Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Datblygu dealltwriaeth o ofal iechyd sy’n seiliedig ar werth (VBHC) o systemau iechyd gwahanol, dysg ac ymagweddau gwahanol at gefnogi mabwysiadu.

Mae Rhaglen Addysg Weithredol Fyd-eang yr Ysgol Reolaeth yn canolbwyntio ar Ofal Iechyd sy’n seiliedig ar Werth, gan archwilio sut i addasu o ymagwedd sy’n canolbwyntio ar gost ac allbwn i fodel sy’n dangos gwerth a chanlyniadau sy’n bwysig i gleifion.

Crëwyd y rhaglen i gefnogi datblygu dealltwriaeth gadarn o Ofal Iechyd sy’n seiliedig ar Werth, gan gynnwys sut mae hyn yn cael ei fabwysiadu ar draws marchnadoedd gwahanol, a sut mae Systemau Iechyd a’r Sector Gwyddorau Bywyd yn addasu i’r heriau a’r cyfleoedd. Mae’r rhaglen yn cynnig mynediad i arbenigwyr rhyngwladol, yn archwilio astudiaethau achos ac yn gweithio gydag academyddion i ddatblygu meddwl ymhellach i gefnogi arweinwyr ym meysydd iechyd a gwyddorau bywyd. Bydd y rhaglen hon yn eich cefnogi chi i ddilysu eich strategaeth hir dymor, ystyried y sgiliau a’r gallu y mae eu hangen yn eich gweithlu a’r mathau o allu y mae eu hangen i sicrhau a diogelu ymhellach a mabwysiadu arloesedd er mwyn galluogi systemau iechyd a chleifion i gyflawni’r gwerth mwyaf o ymyriadau iechyd.

Os yw hon yn rhaglen yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdani, neu os oes gennych aelodau o’ch tîm a fyddai’n elwa o ddatblygu dealltwriaeth ehangach, cofrestrwch eich diddordeb.

Cofrestrwch eich manylion isod i gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni Iechyd a Gofal yn Seiliedi

Diogelu data

Drwy gyflwyno eich ymholiad, rydych yn cydsynio i Brifysgol Abertawe ddal eich data. Caiff eich data ei ddefnyddio at ddibenion ymdrin â'ch ymholiad ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os ydych chi'n dymuno tynnu eich hun oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP, som-execed@swansea.ac.uk

Ein Rhaglen

Nod ein rhaglen yw bod yn fyd-eang o ran persbectif, yn ysgogol o ran ei chyflwyniad, yn gadarn o ran cynnwys ac yn ymarferol.

Cam 1 yw gweminar sy’n gosod y cyd-destun pam mae angen y gofal iechyd sy’n seiliedig ar werthoedd , drwy weithio gyda chleifion a’u cynrychiolwyr.

Cam 2 yw cyfarfod 2 ddiwrnod personol sy’n dod â Chyfadran o arweinwyr ym maes VBHC ynghyd o bedwar ban byd. Mae’r Gyfadran a chyfranogwyr y Rhaglen yn cydweithio i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o egwyddorion VBHC, yr ymagweddau at ei fabwysiadu a’r ffyrdd gwahanol o weithio fel system VBHC. Defnyddir dulliau addysgu gwahanol, o drafodaeth am astudiaethau achos i gyflwyniadau a thrafodaethau panel i ymarferion mewn grwpiau bach. Mae’r cyfarfod personol yn dod i ben gyda’r cyfranogwyr yn datblygu strategaeth VBHC ar gyfer eu cyd-destun priodol ac yn nodi ar gardiau ymrwymiadau o’r hyn y byddant yn ei wneud  yn awr wrth ddychwelyd i’w sefydliadau.

Cam 3 cysylltir â phob cyfranogwr 3 mis a 6 mis ar ôl y cyfarfodydd personol i ddeall pa gynnydd a wnaed ganddynt.

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil ac arloesedd ers 1920. Mae ganddi hanes hir o weithio gyda busnesau a diwydiant a heddiw mae gan ei hymchwil o’r radd flaenaf effaith lawer ehangach ar iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas.

Mae gan y Brifysgol hanes o gefnogi partneriaethau strategol ar draws y Sector Iechyd a Gwyddorau Bywyd o ganlyniad i’r rhinweddau sy’n bresennol yn System Iechyd Cymru – gydag amgylchedd polisi ac arweinyddiaeth weithredol sy’n ymrwymedig i gyflawni’r gwerth iechyd gorau i ddinasyddion.

Cyfarwyddwr y cwrs

Ar hyn o bryd, mae Dr Kelley yn Brif Weithredwr Sprink, sefydliad sy’n gweithio i gefnogi mabwysiadu byd-eang Gofal Iechyd sy’n seiliedig ar Werth (VBHC). Rhwng 2018 a 2019, Dr Kelley oedd Ymgynghorydd Clinigol Cenedlaethol ar VBHC ar gyfer Llywodraeth Cymru, gan gefnogi datblygu’r strategaeth VBHC genedlaethol. Rhwng 2013 a 2018, roedd yn gweithio i’r Consortiwm Rhyngwladol ar gyfer Mesur Canlyniadau Iechyd (ICHOM).

Sefydlwyd y swyddfa yn Llundain yn 2014 ac, o ganlyniad, arweiniodd waith ICHOM yn rhanbarth EMEA rhwng 2014 a 2017. Yn 2017, roedd ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am weithrediadau ICHOM o ddydd i ddydd yn ei swyddfeydd yn Llundain a Boston. Roedd ganddo hefyd gyfrifoldeb byd-eang am bartneriaethau strategol ICHOM. Cyn gweithio i ICHOM, bu’n ymarfer fel meddyg yn Ysbytai Prifysgol Rhydychen (OUH). Tra’r oedd yn OUH, bu’n gweithio mewn meddygaeth gyffredinol i oedolion, trawma ac orthopedeg, llawdriniaeth gyffredinol, meddygaeth mewn argyfwng a llawdriniaeth blastig. Derbyniodd ei raddau BSc ac MD gan Brifysgol Manceinion ac MBA gan Brifysgol Rhydychen.

Dr Thomas Kelley

Gwrywaidd