CROESO I BEDWERYDD RHIFYN Y CYLCHGRAWN PULSE

"Rydym wedi ymfalchïo’n fawr wrth edrych yn ôl ar lwyddiannau ein staff a’n myfyrwyr fel ei gilydd – ar lefelau academaidd a phersonol. Bydd y rhifyn hwn o Pulse yn rhoi cipolwg i chi ar rywfaint o’r gwaith anhygoel sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a mawr obeithiaf y gallwch weld eich hun yn rhan o’n cymuned wych yn y dyfodol."

Yr Athro Keith Lloyd, Dirprwy Is-Ganghellor, Deon Gweithredol, Cyfadran Meddygaeth Iechyd a Gwyddor Bywyd

Mai 2023, Vol 04

Croeso - Cyfrol 04

EDRYCH YN ÔL AR GYFROL 3

Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

Rhoi Sylw

Heriau-Byd

Llais Myfyriwr

Megan - Osteopatheg, Most

Megan - Osteopatheg, Most

“Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan ei bod nid yn unig yn un o’r ychydig Brifysgolion a oedd yn cynnig Osteopathi, ond roedd hefyd yn uchel yn y DU am feddygaeth gyflenwol. Fy hoff beth am fy nghwrs yw'r profiad ymarferol gyda chleifion go iawn. Ar ôl i mi raddio, bwriadaf gael Fisa Llwybr Graddedig, a fydd yn caniatáu i mi fyw a gweithio yn y DU am ddwy flynedd arall. Yn y cyfnod hwnnw, gobeithiaf sicrhau cyflogaeth yn y DU a chael profiad fel Osteopath. Yn ystod fy ngradd, rwyf wedi dwlu ar y profiad prifysgol ac wedi dod o hyd i gartref yn Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig addysg ragorol, ac mae wedi’i lleoli mewn ardal brydferth.”

Ffion - Biocemeg, BSc Eloise - Seicoleg, BSc Hiu Lam - Seicoleg, BSc Harriet - Niwroffisioleg, BSc Bethel - Hysbyseg Iechyd, MSc Rewa - Seicoleg, BSc Jessica - Seicoleg, PhD

Lles

“Mae’r cyfnod rhwng 11 a 24 oed yn gyfnod o newid anferth a gall teimladau ac emosiynau eithaf cynhyrfus sy’n rhan o’r profiad dynol arferol gyd-fynd â’r newid hwnnw.

Un o’r adegau mwyaf cynhyrfus yw amser canlyniadau arholiadau, ac mae hynny’n gallu gwneud i chi deimlo’n bryderus iawn. Mae gorbryder yn gallu effeithio arnoch chi mewn pob math o ffordd. Mae rhai pobl yn eithaf ymwybodol eu bod yn teimlo’n llawn pryder - er enghraifft, os bydd eu calon yn curo ychydig yn gyflymach - ond mae gorbryder hefyd yn gallu teimlo fel cwlwm yn eich stumog neu lwmp yn eich gwddf ac mae’r teimladau hynny bron yn ymateb dynol i’r hyn rydych chi’n ei brofi’n fygythiad, sy’n mynd yn ôl i syniad eithaf cyntefig o ‘ymladd neu ffoi’.

Dewisiadau Pwls

Myfyriwr meddygol o Wcrain yn treulio semester yn Abertawe

22 Rhagfyr 2021

Myfyriwr meddygol o Wcrain yn treulio semester yn Abertawe

Cynrhon

27 Ebrill 2023

Mae Caru Cynrhon yn amlygu'r defnydd o gynrhon fel triniaeth glinigol i helpu i wella clwyfau

Myfyriwr yn siarad gyda phlentyn

27 Ebrill 2023

Bydd astudio Seicoleg yn rhoi hyfforddiant gwyddonol arbenigol i chi yn y berthynas rhwng y meddwl..

Archwilio Problemau Byd-Eang

Rydym yn darlledu cyfres o bodlediadau a elwir yn Archwilio Problemau Byd-eang, lle mae academyddion o bob rhan o'r Brifysgol yn trafod sut bydd eu hymchwil arloesol yn helpu i fynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau byd-eang.

Ymysg y pynciau cyntaf mae Arloesedd ym maes Iechyd, y Newid yn yr Hinsawdd, Ynni Gwyrdd a Thechnolegau digidol sy'n canolbwyntio ar bobl. Daeth ein cyfraniad i hyn oddi wrth Dr Amira Guirguis, sydd wedi ymchwilio i'r heriau sy'n deillio o Sylweddau Seicoweithredol Newydd a sut y gallwn eu canfod. Mae'r ail bennod yn edrych ar waith yr Athro Paul Dyson, a fu'n siarad am ei waith yn addasu genynnau bacteria er mwyn gwella canser o bosibl.

Ewch i dudalen ein podlediad a thanysgrifiwch i'r gyfres. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!