BWRSARIAETHAU ARIAN@BYWYDCAMPWS

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig cymorth ychwanegol i ymadawyr gofal, myfyrwyr sydd wedi'u dieithrio o'u teuluoedd a myfyrwyr sy'n ofalwyr. Caiff pob bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys ei derbyn fel agwedd ychwanegol ar gymorth.
Caiff rhandaliad cyntaf y fwrsariaeth ei dalu yn ystod y tymor cyntaf, pan fydd y cais wedi'i gymeradwyo, os yw'r myfyriwr wedi cofrestru ac mae'r cwrs wedi dechrau.
Caiff yr ail randaliad ei dalu yn ail wythnos mis Mehefin ac nid oes modd newid y dyddiadau talu.

Os nad yw unrhyw un o'r grwpiau hyn yn berthnasol i chi, ond teimlwch fod gennych ystyriaethau penodol a allai olygu y bydd angen cymorth ariannol arnoch*, cysylltwch â hardshipfunds@abertawe.ac.uk

*Ni warentir cymorth ariannol

Mae tîm Arian@BywydCampws wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd a chred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol.

Gwybodaeth bellach

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau