Cefnogi Athena Swan

Mae'r Ysgol Reolaeth yn ymrwymedig i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle ac mae'n gweithio ar hyn o bryd tuag at gyflwyno cais am wobr Efydd Athena Swan.

Sefydlodd yr Uned Her Cydraddoldeb Siarter Athena SWAN yn 2005 er mwyn annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn meysydd STEMM mewn addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2015, ehangwyd y siarter i gydnabod gwaith a wneir yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith, mewn rolau proffesiynol a chefnogi, ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn fwy eang, nid y rhwystrau i gynnydd sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am Siarter Athena SWAN ym Mhrifysgol Abertawe.

EIN HYMRWYMIADAU

Yr Athro Marc Clement

Yr Athro Marc Clement

Rydym i gyd yn gyfartal.
Dylai pawb yn yr Ysgol Reolaeth gyfrannu at lwyddiant y sefydliad.
Er mwyn sicrhau y gallwn gyflawni'r Strategaeth, mae angen i’n holl staff wneud eu rhan, ac mae gan bob unigolyn rôl wahanol i'w chwarae. Drwy addysgu ysbrydoledig o'r radd flaenaf o ran ansawdd a phrofiad, un o'n huchelgeisiau yw trochi myfyrwyr mewn amgylchedd ardderchog o ran addysg a chefnogaeth a fydd yn sylfaen i yrfa lwyddiannus.

Yr Athro Katrina Pritchard

YR ATHRO KATRINA PRITCHARD

Rwyf wedi addysgu ac ymchwilio i amrywiaeth am flynyddoedd maith, ond fy mhrofiad personol, o weithio mewn amgylcheddau masnachol ac academaidd, yw mai ystyriaeth arwynebol a roddir i'r materion hyn yn aml, a bod sgyrsiau anodd yn cael eu hosgoi.  Es i ati i gymryd rhan yn ein gweithgareddau Athena Swan yn syth ar ôl dechrau yn yr Ysgol ym mis Ionawr, ac rwy'n angerddol am sicrhau ein bod yn adeiladu ar yr hyn rydym yn ei wneud yn dda, a hoffwn sicrhau nad oes arnom ofn amlygu meysydd lle mae angen newid a mynd i'r afael â’r rhain.

Yr Athro Nigel O'Leary

YR ATHRO NIGEL O'LEARY

Bu gennyf ddiddordeb mewn materion cydraddoldeb ers amser maith ac rwyf wedi ymchwilio i amrywiaeth o agweddau ar gydraddoldeb dros yr 20 mlynedd diwethaf. Treuliais i lawer o'm gyrfa gynnar yn archwilio economeg gwahaniaethu ar sail ethnigrwydd, rhyw ac anabledd ac yn fwy diweddar, rwyf hefyd wedi archwilio rôl cyfeiriadedd rhywiol. Rwyf wedi bod yn aelod o bwyllgorau'r Brifysgol sy'n monitro canlyniadau a sefyllfa aelodau staff BME ac rwyf wedi cyhoeddi gwaith a gomisiynwyd ym maes polisi cyhoeddus ar gyfer sefydliadau megis yr Adran Cyflogaeth ac Addysg (gan ddarparu meincnod ar gyfer cyflwyno Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995) a'r Comisiwn Cyfle Cyfartal (yn archwilio'r rhwystrau a wynebir gan fenywod mewn rolau rheoli uwch yng Nghymru).

Yr Athro Cysylltiol Terry Filer

YR ATHRO CYSYLLTIOL TERRY FILER

Rwy'n hollol ymroddedig i ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn darparu cyfleoedd i bawb, fel y gallwn recriwtio a chadw'r bobl orau er lles ein myfyrwyr, ein staff a'n cymuned academaidd.

Yr Athro Nigel Morgan

Yr Athro Nigel Morgan

Mae gennyf ymrwymiad hirsefydlog i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y byd academaidd ac mewn cymdeithas. Rwyf wedi ysgrifennu'n helaeth ar anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y byd academaidd ac ar y ffyrdd y mae arferion hamdden yn adlewyrchu anghydraddoldebau cymdeithasol ar sail rhyw, anabledd, statws economaidd-gymdeithasol, ayb. Rwyf wedi bod yn aelod o grwpiau gorchwyl a gorffen a thimau cyflawni achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl y Brifysgol ac wedi chwarae rolau â chyfrifoldeb sylweddol am gydraddoldeb, gan gynnwys Pennaeth Adran, Pennaeth Ysgol dros dro a Chyfarwyddwr Datblygiad Staff yr Ysgol.

Dr Jocelyn Finniear

Dr Jocelyn Finniear

Yn rhinwedd fy rôl fel Dirprwy Gyfarwyddwr yr Adran Fusnes, rwy'n ymrwymedig i gefnogi staff i ddatrys problemau, am fy mod i'n credu ei bod yn bwysig dangos trugaredd a chydymdeimlad i'm cydweithwyr.

SWIB (Cymdeithas Merched mewn Busnes Abertawe)

Mae’r Gymdeithas Merched mewn Busnes Abertawe (SWIB) yn gymdeithas sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr yn yr Ysgol Reolaeth, ac maent yn ceisio “Hyrwyddo hyder a chymell unigolion cryf drwy wasanaethu fel llwyfan i uno merched sydd ag uchelgeisiau tebyg ym maes busnes.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i gael golwg ar eu tudalen Facebook.

CADWCH Y DYDDIAD

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Gwahaniaethu Hiliol
Dydd Iau 21 Mawrth 2019
2–3pm, Y Mall, Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Yn cynnwys prif araith gan Humie Webbe, Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Strategol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru:
“Recriwtio Staff BAME* : Ymagwedd Gadarnhaol" (*Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig)

Mae Humie wedi gweithio yn y sector cyhoeddus a'r sector cymunedol am bron 30 mlynedd, ac mae hi wedi rhoi o’i hamser i gefnogi grwpiau difreintiedig – pobl dduon, asiaidd, lleiafrifoedd ethnig ac anabl yn benodol. Mae hi'n aelod sefydlu ac yn gyn-gadeirydd Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Pobl Dduon Cymru (Black Voluntary Sector Network Wales (BVSNW), a chyrhaeddodd y rownd derfynol yng ngwobrau Lleiafrif Ethnig Welsh Women Achievement Association (EMWWAA) 2019 yn y categori Cymdeithasol a Dyngarol.

Mae croeso i fyfyrwyr ac aelodau o staff.

Ateber i equalopportunities@abertawe.ac.uk i gadarnhau y byddwch yn dod a/neu os oes gennych unrhyw ofynion mynediad cyn cyrraedd.