Clirio a'ch cyllid myfyrwyr

Benthyciadau a Grantiau

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr y DU yn cwrdd â chostau eu Ffioedd Dysgu a’u costau byw drwy wneud cais am gymorth ariannol ar-lein drwy eu gwefannau Cyllid Myfyrwyr perthnasol. Bydd yr hyn y mae gennych hawl i’w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ble yr ydych yn byw, beth yr ydych yn ei astudio, ac ar ba lefel.

Rydw i’n byw yng Nghymru

Rydw i’n byw yn Lloegr (gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig)

Rydw i’n byw yn yr Alban (gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig)

Rydw i’n byw yng Ngogledd Iwerddon (gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig)

Rydw i’n byw yn y DU (mae’r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig)

• Nid oes gan Fyfyrwyr Rhyngwladol hawl i ariannu statudol ond mae’n bosib y byddant yn gallu gwneud cais am gyllid trwy’r Brifysgol. (mae’r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig)

Mae gwybodaeth benodol am ariannu gennym hefyd i fyfyrwyr sydd am astudio:

Cwrs a Ariannir gan y GIG

Gwaith Cymdeithasol

Meddygaeth i Raddedigion

Mae angen ad-dalu benthyciadau myfyrwyr, a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gyfnod yr ad-daliadau hyn ar ein tudalen Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr.

Ewch i dudalennau ein Swyddfa Anableddau os oes angen gwybodaeth arnoch ynglŷn â’r Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Cofiwch – Mae yna Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.