Coronafeirws: y diweddaraf

Beth Rydym yn Wneud

Mae’r tîm Money@CampusLife, sydd wedi ennill gwobrau, yma i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am faterion sy’n ymwneud ag arian myfyrwyr a phoblogaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe a’n darpar fyfyrwyr. Rydym yn anelu at alluogi myfyrwyr i gymryd rheolaeth dros eu cyllid er mwyn cyfyngu effaith materion cyllidol i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd brig eu gallu wrth sicrhau profiad myfyrwyr cadarnhaol.

Rydym yn cynghori ar gyllid myfyrwyr, caledi ariannol, a chyllidebu ac yn darparu cymorth penodol i fyfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol. Gall y rhestr o ystyriaethau gynnwys bod yn fyfyriwr ac yn rhiant, rhywun sydd wedi gadael gofal, gofalwr, rhywun sydd ag anabledd dysgu neu rywun sydd wedi ei ddieithrio oddi wrth ei deulu, a mwy – cyfeiriwch at y dudalen Myfyrwyr Gydag Ystyriaethau Ychwanegol am fwy o wybodaeth.

Rydym yn croesawu ceisiadau grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.