Pam Astudio Nyrsio yn Abertawe?

Pan fyddwch yn astudio Gradd Nyrsio gyda ni byddwch yn rhan o 30 o Brifysgolion Gorau (The Guardian University Guide 2024) gyda chymuned sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn feunyddiol. Mae gennym dros 25 mlynedd o brofiad o hyfforddi pobl ar draws ehangder ymarfer clinigol, ac rydym yn falch o gael ein rhestru fel un o’r 10 rhaglen Nyrsio Gorau (The Times Good University Guide 2024). Mae ein dull gofalgar sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr wedi rhoi profiad a chanlyniadau myfyrwyr gan arwain at 100% o Gyflogadwyedd Graddedigion (HESA 2022) ac yn 1af ar gyfer rhagolygon gyrfa (The Guardian University Guide 2024).

DOD O HYD I'CH GOFOD CLIRIO

Poeni am eich canlyniadau arfaethedig, neu eisiau curo'r rhuthr Clirio? Cofrestrwch eich diddordeb nawr, ar gyfer Clirio yn Abertawe. Ewch i'n tudalen Clirio i ddarganfod mwy.

Darganfod mwy am Glirio

Nyrsio Oedolion

Mae Nicholas Costello yn siarad â ni am ei brofiad o astudio Nyrsio i Oedolion yn Abertawe a sut "nad oes unrhyw beth gwell na'r teimlad a gewch chi wrth helpu rhywun mewn angen."

Nyrsio Plant

Mae Daniel Roberts ac Emily Nue yn astudio Nyrsio Plant yn Abertawe. Yma, maent yn trafod y sgiliau amrywiol y mae eu hangen arnoch er mwyn siarad â baban neu blentyn un funud, ac oedolion y funud nesaf.

Nyrsio Iechyd Meddwl

Mae defnyddio ei phrofiad bywyd hi wedi helpu Rachel Huggins i ddysgu i gefnogi eraill a bod y nyrs orau y gall fod. Mae Rachel yn ei thrydedd flwyddyn fel Nyrs Iechyd Meddwl.

Nyrsio Anableddau Dysgu

Mae Liz Hayday, Uwch Ddarlithydd Nyrsio Anabledd Dysgu, yn siarad am y sgiliau y byddwch yn eu hennill wrth astudio a sut y bydd Abertawe yn eich helpu i ddod yn nyrs anabledd dysgu eithriadol.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

  

Ffyrdd y gallwch ymweld â ni

Bob blwyddyn mae Prifysgol Abertawe'n cynnal nifer o Ddiwrnodau Agored i Raddedigion, sy'n cael eu cynnal yn yr hydref, y gwanwyn a'r haf - dyma'ch cyfle i ymweld â'n campws yn Singleton, mynd ar daith o amgylch ein cyfleusterau o'r radd flaenaf, ac ymuno â'n sgyrsiau pwnc i ddysgu mwy am ein graddau nyrsio (lle gallwch hefyd siarad â'n darlithwyr a myfyrwyr nyrsio presennol).

Archebwch eich lle ar Ddiwrnod Agored nawr!

Os nad yw ein dyddiadau Diwrnod Agored Israddedig yn addas, mae croeso i chi fynychu un o'n digwyddiadau nyrsio pwrpasol, sy'n cael eu cynnal ar ein campysau yn Abertawe a Chaerfyrddin, i ddysgu mwy am eich opsiynau astudio.

Nyrsio - Sesiynau Ymgysylltu Abertawe

Rydym yn cynnal amryw o sesiynau ymgysylltu dros y misoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â'n tîm addysgu Nyrsio am ein hopsiynau astudio, gan gynnwys ein cwrs BSc Nyrsio Oedolion rhan-amser hyblyg sydd newydd ei lansio

Archebwch nawr

Nyrsio - Sesiynau Galw Heibio Caerfyrddin

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio amrywiol dros yr ychydig fisoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â’n tîm addysgu Nyrsio am y cwrs a bywyd fel myfyriwr Nyrsio ar ein campws ym Mharc Dewi Sant.

Archebwch nawr

Profiad Myfyrwyr Nyrsio

Rydym yn angerddol am bob maes nyrsio ac yn croesawu’n llawn y gwerthoedd craidd sy’n gysylltiedig â’r ‘proffesiwn gofalu’ ac yn ymdrechu i sefydlu’r gwerthoedd hyn yn ein myfyrwyr a’n perthnasoedd â nhw. Rydym yn cynnig cymhareb staff-myfyriwr gwych, a golyga hyn y byddwch yn cael eich cefnogi'n dda gan gyfoeth o fodelau rôl gwybodus trwy gydol eich amser yn astudio gyda ni.

Peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig, darganfyddwch beth yw barn ein myfyrwyr Nyrsio am astudio nyrsio gyda ni, ac archwiliwch yr holl opsiynau a chyfleoedd gwahanol a fydd ar gael i chi pan fyddwch yn astudio gyda ni.

Carli Andrews
Student portrait with long blonde hair

Mae anogaeth y Brifysgol i sicrhau bod nyrsys dan hyfforddiant yn cael eu cynnwys mewn gweithgareddau allgyrsiol megis y Coleg Nyrsio Brenhinol a rolau anhygoel eraill yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol ond hefyd eu sgiliau gyrfa a rhwydweithio.

Dysgwch fwy am stori myfyriwr Carlie...

Mikey Denman Jessica Bain

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Ein hopsiynau Cwrs Nyrsio

Nyrsio Oedolion
Adult Nursing Students

Mae ein cyrsiau Nyrsio Oedolion yn dod â staff academaidd o nyrsys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol cymwys ynghyd.  Wrth i chi hyfforddi i ddod yn nyrs oedolion arbenigol, byddwch yn elwa o'n cysylltiadau cryf â byrddau iechyd lleol, a'n hystafelloedd hyfforddiant clinigol realistig rhagorol sy'n cynnwys realiti rhithwir integredig.

Ein Hopsiynau Cwrs Nyrsio Oedolion:

*Gall myfyrwyr rhyngwladol sy’n ymgeisio am ein cwrs BSc Nyrsio Oedolion (Abertawe) fod yn gymwys am ein hopsiwn a ariennir yn llawn – ewch i’n tudalen Ymgeiswyr Nyrsio Rhyngwladol am ragor o wybodaeth 

Nyrsio Plant Nyrsio Anableddau Dysgu Nyrsio Iechyd Meddwl
NSS infographic
NSS Infographic

Trafodwch eich opsiynau gyda'n Pennaeth Nyrsio

Ddim yn siŵr a ddylid astudio'n llawn amser, rhan-amser neu ar ein cwrs hyblyg? Trafodwch eich opsiynau gyda Catherine Norris, ein Pennaeth Nyrsio:

Mrs Catherine Norris

Mrs Catherine Norris

Athro Cyswllt, Nursing
JavaScript is required to view this email address.

99% Cyflogadwyedd

Pan fyddwch yn graddio, byddwch yn gymwys i gyflwyno cais am statws Nyrs Gofrestredig (Oedolion) gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a chofrestru fel nyrs i weithio yn yr UE ac AEE. Mae rhagolygon swyddi yn rhagorol, ac mae 99% o'n graddedigion nyrsio mewn cyflogaeth mewn swydd broffesiynol neu reoli o fewn 6 mis (Astudiaeth o Ymadawyr Addysg Uwch, 2018). Gallwch ddisgwyl cyflog cychwynnol o £24,214, sy'n codi i £43,772 am nyrs staffio profiadol. Gall nyrsys arbenigol a rheolwyr ymarfer ennill £45,000.