Pan fyddwch yn graddio o Ysgol Reolaeth Abertawe, byddwch yn rhan o'n cymuned o gyn-fyfyrwyr sydd o hyd yn ehangu.

Fel aelod o gymuned cyn-fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth, gallwch:

  • Ddod yn fentor i fyfyrwyr presennol
  • Cyflwyno astudiaeth achos
  • Mynychu digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr
  • Hysbysebu swyddi gwag

Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, cysylltwch â Jessica Loomba.

DOD YN FENTOR I FYFYRWYR PRESENNOL

Fel mentor, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'ch myfyriwr i atgyfnerthu ei alluoedd, cefnogi ei ddilyniant gyrfa ac ehangu ei sgiliau ar ôl graddio.

Yn gyffredinol, bydd y myfyriwr wedi paratoi gydag agenda ar sail ei anghenion datblygiad gyrfa ei hun. Eich rôl chi fydd cynnig cefnogaeth i alluogi'r myfyriwr i ddilyn ei gynllun gyrfa.

Cysylltwch â Thîm Gyrfaoedd i gael gwybod mwy a chymryd rhan.

CYFLWYNO ASTUDIAETH ACHOS

Rydym ni bob amser yn chwilio am straeon gan ein cyn-fyfyrwyr ar sut y maent wedi mynd rhagddo wedi gadael y Brifysgol. Cysylltwch â ni heddiw a rhannu eich stori.

Leonard Savio

male smiling

"Ar ôl i mi raddio yn 2016, derbyniais i gynigion am dair swydd mewn cwmnïoedd Cyfrifeg mawr. Derbyniais i swydd Dadansoddwr Treth yn Ernst and Young, sydd bellach yn fy hyfforddi i ddysgu Swedeg a Norwyeg er mwyn i mi weithio yn y prif swyddfeydd hynny."

Beth Stent

female smiling in graduation cap and gown

"Roedd fy lleoliad yn Lidl  wedi mynd y tu hwnt i'm holl ddisgwyliadau. Cyflymodd gweithio mewn amgylchedd prysur iawn a heriol fy natblygiad. Byddaf yn dychwelyd i Lidl fel gweithiwr dan hyfforddiant rhyngwladol, gyda chyflog cychwynnol o £40,000."

MYNYCHU DIGWYDDIADAU I GYN-FYFYRWYR

Rydym yn cynnal digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr ddwywaith y flwyddyn pan gewch eich gwahodd yn ôl i siarad â'n myfyrwyr presennol am fywyd wedi graddio. Yn y digwyddiadau hyn, gallwch ddal i fyny gyda chyn-fyfyrwyr eraill, rhyngweithio â'n myfyrwyr presennol ac mae croeso i chi gyflwyno sgwrs am eich taith i'r byd gweithio a rhannu'ch profiadau.

female presenting at an event

Digwyddiad i Gynfyfyrwyr – Rhagfyr 2018

Yn nigwyddiad y gaeaf i gynfyfyrwyr, gwnaethom groesawu nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â graddedigion o amrywiaeth o gwmnïau gan gynnwys Tata Steel, DHL, y GIG a Marks & Spencer. Roedd y noson yn addysgiadol iawn, gyda thri siaradwr gwadd yn esbonio sut y gwnaethant fanteisio i'r eithaf ar eu profiad ym Mhrifysgol Abertawe ac effaith hynny ar sicrhau cyflogaeth.

Pwysleisiodd Amy Riley, Swyddog Gweithredol Gwerthu a Marchnata yn Nofio Cymru, bwysigrwydd y cyfleoedd a gafodd tra oedd yn yr Ysgol Reolaeth, megis ei rôl fel cennad myfyrwyr a'i lleoliad yn Copper Bay, a'i helpodd i gael ei rôl raddedig lawn amser.

 

male presenting at an event

Soniodd Frank Holmes, sy'n bartner yn Gambit Corporate Finance LLP, am bwysigrwydd mentro yn ei yrfa a'r ffaith na fyddai wedi cyflawni'r hyn y mae wedi'i gyflawni heb wneud hynny. Rhoddodd drosolwg cynhwysfawr o'i yrfa cyn iddo ddechrau ei fusnes ei hun a dod yn un o'r llunwyr cytundebau mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru.

Trafododd Osman Faisal, Economegydd Cynorthwyol, Dadansoddi Gwres ac Ynni Busnes, y Gyfarwyddiaeth Twf Glân, ei rôl fel economegydd cynorthwyol a'r ffordd y symudodd ymlaen o'i astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig i mewn i'r gweithle. Hefyd, tynnodd sylw at y cyfleoedd y manteisiodd i'r eithaf arnynt, fel InternChina.

Os hoffech siarad mewn digwyddiad i gynfyfyrwyr yn y dyfodol, cysylltwch â Jessica Loomba, Ymgynghorydd Gyrfaoedd.

HYSBYSEBU SWYDDI GWAG

Ydych chi'n gweithio i gwmni sy'n chwilio am raddedigion neu fyfyrwyr lleoliad ar hyn o bryd? Os felly, rydym yn hyrwyddo lleoliadau gwaith i'n rhwydwaith o fyfyrwyr ac rydym yn hapus i helpu i hyrwyddo unrhyw rolau a allai fod gennych.

Mae croeso hefyd i chi gwrdd â'n myfyrwyr presennol drwy ein sianeli gyrfaoedd eraill, gan gynnwys ffug gyfweliadau a chanolfannau asesu.

group of people at an an event

Cynhaliwyd ffair swyddi'n ddiweddar yn yr Ysgol.

Daeth cyn-fyfyrwyr amrywiol i gynrychioli'r cwmnïoedd maent bellach yn gweithio iddynt, gan gynnwys DHL, Swim Wales a TATA Steel, ac achubon ar y cyfle i hyrwyddo eu cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliad i'n myfyrwyr presennol.

Os hoffech chi fod yn rhan o weithgareddau tebyg, cysylltwch â ni.