Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Byw yn Abertawe

Mae'r gost o fyw yn Abertawe'n gymharol isel o'i gymharu a nifer a ddinasoedd eraill yn y DU.  Fodd bynnag mae hi dal i fod yn hanfodol bod unrhyw ddarpar fyfyrwyr yn paratoi eu cyllid cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol.

Ar gyfartaledd bydd myfyrwyr sy'n astudio yn Abertawe'n gwario rhwng £6000 a £9000 (dros 40 wythnos) ar gostau byw.  Mae'r enghreifftiau isod wedi'u nodi fel cyfartaledd i roi costau rhywle yng nghanol yr amcangyfrif hwn.

Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar eich ffordd o fyw a byddant yn amrywio o berson i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb - ac i gadw iddi!

Costau Byw Neuaddau Preswyl

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£120.00

£5160.00

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynhwysion

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Band Eang

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Costau Teithio

£7.88

£315.00

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£94.50

£4536.00

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynhwysion

£2.75

£110.00

Band Eang

£4.60

£184.00

Costau Teithio

£11.00

£440.00

 

Costau'r Cwrs

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Llyfrau

£8.36

£334.40

Argraffu a rhwymo

£1.10

£44.00

Offer ar gyfer y Cwrs

£1.75

£70.00

Teithiau Maes

£1.35 – £30.00

£54.00 - £1200.00

Yn dibynnu ar eich cwrs mae yna nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y mae'n bosib y bydd angen i chi eu talu.  Am restr fanwl o gostau penodol yn ymwneud a'ch cwrs cysylltwch a'ch adran.

Sylwer hefyd os nad ydych chi'n gymwys i ariannu ar gyfer ffioedd dysgu, neu os ydych yn penderfynu peidio ei ddefnyddio, yna mae angen ystyried y gost hon hefyd.

Mae'n bosib y bydd rhai rhaglenni (neu fodiwlau) yn denu rhagor o gostau gorfodol neu opsiynol sy'n angenrheidiol er mwyn i chi gymryd rhan yn llawn ac i gwblhau'r rhaglen yr ydych wedi'i dewis.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw Cyffredinol

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Gwariant Hamdden

£16.50

£2640.00

Parcio

£15.00

£600.00

Trwydded Deledu

£3.28

£157.50

Golchi Dillad

£5.00

£200.00

Bwyd

£31.50

£1260.00

Ffôn

£4.25

£170.00

Dillad

£7.75

£310.00

Costau gofal plant

£190.00

£7600.00

Mae’r ffigyrau uchod i gyd wedi cael eu cyfrifo ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020/21. Maent yn seiliedig ar gostau cyfartalog a dalwyd gan fyfyrwyr ond mae'n bosib i'r costau hyn gael eu gostwng drwy gyllidebu. Gan nad oes y fath beth â myfyriwr cyfartalog, gall fod yn anodd amcangyfrif costau cyfartalog – efallai na fydd rhai o’r alldaliadau hyn yn berthnasol i chi. Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, efallai na fydd yn adlewyrchu’r gwir gost y byddwch yn ei thalu. Ni all y ffigyrau hyn gyfleu amgylchiadau unigol a’r pwrpas yw rhoi canllaw cyffredinol i’ch cynorthwyo chi i baratoi eich cyllid cyn mynychu’r Brifysgol.

Am ragor o wybodaeth ynglyn a pha incwm y gallwch fod yn gymwys i'w derbyn, ewch i'n tudalen Ariannu Israddedigion.