Byw yn Abertawe

Mae gan Abertawe'r pumed rhent misol isaf o blith dinasoedd prifysgol y DU yn seiliedig ar ffigyrau Mynegai Byw Myfyrwyr Natwest 2020 ac mae’r ddinas yn yr 11eg safle ar gyfer costau byw yn gyffredinol.


Isod ceir costau byw cyfartalog 2020/2021. Mae lefelau’r costau hyn yn dibynnu’n fawr ar eich ffordd o fyw a bydd yn amrywio o berson i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb – a chadw ati!

COSTAU NEUADDAU PRESWYL

Gwariant

Y gost fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£140.00*

£5600.00

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynnwys

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Costau Teithio

£6.02

£240.80

*Yn seiliedig ar ystafell ganolig ei maint en-suite ar Gampws Singleton (gall amrywio o £140-151 yr wythnos)

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£83.84

£3353.60

Nwy/Trydan/Dŵr/Rhyngrwyd

£7.38

£295.20

Yswiriant Cynnwys

£1.22

£63.18

Costau Teithio

£6.02

£240.80

 

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw Cyffredinol

Costau fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Gwariant Hamdden

£15.28

611.20

Trwydded deledu/Adloniant cartref arall

£5.41

£216.40

Dillad/Golchi Dillad

£9.52

£380.80

Bwyd/Deunydd Ystafell Ymolchi/Eitemau Cartref

£20.42

£816.80

Ffôn (Symudol)

£2.86

£114.40

Dillad

£7.75

£310.00

Costau gofal plant

£200.00*

£8000.00

*Yn seiliedig ar gost gyfartalog o £40 fesul diwrnod llawn, 5 niwrnod yr wythnos. Cofiwch, hwyrach bod hawl gennych chi i dderbyn grantiau atodol i helpu gyda chostau gofal plant.

GWYBODAETH BWYSIG

Bwriad y dudalen hon yw rhoi enghraifft ichi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Bydd costau byw go iawn yn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

SYLWER: amcangyfrifon rhesymol yw’r holl gostau byw ond ni ddylid dibynnu arnyn nhw. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ganddo fe ddigon o arian i dalu am ei gostau byw tra’n astudio yn y brifysgol. Ni all y ffigyrau hyn gyfrif am amgylchiadau unigol a’r bwriad yn unig yw eu bod yn ganllaw cyffredinol i’ch helpu i baratoi’ch cyllid cyn ichi fynychu’r brifysgol.

Seilir y ffigyrau ar gostau cyfartalog y bydd myfyrwyr yn eu talu a gellid eu lleihau drwy gyllidebu gofalus.
I gael gwybodaeth am ba incwm y gallech chi fod yn gymwys ar ei gyfer ewch i’n Tudalen Cyllid Israddedigion.

Costau'r Cwrs

Costau Cyrsiau

Costau fesul Wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Llyfrau

£8.36

£334.40

Argraffu a rhwymo

£1.10

£44.00

Offer ar gyfer y Cwrs

£1.75

£70.00

Teithiau Maes

£1.35 – £30.00

£54.00 - £1200.00

Gan ddibynnu ar eich cwrs ceir nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y bydd gofyn ichi eu talu o bosibl. Cysylltwch â’ch adran i gael rhestr fanwl o’r costau penodol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs.

Dylech chi hefyd fod yn ymwybodol bod angen ichi ystyried hefyd y gost ynghlwm wrth gyllid ffioedd dysgu os nad oes gennych chi’r hawl iddo neu eich bod yn penderfynu peidio â derbyn mynediad iddo.

Hwyrach y bydd costau gorfodol neu opsiynol ynghlwm wrth raglenni (neu fodiwlau) penodol y bydd yn angenrheidiol ichi gymryd rhan ynddyn nhw’n llwyr er mwyn cwblhau’r rhaglen rydych chi wedi’i dewis.

Gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma Cost ychwanegol.