Rydym yn falch o fod yn un o'r lleoedd gorau yn y DU ar gyfer hyfforddiant ac addysg clinigol ac iechyd. Mae nifer o'n cyrsiau GIG israddedig wedi'u hariannu gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru fel y gallwch chi hyfforddi a bod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o Wyddonwyr Gofal Iechyd, Nyrsys, Bydwragedd a Pharafeddygon.

Gall myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau'r GIG (Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Gwyddor Gofal Iechyd) ddewis naill ai derbyn cyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, a thrwy hynny, ymrwymo i weithio yn GIG Cymru am nifer benodol o flynyddoedd, neu gan Fenthyciadau a Grantiau Myfyrwyr.

Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru

Os ydych chi'n dewis astudio Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Gwyddor Gofal Iechyd, gallwch ddewis ariannu eich astudiaethau drwy un o ddwy ffordd: Fel arfer, unwaith i chi benderfynu ar eich llwybr, sef naill ai Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru neu Fenthyciadau a Grantiau Myfyrwyr, ni fydd modd i fyfyrwyr newid eu llwybr ariannu (caiff achosion eithriadol eu hystyried drwy fecanwaith apeliadau).

I dderbyn cyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am 2 flynedd ar ôl cwblhau eu cwrs. (mae amserlenni gwahanol yn berthnasol i gyflwyno cais am gyrsiau sy'n hwy neu'n fyrrach na 3 blynedd). Rydym yn cynghori'r holl fyfyrwyr sy'n dewis Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i wirio Amodau a Thelerau GIG Cymru.

Rhaid bod gan fyfyrwyr o'r UE sy'n dechrau cyrsiau cyn neu ar ôl 1 Awst 2021 statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU o dan y Cynllun Preswylio Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i gael cyllid gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru.

Pa gyllid sydd ar gael drwy Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru?

Cyrsiau Sydd Ar Gael Ar Gynllun Bwrsariaethau Gig Cymru

Gwyddorau Gofal Iechyd
Student looking at anatomy

Mae Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd yn cyflawni rôl hanfodol wrth atal, diagnosio a thrin nifer enfawr o gyflyrau meddygol, gan gydweithio â meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Os ydych chi'n frwdfrydig iawn am wyddoniaeth a thechnoleg, ac yn ffynnu pan fyddwch yn helpu pobl eraill, gallai ein Graddau Gwyddorau Gofal Iechyd a ariennir gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru fod yn ddelfrydol i chi.

Graddau sydd ar gael:

 

Bydwreigiaeth
Midwife listening to a baby bump

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Fydwraig, mae ein cwrs Bydwreigiaeth wedi'i ariannu gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru. Bydd ein gradd mewn Bydwreigiaeth yn eich arfogi chi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i gefnogi mamau yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a phan fydd eu baban newydd yn cyrraedd. Mae gan ein cwrs enw da rhyngwladol ac mae yn y 13eg lle yn y rhestr o gyrsiau gorau’r DU.

Tudalen y cwrs:

Nyrsio
Nurses in clinical setting

Mae nyrsio yn broffesiwn i bobl sy'n frwdfrydig am helpu a chefnogi eraill pan fydd ei angen arnynt. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r Genhedlaeth nesaf o Nyrsys GIG Cymru, mae ein Graddau Nyrsio wedi'u hariannu gan GIG Cymru. Byddwch yn ymuno â rhaglen Nyrsio sydd ymysg y 15 orau (Guardian University Guide) ac sy'n 6ed yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2020), lle darperir ein holl addysgu gan ymarferwyr clinigol profiadol a lle mae ymarfer addysgol yn seiliedig ar dystiolaeth.

Cyrsiau sydd ar gael:

Gwyddor Barafeddygol
Paramedics learning clinical skills

Bydd Gwyddor Barafeddygol yn eich addysgu chi am anatomeg, ffisioleg, prif systemau'r corff a'r cyflyrau sy'n effeithio arnynt, ac yn eich galluogi chi i nodi cyflyrau sy'n peryglu bywyd. Mae ein gradd a ariennir gan Fwrsariaeth y GIG yn ddelfrydol i bobl sydd am wneud gwahaniaeth i rywun mewn argyfwng a defnyddio eu gwybodaeth i helpu i achub bywydau a gwella iechyd a lles cleifion.

Tudalen y cwrs: