Yr Athro Deborah Jones

Athro, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Dolenni Ymchwil

130
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Debbie'n Athro mewn Troseddeg ac ar hyn o bryd hi yw'r Arweinydd Addysg Ysgolion ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae hefyd yn Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Cyn dechrau ei gyrfa academaidd yn 2008, roedd Debbie yn swyddog heddlu gyda'r Heddlu Metropolitanaidd, gan arbenigo mewn troseddau mawr ac amddiffyn plant, ac mae'n Aelod Cysylltiol o'r Coleg Plismona.  Ochr yn ochr â'r Athro Tracey Sagar, Mae Debbie yn Gyd-gyfarwyddwr y Consortiwm ar gyfer Astudiaethau Rhywioldeb ac ers 2008 mae Debbie wedi bod yn ymchwilio i'r ffordd y mae'r diwydiant rhyw'n cael ei reoleiddio, mewn partneriaeth â Tracey.  Mae eu prosiectau wedi cynnwys ‘Sex Work Research Wales’; ‘Community Perceptions of Sex Work’; ‘Sex Work and Substance Misuse’ a ‘Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw’.

Mae Debbie yn eistedd ar sawl bwrdd cynghori allanol gan gynnwys Fforwm Gwaith Rhyw Caerdydd ac roedd yn un o sylfaenwyr Grŵp Diogelwch Gwaith Rhyw Cymru Gyfan. Yn fwy diweddar, mae Debbie wedi troi ei sylw at rôl Addysg Uwch o ran hwyluso ymatal rhag troseddu. Ar hyn o bryd mae'n werthuswr allanol ar gyfer prosiect a ariennir gan y Loteri - The Include Hub - ac yn ddiweddar bu'n Gyd-Brif Ymchwilydd ar brosiect ymchwil a ariannwyd gan y Gymdeithas Ymchwil i Addysg Uwch. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect ar-lein.

Drwy gydol ei hymchwil, mae Debbie wedi canolbwyntio ar ddatblygu methodolegau sy'n gynhwysol ac yn greadigol ac mae wedi ceisio gwneud ymchwil academaidd yn hygyrch i'r gymuned drwy gyfres o weithgareddau addysg gyhoeddus.

Meysydd Arbenigedd

 • Rheoleiddio'r diwydiant rhyw
 • Addysg Uwch ac Ymatal rhag Troseddu
 • Methodolegau Arloesol a Chyfranogol
 • Troseddeg ac Addysg Gyhoeddus
 • Addysgu a Dysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Deall Plismona
 • Masnachu mewn Pobl a Chaethwasiaeth Fodern
 • Rheoleiddio'r Diwydiant Rhyw
 • Deall Ymatal rhag Troseddu
 • Theori Troseddegol
 • Dulliau Ymchwil
 • Addysg Gyhoeddus drwy ddatblygu hyfforddiant DPP i ymarferwyr
Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau