Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth Rydym yn Wneud

Mae’r tîm Money@CampusLife, sydd wedi ennill gwobrau, yma i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am faterion sy’n ymwneud ag arian myfyrwyr a phoblogaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe a’n darpar fyfyrwyr. Rydym yn anelu at alluogi myfyrwyr i gymryd rheolaeth dros eu cyllid er mwyn cyfyngu effaith materion cyllidol i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd brig eu gallu wrth sicrhau profiad myfyrwyr cadarnhaol.

Rydym yn cynghori ar gyllid myfyrwyr, caledi ariannol, a chyllidebu ac yn darparu cymorth penodol i fyfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol. Gall y rhestr o ystyriaethau gynnwys bod yn fyfyriwr ac yn rhiant, rhywun sydd wedi gadael gofal, gofalwr, rhywun sydd ag anabledd dysgu neu rywun sydd wedi ei ddieithrio oddi wrth ei deulu, a mwy – cyfeiriwch at y dudalen Myfyrwyr Gydag Ystyriaethau Ychwanegol am fwy o wybodaeth.

Cwestiynau Cyffredin Arian@BywydCampws

Rydym yn croesawu ceisiadau grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

PWYSIG – Cyllid Myfyrwyr ar gyfer y Broses Glirio 

  • Os hoffech wybod sut bydd mynd drwy’r broses glirio’n effeithio ar gyllid myfyrwyr, gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/clearing/finance-for-clearing/.
  • Nid yw hi’n rhy hwyr i gyflwyno cais am gyllid myfyrwyr – cyflwynwch gais nawr!
  • Os yw eich cwrs wedi newid o’r un gwreiddiol ar eich cais am Gyllid Myfyrwyr (drwy’r broses glirio), ni ddylai hyn effeithio ar eich hawl i gael cyllid myfyrwyr ond bydd angen i chi ddiweddaru eich cais ar-lein gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Y ffordd gyflymaf o wneud hyn yw drwy eich cyfrif Cyllid Myfyrwyr ar-lein. 
  • Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi creu canllaw hwylus sy’n chwalu’r mythau.