Seremonïau Graddio wedi'u Haildrefnu ar gyfer Dosbarth 2020

Fel y gwyddoch, rydym wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd dros y 18 mis diwethaf er mwyn cadw pobl yn ddiogel yn ystod y pandemig; roedd hyn yn cynnwys gohirio seremonïau graddio haf 2020 a gaeaf 2020 nes ei bod hi'n ddiogel i aildrefnu, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru. Rydym wedi rhoi addewid i chi i aildrefnu'r seremonïau hyn er mwyn rhoi'r cyfle i chi fynychu seremonïau fel y gallwch ddathlu eich holl waith caled a'ch cyflawniadau gyda'ch cyfoedion, eich teulu a'ch ffrindiau.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y cynhelir ein seremonïau a aildrefnwyd rhwng dydd Llun 4 a dydd Iau 7 Ebrill 2022 yn Arena newydd Abertawe, sydd drws nesaf i Farina Abertawe a'r traeth.

Byddwn yn cyhoeddi'r amserlen lawn ar gyfer y seremonïau cyn bo hir a byddwn yn e-bostio gwahoddiad atoch i gofrestru eich presenoldeb ar gyfer eich seremoni cyn diwedd mis Ionawr 2022.  Yn y cyfamser, bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar dudalennau gwe graddio'r Brifysgol.

Sylwer bod ein seremonïau graddio'n amodol ar gyfyngiadau Llywodraeth Cymru a fydd ar waith bryd hynny.  Am y rheswm hwn, argymhellwn eich bod yn ystyried hyn os bydd angen i chi drefnu hediadau a/neu westy.  Os bydd y coronafeirws, neu unrhyw amgylchiadau annisgwyl eraill, yn cyfaddawdu ar ddiogelwch ein graddedigion a'u gwesteion yn y seremonïau, byddwn yn adolygu'r sefyllfa'n ofalus, yn dilyn cyngor gan yr awdurdodau amrywiol ac yn cyfleu ein cynlluniau i chi cyn gynted â phosib.   Byddwn yn eich hysbysu o'r mesurau diogelwch ar gyfer y seremonïau yn agosach at y digwyddiad gan y bydd y rhain yn adlewyrchu arweiniad Llywodraeth Cymru bryd hynny.

Sylwer os bydd y seremonïau graddio'n cael eu canslo neu eu gohirio, neu fod y seremonïau'n cael eu haildrefnu (i gynnwys dyddiad, amser a/neu leoliad) oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth Prifysgol Abertawe, ni fydd y Brifysgol yn atebol am unrhyw golled uniongyrchol neu fel arall a geir gan raddedigion neu eu gwesteion.

Rydym yn edrych ymlaen at rannu eich diwrnod â chi ym mis Ebrill.