Professor Maurice Vanstone

Yr Athro Maurice Vanstone

Athro Emeritws (Y Gyfraith), Law

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Cyn ei yrfa academaidd bu'n gweithio yn y gwasanaeth prawf, fel swyddog prawf i ddechrau, yna fel Cyfarwyddwr un o'r pedair Canolfan Hyfforddi Dydd yn arbrawf y Swyddfa Gartref gyda Dewisiadau Amgen i'r Ddalfa ym 1973, ac yn olaf fel Swyddog Ymchwil a Datblygu Gwasanaeth Prawf Morgannwg Ganol. Yn ystod ei gyfnod yn Abertawe mae ei ymchwil wedi ymdrin ag effeithiolrwydd dedfrydau cymunedol; darpariaeth mechnïaeth yng Nghymru; ôl-ofal gwirfoddol ar gyfer cyn-garcharorion; cyfranogiad y gymuned yn Strategaeth Adfywio Gurnos a Galon Uchaf; ailsefydlu carcharorion tymor byr; troseddau rhyw yn erbyn plant a chymhellion a strategaethau pobl sy’n camdrin plant yn rhywiol; gweithwyr prawf du ac Asiaidd; hanes y gwasanaeth prawf yng Nghymru a Lloegr; tarddiad rhyngwladol y gwasanaeth prawf; adsefydlu a sinema; a sgiliau ac ymarfer swyddogion prawf yn Jersey. 

Mae wedi gwneud traddodi llawer o areithiau mewn cynadleddau yn Ewrop, Canada ac UDA, a'r uchafbwynt oedd y brif araith agoriadol yng Nghynhadledd Ryngwladol Canmlwyddiant y Gwasanaeth Prawf 1907-2007 yn y Brewery, Llundain. Mae wedi bod yn asesydd ar gyfer nifer o gyfnodolion academaidd, yn aelod o fwrdd golygyddol y Beijing Law Review, asesydd gwadd ar gyfer prosiect ymchwil ar gyfer Sefydliad Gwyddoniaeth y Weriniaeth Tsiec (y prif asiantaeth grantiau cyhoeddus yn y Weriniaeth Tsiec), adolygydd ESRC o geisiadau ymchwil, ac ymgynghorydd i Wasanaeth Prawf Romania. Ym mis Hydref 2016, cafodd Astudiaeth Sgiliau Goruchwylio Jersey a gynhaliwyd ar y cyd â'i gydweithwyr Peter Raynor a Pamela Ugwudike Wobr Ymchwil Cydffederasiwn Prawf Ewrop (PDG) am Ymchwil, y tro cyntaf iddi gael ei dyfarnu, gan ddyfynnu ei chyfraniad rhagorol i ymarfer prawf. Yn 2018 roedd yn aelod o'r grŵp Cynghori i ymgyrch etholiadol Mark Drakeford ar gyfer swydd Prif Weinidog Cymru.

Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol y Probation Journal, yn aelod o Fwrdd Golygyddol yr European Journal of Probation, ac yn asesydd achlysurol ar gyfer cyfnodolion pwnc perthnasol. Ers iddo ymddeol yn 2009 mae wedi ymchwilio i, a chyhoeddi erthygl ar, fywyd a gyrfa'r tenor Cymreig-Groegaidd, Tano Ferendino, ac yn ei faes academaidd, mae wedi cyd-olygu dau lyfr, wedi cyhoeddi un ar ddeg o benodau llyfrau a thair ar ddeg o erthyglau cyfnodolyn. Mae ganddo tua 150 o weithiau cyhoeddedig. Ei gyhoeddiad diweddaraf yw The Palgrave Handbook of Global Rehabilitation in Criminal Justice (2022) a olygwyd ar y cyd â Philip Priestley.

Meysydd Arbenigedd

 • Effeithiolrwydd dedfrydau cymunedol
 • Theori ac ymarfer prawf
 • Tarddiad rhyngwladol y gwasanaeth prawf
 • Uniondeb Rhaglenni
 • Arsylwi a dadansoddi sgiliau ymarferwyr
 • Ailsefydlu carcharorion
 • Pobl sy’n cam-drin plant yn rhywiol
 • Canolfannau Adrodd Dydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil
 • Ailsefydlu Carcharorion Tymor Byr
 • Swyddogion Prawf Du ac Asiaidd
 • Cymhellion a Strategaethau Carcharorion sydd wedi Cam-drin Plant yn Rhywiol
 • Camfanteisio Rhywiol Masnachol ar Bobl Ifanc
 • Effeithiolrwydd rhaglenni adsefydlu
 • Ôl-ofal Gwirfoddol Carchardai
 • Adsefydlu yn y sinema
 • Hanes theori ac ymarfer prawf
Prif Wobrau Cydweithrediadau