O fis Medi 2017, caiff unrhyw fyfyriwr sy'n astudio cwrs a gefnogir gan y GIG (Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Gwyddor Gofal Iechyd) ddewis naill ai dderbyn cyllid gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru, neu drwy Fenthyciadau a Grantiau i Fyfyrwyr. Dan amgylchiadau arferol, ni chaiff myfyrwyr newid eu llwybr ariannu. Caiff achosion eithriadol eu hystyried dwy system apeliadau.

I dderbyn cyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, bydd rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu cyrsiau. (mae cyfnodau amser gwahanol yn berthnasol i gyrsiau hwy neu fyrrach na 3 blynedd).

Argymhellir bod pob myfyriwr yn darllen  Cwestiynau Cyffredin Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru a'r  Amodau a Thelerau.

Yn methu gwneud yr ymrwymiad hwn?

Bydd angen i chi gofnodi'ch bwriad i astudio a chofrestru'ch penderfyniad ar  System Cofrestru Addysg Iechyd Cymru Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Os na fyddwch yn cofrestru drwy'r system, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y cyfanswm llawn sydd ar gael i fyfyrwyr.

Gallwch wneud gais am gymorth tuag at gost eich ffioedd dysgu a'ch costau byw ar-lein drwy wefannau'r cyrff Cyllid Myfyrwyr perthnasol. Bydd y swm y mae gennych hawl iddo'n dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau'r wlad berthnasol  yma.

Hyd yn oed os nad ydych yn derbyn cyllid drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, gallwch wneud cais i system cymorth y GIG am arian tuag at gostau teithio a llety mewn cysylltiad â lleoliadau.

PWYSIG - Mae'r rheolau ynghylch astudio blaenorol yn amrywio, gan ddibynnu ar y ffynhonnell ariannu y penderfynwch ei defnyddio. Os ydych wedi dilyn cwrs addysg uwch o'r blaen a hoffech wneud cais am fenthyciadau a grantiau i fyfyrwyr, fe'ch cynghorir i gysylltu ag Arian@BywydCampws i drafod eich amgylchiadau cyn gwneud cais am eich cyllid.

Rydych yn gallu gwneud yr ymrwymiad hwn

Os ydych yn hapus i ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio, byddwch yn gymwys i wneud cais i Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru sy’n cynnwys benthyciad â chyfradd log is gan Gyllid Myfyrwyr.

Dylech wneud cais am  fwrsariaeth y GIG  cyn gynted ag rydych wedi derbyn cynnig cadarn gan eich prifysgol o ddewis. Y dyddiad hwyraf i wneud cais am gyllid yw chwe wythnos ar ôl dechrau'r cwrs hwn.

Pa gyllid sydd ar gael drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru?

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu yw £9000 y flwyddyn ond cânt eu talu'n llawn gan y GIG, felly ni fydd angen i chi dalu ffioedd dysgu.

Cyllid Cynhaliaeth gan y GIG

Mae cyllid ar gael gan y GIG hefyd ar ffurf grant o £1,000 nad yw'n destun prawf modd a bwrsariaeth o £4491 sy'n destun prawf modd. Bydd cyfanswm y fwrsariaeth y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs ac incwm eich aelwyd.

Yn ogystal, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o grantiau atodol ychwanegol hefyd os ydynt yn bodloni meini prawf penodol. Mae'r grantiau hyn yn destun prawf modd:

Lwfansau Dibynyddion
Lwfans Dysgu i Rieni
Lwfans Gofal Plant
PWYSIG - sylwer, nid yw rhandaliad cyntaf cyllid y GIG yn cael ei dalu fel arfer tan ddiwedd ail fis eich cwrs.

Mae Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr yn gweithredu Cynlluniau Bwrsariaeth y GIG sy'n darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar gynlluniau a ariennir gan y GIG yng Nghymru. Os ydych yn ystyried gyrfa broffesiynol mewn gofal iechyd a hoffech wybod mwy am y cymorth ariannol byddwch yn ei dderbyn wrth i chi hyfforddi, cysylltwch â:

Ymholiadau Bwrsariaeth - Ffôn: 02920 905380

E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk 

Gwefan: http://www.nwssp.wales.nhs.uk/hafan 

Benthyciadau Cynhaliaeth 2021/22

Gall myfyrwyr wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth â chyfradd log is ac nad yw'n destun prawf modd o £4675 (Cymru) neu £2534 (Lloegr). Bydd angen cyflwyno ceisiadau i Gyllid Myfyrwyr Cymru neu Student Finance England.

Bydd myfyrwyr sydd wedi dilyn cwrs addysg uwch o'r blaen neu sydd wedi ennill cymhwyster gradd YN gymwys i dderbyn y benthyciad hwn.

Faint o flynyddoedd o ariannu y gallaf gael mynediad ato? 

Sylwer, o dan gynllun ariannu Bwrsariaeth y GIG, os ydych chi wedi cofrestru ar raglen gyn-gofrestru cwrs gradd BSc israddedig, rydych chi’n gymwys i dderbyn ariannu am uchafswm o dair blynedd oni bai bod gennych chi amgylchiadau esgusodol a gadarnhawyd gan y Brifysgol. Os byddwch chi’n newid eich cwrs yn ystod eich hyfforddiant a bydd angen mwy na thair blynedd arnoch chi er mwyn cwblhau eich hyfforddiant, yna bydd angen i chi hunan-ariannu’r hyfforddiant ychwanegol angenrheidiol. 

Mae telerau ac amodau eraill yn berthnasol ac rydym yn eich cynghori chi i wirio a ydych chi’n gymwys i dderbyn ariannu cyn cofrestru neu newid eich statws cofrestru. 

Cyllid Arall

Gan ddibynnu ar amgylchiadau myfyriwr, gall Lwfans Myfyrwyr Anabl fod ar gael hefyd. Mae rhagor o gyngor ar gael gan ein  tîm Anabledd@BywydCampws.

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cymorth pellach i fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael  yma.

Os nad ydych yn bodloni'r ymrwymiad

Astudiaethau - Os ydych yn derbyn Bwrsariaeth GIG Cymru ac yn gadael eich cwrs oherwydd methiant academaidd, methiant yn eich lleoliad, rhesymau addasrwydd i ymarfer (salwch), ni fydd rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian. Ond, os penderfynwch adael y cwrs am nad ydych wedi dewis y cwrs iawn i chi, bydd rhaid i chi ad-dalu rhan o'r cyllid rydych wedi'i dderbyn drwy gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru. Bydd hyn ar sail graddfa gynyddol i adlewyrchu'r costau a gronnwyd hyd at y dyddiad hwnnw.

Cyflogaeth - Os ydych yn derbyn cyllid drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru ac yn gadael eich cyflogaeth yng Nghymru cyn pen 2 flynedd, bydd eich ad-daliad yn cael ei gyfrifo ar sail y raddfa gynyddol i adlewyrchu'r amser byddwch wedi gweithio yng Nghymru.

Ad-dalu

Os bydd angen i chi ad-dalu rhan o'ch cyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, neu'r swm cyfan, rhaid talu'r ddyled yn llawn o fewn 3 mis i gael eich hysbysu. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw gwneud ad-daliad o'r fath. Caiff costau teithio, llety ychwanegol, costau gofal plant, lwfans myfyrwyr anabl, lwfans dibynyddion a lwfans dysgu i rieni eu heithrio o ad-daliadau.

Am ragor o wybodaeth ynghylch symiau'r ad-daliadau a fydd yn ofynnol, darllenwch Atodiad 2  Cwestiynau Cyffredin am Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru.