Cefnogi Athena Swan

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Siarter Athena SWAN i Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe am ei hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y rownd adolygu ddiweddaraf gan Advance HE.

Sefydlodd yr Uned Her Cydraddoldeb Siarter Athena SWAN yn 2005 er mwyn annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn meysydd STEMM mewn addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2015, ehangwyd y siarter i gydnabod gwaith a wneir yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith, mewn rolau proffesiynol a chefnogi, ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn fwy eang, nid y rhwystrau i gynnydd sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am Siarter Athena SWAN ym Mhrifysgol Abertawe.

Athena Swan bronze logo

EIN HYMRWYMIADAU

Yr Athro Katrina Pritchard

YR ATHRO KATRINA PRITCHARD

Rwyf wedi addysgu ac ymchwilio i amrywiaeth am flynyddoedd maith, ond fy mhrofiad personol, o weithio mewn amgylcheddau masnachol ac academaidd, yw mai ystyriaeth arwynebol a roddir i'r materion hyn yn aml, a bod sgyrsiau anodd yn cael eu hosgoi.  Es i ati i gymryd rhan yn ein gweithgareddau Athena Swan yn syth ar ôl dechrau yn yr Ysgol ym mis Ionawr, ac rwy'n angerddol am sicrhau ein bod yn adeiladu ar yr hyn rydym yn ei wneud yn dda, a hoffwn sicrhau nad oes arnom ofn amlygu meysydd lle mae angen newid a mynd i'r afael â’r rhain.

Yr Athro Don Webber

YR ATHRO DON WEBBER

Rwyf wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn academia ac mewn cymdeithas. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y rhwystrau sy’n atal menywod rhag llwyddo hyd at eu llawn allu ar ôl cael plant gan ddangos sut mae ymrwymiad pwrpasol tuag at gydraddoldeb rhywedd yn cael ei danseilio gan ystod o rwystrau, gan gynnwys angen parhaus sefydliad am argaeledd. Ymddengys i mi hefyd fod yna gyswllt nas archwiliwyd yn ddigonol a phwysig o bosibl rhwng anfoesgarwch, cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Yr Athro Cysylltiol Terry Filer

YR ATHRO CYSYLLTIOL TERRY FILER

Rwy'n hollol ymroddedig i ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn darparu cyfleoedd i bawb, fel y gallwn recriwtio a chadw'r bobl orau er lles ein myfyrwyr, ein staff a'n cymuned academaidd.

Yr Athro Paul Jones

Yr Athro Paul Jones

Yr wyf yn llwyr gefnogi ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau cydraddoldeb, tegwch ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar ei harferion.

Dr Jocelyn Finniear

Dr Jocelyn Finniear

Yn rhinwedd fy rôl fel Dirprwy Gyfarwyddwr yr Adran Fusnes, rwy'n ymrwymedig i gefnogi staff i ddatrys problemau, am fy mod i'n credu ei bod yn bwysig dangos trugaredd a chydymdeimlad i'm cydweithwyr.

SWIB (Cymdeithas Merched mewn Busnes Abertawe)

Mae’r Gymdeithas Merched mewn Busnes Abertawe (SWIB) yn gymdeithas sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr yn yr Ysgol Reolaeth, ac maent yn ceisio “Hyrwyddo hyder a chymell unigolion cryf drwy wasanaethu fel llwyfan i uno merched sydd ag uchelgeisiau tebyg ym maes busnes.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i gael golwg ar eu tudalen Facebook.

CADWCH Y DYDDIAD

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Gwahaniaethu Hiliol
Dydd Iau 21 Mawrth 2019
2–3pm, Y Mall, Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Yn cynnwys prif araith gan Humie Webbe, Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Strategol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru:
“Recriwtio Staff BAME* : Ymagwedd Gadarnhaol" (*Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig)

Mae Humie wedi gweithio yn y sector cyhoeddus a'r sector cymunedol am bron 30 mlynedd, ac mae hi wedi rhoi o’i hamser i gefnogi grwpiau difreintiedig – pobl dduon, asiaidd, lleiafrifoedd ethnig ac anabl yn benodol. Mae hi'n aelod sefydlu ac yn gyn-gadeirydd Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Pobl Dduon Cymru (Black Voluntary Sector Network Wales (BVSNW), a chyrhaeddodd y rownd derfynol yng ngwobrau Lleiafrif Ethnig Welsh Women Achievement Association (EMWWAA) 2019 yn y categori Cymdeithasol a Dyngarol.

Mae croeso i fyfyrwyr ac aelodau o staff.

Ateber i equalopportunities@abertawe.ac.uk i gadarnhau y byddwch yn dod a/neu os oes gennych unrhyw ofynion mynediad cyn cyrraedd.

Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia (IDAHOBIT) - Mai 17