Bu'n destun balchder i Brifysgol Abertawe gyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Gwyneth Hayward, cyn-fyfyrwraig uchel ei bri, gan gydnabod ei chyfraniadau anhygoel at addysg ac ymdrechion elusennol.

Cwblhaodd Gwyneth Hayward, a gafodd ei geni ym Mangor, Gwynedd, a'i magu yn Aberystwyth, Ceredigion, ei hastudiaethau israddedig yn Ysgol Ramadeg Ardwyn a graddiodd gyda BA Anrhydedd mewn Hanes o Goleg Prifysgol Abertawe ym 1969. Aeth ei hymrwymiad i addysg â hi i Goleg Prifysgol Caerdydd ar gyfer cwrs TAR ym 1970, ac yn nes ymlaen enillodd ei MA o Goleg Prifysgol Abertawe ym 1977. 

Gwnaeth gyrfa addysgu uchel ei bri Gwyneth gynnwys de-orllewin Lloegr a'r Dwyrain Canol, lle ymrwymodd i addysgu myfyrwyr Safon Uwch. Roedd ei thaith broffesiynol yn cynnwys rolau uwch-reoli mewn sefydliadau uchel eu parch megis Ysgol Bassaleg, Ysgol yr Esgob Gore yn Abertawe, ac Ysgol Merched Dr Challoner yn Amersham. Yn y sector preifat, cyfrannodd at Ysgol Uwchradd De Hampstead, Ysgol Merched Dinas Llundain ac Ysgol Abaty Wycombe. 

Yn nodedig, gwnaeth Gwyneth gyfraniad hollbwysig at addysg pan oedd yn Saudi Arabia, lle bu'n Llywodraethwr sefydlu'r Ysgol Brydeinig yn Riyadh.

Gan ddychwelyd i Gymru yn 2000, ymgollodd Gwyneth mewn gweithgareddau elusennol, gan ddod yn Ymddiriedolwr Sefydlu Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne. Mae wedi bod yn aelod Llywodraeth Cymru o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (PCNPA) ers 2010, gan wasanaethu fel Dirprwy Gadeirydd yn 2016. Hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei phenodi’n Gadeirydd ar yr Awdurdod yn 2017. Yn ychwanegol, mae Gwyneth wedi cadeirio Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru ac wedi cyfrannu fel Aelod o Fwrdd Amgueddfa Cymru.

Mae'r dyfarniad er anrhydedd yn cydnabod brwdfrydedd diwyro Gwyneth Hayward am ei maes a'i chyfraniadau neilltuol at addysg, yn y DU ac yn rhyngwladol. Ar ben hynny, mae ei hymroddiad i ddiogelu hanes a threftadaeth drwy rolau elusennol amrywiol yn dangos ei hymrwymiad i genedlaethau'r dyfodol.

Wrth dderbyn yr anrhydedd, meddai Gwyneth Hayward: “Mae'n anrhydedd mawr i mi dderbyn y dyfarniad hwn gan Brifysgol Abertawe, gan fod ei Hadran Hanes uchel ei bri wedi gwneud cymaint i'm helpu i fod y person rydw i heddiw. Rhoddodd yr Adran hyder i mi yn fy ngalluoedd, gan feithrin fy nghariad at hanes a chadarnhau fy nghred bod hanes yn helpu i nodi pwy ydyn ni ac yn darparu'r cyd-destun rydyn ni'n byw ynddo.”