio ffyngau i reoli plâu sy'n ymosod ar gnydau

Defnyddio ffyngau i reoli plâu sy'n ymosod ar gnydau

Partneriaid y Prosiect

Mewn Partneriaeth â Chyngor Abertawe a Llywodraeth y DU