Coronafeirws: y diweddaraf

Beth yw Economeg?

Arian sy’n achosi i’r byd droi: ond sut? Dysgwch sut mae economi’r byd yn dylanwadu ar bob agwedd ar ein bywydau beunyddiol - o wleidyddiaeth y byd i’r gyfraith a’r gymdeithas. Dysgwch sut mae adnoddau’n cael eu rhannu’n lleol ac yn fyd-eang a deall pam mae gwleidyddion yn gwneud penderfyniadau fel y maent mewn gwirionedd.

Byddwch yn dysgu am ddamcaniaeth economeg wedi’i chyfuno ag elfennau mathemategol ac ystadegol. Byddwn yn adeiladu’ch gallu i ddadansoddi, eich gwybodaeth a thechnegau er mwyn ichi ffynnu mewn disgyblaeth sydd, ar ôl Meddygaeth, y rhaglen radd fwyaf buddiol yn ariannol yn unrhyw le.

Pam Dewis Abertawe?

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Mae gan ein Tîm Cyflogadwyedd neilltuol enw da iawn am lansio gyrfaoedd llwyddiannus – rydym yn yr ail safle yn y DU am ragolygon gyrfaol (Guardian University Guide 2020).

Arbenigedd Addysgu. Byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr o’r radd flaenaf sy’n arwain yn eu meysydd. Dyna pam rydym wedi ennill gwobr aur y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF): y wobr uchaf ar gyfer addysgu mewn Addysg Uwch yn y DU.

Mae ein Swyddogion Profiad Myfyrwyr cyfeillgar yn gofalu amdanoch – os ydych wedi astudio Mathemateg i Safon Uwch ai peidio, byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir er mwyn llwyddo yn eich astudiaethau.

Pa Opsiynau Sydd ar Gyfer Gyrfaoedd i Raddedigion?

Bydd graddedigion mewn Economeg o Abertawe yn barod am gyfleoedd cyflogaeth sy’n talu’n dda ac yn herio’r meddwl.

Os ydych yn targedu’r egni dan bwysau ar y llawr masnachu, neu’r credadwyedd o fod yn awdurdod ar dueddiadau busnes, bydd ein graddau’n eich gwneud chi’n ymgeisydd cryf ar gyfer unrhyw gyflogwr graddedigion.

Dysgwch am y gefnogaeth yrfaol sydd ar gael ichi.

Beth Mae Myfyrwyr Presennol Yn Ei Feddwl?

Mae Economeg yn Abertawe yn y 25 Safle Uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2020).  Darllenwch gan ein myfyrwyr -

graddedig yn gwenu

"Roeddwn yn mwynhau dysgu, datblygu ac adeiladu ar y sylfaen a osodwyd yn ystod fy ngradd baglor mewn economeg yn Abertawe, yn ogystal â dysgu technegau a modelau newydd ar fy nghyrsiau. Fy hoff fodiwl oedd Economeg Facro oherwydd bod ganddo elfen fathemateg gryf ac roedd hynny’n cyd-fynd â’m sgiliau mathemateg cryf."
- Rahat Haque; MSc a BSc mewn Economeg a Chyllid

Siaradwch â Myfyriwr Presennol

Deunydd i’ch Helpu i Baratoi ar Gyfer Eich Gradd

Beth yw eich Opsiynau Ynghylch Cyrsiau?

Ein Hopsiynau Astudio Hyblyg

Rydym bob amser yn ceisio mabwysiadu ymagwedd mor hyblyg â phosib, felly peidiwch â chynhyrfu os nad ydych yn bodloni holl delerau’r cynnig rydym wedi’i roi ichi.

Rydym yn annog pob ymgeisydd i siarad â ni am eu cynigion; ffoniwch ni neu anfonwch neges e-bost.

Bydd gennych ryddid i newid rhwng BSc mewn Economeg, BSc mewn Economeg a Busnes, a BSc mewn Economeg a Chyllid hyd nes ichi ddechrau’ch ail flwyddyn.

Ar gyfer myfyrwyr israddedig o’r DU/UE rydym yn cynnig dewis Blwyddyn Sylfaen â phob un o’n graddau economeg.

Mae’r rhain yn ddewis sy’n dod yn fwy poblogaidd oherwydd eu bod yn cynnig:

  • Dosbarthiadau llaiâ chefnogaeth fwy personol;
  • cymorth ychwanegolgan gynnwys Mathemateg, ysgrifennu traethodau a gwaith grŵp;
  • a byddwch yn ennill sail gadarn mewn cyfrifeg, cyllid, ystadegau, strategaeth ac arbenigeddau rheolaeth.


Gall myfyrwyr rhyngwladol israddedig
  ymgeisio am ein Llwybr Busnes ac Economeg Israddedig. Hefyd rydym yn cynnig ystod o hyfforddiant Saesneg er mwyn eich cefnogi a’ch paratoi ar gyfer eich astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe.

Cysylltiadau Cyflym

Darganfod ein campws drosoch chi eich hunan