Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Plant yn cymryd rhan mewn gweithdy gwyddoniaeth

29 Mai 2020

Adnoddau gwyddoniaeth ar-lein yn cadw plant yn dysgu yn ystod y cyfyngiadau symud

Ymchwilwyr yn datblygu dull newydd o fapio metaboledd colesterol yn yr ymennydd

29 Mai 2020

Ymchwilwyr yn datblygu dull newydd o fapio metaboledd colesterol yn yr ymennydd

Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe

27 Mai 2020

Prifysgol Abertawe i fod ar agor i addysgu ar ddechrau'r flwyddyn academaidd

Yr Athro Keith Lloyd, pennaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

27 Mai 2020

Pennaeth Ysgol Feddygol - aelod annibynnol newydd o fwrdd iechyd lleol

Dr Charlotte Eve Davies, prif ymchwilydd y prosiect, gyda chimwch

26 Mai 2020

Mynychder feirysau: astudiaeth o gimychiaid yn taflu goleuni ar glefydau

Yr Athro Daniel Williams yn siarad yn Kolkata, India

22 Mai 2020

Testun a Threfedigaeth: Cymru a De Asia - sesiwn drafod ddigidol

Logo FameLab

22 Mai 2020

Llwyddiant dwbl i Brifysgol Abertawe o ran rownd derfynol FameLab

Haeglund - cerbyd ar gyfer ymchwil yn Antarctica

21 Mai 2020

Ymchwil ar y cyd â Phrifysgol Tasmania i newid yn yr hinsawdd yn Antarctica

Astudiaeth newydd yn archwilio'r risgiau sy'n wynebu staff meddygol rheng flaen yn ystod y pandemig

21 Mai 2020

Astudiaeth yn archwilio'r risgiau sy'n wynebu staff rheng flaen

Astudiaeth yn dangos barn gymysg y cyhoedd ar apiau olrhain cysylltiadau o ran COVID-19

21 Mai 2020

Astudiaeth yn dangos barn gymysg y cyhoedd ar apiau olrhain cysylltiadau o ran COVID-19

Yr Ysgol Feddygaeth yn penodi dau Athro er Anrhydedd mewn Fferylliaeth - Mair Davies a Dr Neil Hartman

21 Mai 2020

Yr Ysgol Feddygaeth yn penodi dau Athro er Anrhydedd mewn Fferylliaeth

Academyddion Abertawe yn derbyn medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru

21 Mai 2020

Academyddion Abertawe yn derbyn medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Logo GwyddonLe T

20 Mai 2020

Arbenigwyr yn cyflwyno gweithgareddau gwyddoniaeth cyfrwng Cymraeg ar-lein fel rhan o Eisteddfod T

Hillary Clinton

18 Mai 2020

Hillary Clinton yn canmol ymateb Prifysgol Abertawe i argyfwng Covid-19

Bryan Washington

14 Mai 2020

Bryan Washington yn ennill Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe gwerth £30,000

Gweithwyr tai ar y rheng flaen, gwasanaethau cymorth i'r digartref a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt, y mae llawer ohonynt yn agored i niwed, yw'r grwpiau diweddaraf i ddefnyddio hylif diheintio dwylo a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe

14 Mai 2020

Sector tai’n defnyddio hylif diheintio dwylo a wnaed yn y Brifysgol

Ysgol Feddygaeth yn sicrhau hwb mawr i ymchwil nanofeddygaeth

13 Mai 2020

Ysgol Feddygaeth yn sicrhau hwb mawr i ymchwil nanofeddygaeth

Ambiwlans ar y ffordd: mae Llywodraeth Cymru am fuddsoddi £4.85 miliwn dros y pum mlynedd nesaf ar ymchwil i ofal sylfaenol a gofal brys yng Nghymru.

13 Mai 2020

£5 miliwn ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a gofal brys yng Nghymru

Athro i gyflwyno'r prif anerchiad mewn uwchgynhadledd ymchwil rithwir unigryw

8 Mai 2020

Athro i gyflwyno'r prif anerchiad mewn uwchgynhadledd ymchwil rithwir unigryw

Lucy Davies, Cydlynydd Asesu ELTS. Prawf ar-lein arloesol a fydd yn croesawu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Abertawe

7 Mai 2020

Prawf ar-lein arloesol a fydd yn croesawu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol

Nyrs raddedig yn falch o fod yn rhan o'r GIG

7 Mai 2020

Nyrs raddedig yn falch o fod yn rhan o'r GIG

Y Brifysgol yn rhannu cyngor i helpu pobl anabl a'u gofalwyr Cysylltu Bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

6 Mai 2020

Y Brifysgol yn helpu pobl anabl a'u gofalwyr yn ystod y cyfyngiadau symud

Stori fer wedi'i lansio ar gyfer plant ifanc yn Ne Cymru

6 Mai 2020

Stori fer wedi'i lansio ar gyfer plant ifanc yn Ne Cymru

Mae gwyddonwyr o bob rhan o'r DU, gan gynnwys Prifysgol Abertawe, yn galw ar y cyhoedd i gymryd rhan mewn astudiaeth newydd a fydd yn helpu i adnabod pwy sy'n wynebu'r perygl mwyaf o ddal COVID-19 a pham mae rhai pobl yn dioddef yn waeth nag eraill.

6 Mai 2020

Astudiaeth newydd i nodi'r ffactorau risg mwyaf ar gyfer COVID-19

Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur ar gyfer dysgu ar-lein

1 Mai 2020

Academyddion yn helpu i roi cipolwg rhithwir i ddisgyblion ar fywyd yn y Brifysgol

Menyw mewn masg wyneb yn sefyll ar y stryd

1 Mai 2020

Ymchwil i’r cyfyngiadau symud: a fydd buddion byrdymor yn arwain at fuddion hirdymor?

Myfyrwyr nyrsio’n dweud eu bod yn barod i helpu yn ystod y pandemig. Myfyriwr ail flwyddyn Matt Townsend.

1 Mai 2020

Myfyrwyr nyrsio’n dweud eu bod yn barod i helpu yn ystod y pandemig