Coronafeirws: y diweddaraf

Ydych chi'n mynd trwy'r broses Clirio? Ydych chi'n pendroni sut fydd hynny'n effeithio ar eich cyllid myfyrwyr? Darllenwch ein cyngor isod i fyfyrwyr o Gymru a Lloegr sy'n gwneud cais ar gyfer astudio yn 2020.

Sut i wneud cais drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Y ffordd cyflymaf a hawsaf yw i wneud cais drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae modd cyflwyno'ch cais yn Gymraeg ac maen nhw hefyd yn annog i chi ddefnyddio'u llinellau ffôn Cymraeg os oes cwestiwn gennych chi.

Tystiolaeth hunaniaeth
Mae'n ofynnol i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch hunaniaeth fel rhan o'ch cais. Gallwch wneud hyn drwy naill ai:

  1. lenwi Ffurflen Manylion Pasbort y Deyrnas Unedig - 2020/21
    neu
  2. lenwi'r Ffurflen Tystysgrif Geni/Mabwysiadu 2020/21

Sut i wneud cais drwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Gallwch wneud cais trwy wefan Student Finance England.

Wrth gyflwyno'ch cais bydd angen eich pasbort a'ch rhif Yswiriant Gwladol arnoch chi.

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais byddwch chi'n cael Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN), cadwch hwn wrth law gan y bydd angen hwn arnoch bob tro y byddwch chi'n mewngofnodi. Bydd y CRN hefyd yn cael ei anfon atoch yn y post.

Pryd mae Cyllid Myfyrwyr yn cau?

Mae'r dyddiad cau ar gyfer Cyllid Myfyrwyr yn wahanol rhwng Cymru a Lloegr.

Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais am 2020/21 yn Lloegr yw 25 Mai 2020.

Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais am 2020/21 yng Nghymru yw 15 Mai 2020.

Wrth wneud cais am gyllid myfyrwyr cofiwch y bydd angen i chi wneud cais am gyllid myfyrwyr bob blwyddyn.

Beth os byddaf yn colli'r dyddiad cau?

Peidiwch â phoeni os byddwch chi'n colli'r dyddiad cau, mae gennych hyd at 9 mis o hyd ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd i wneud cais am gyllid myfyrwyr.

Faint o Gyllid Myfyrwyr fydda i'n ei gael?

Mae hyn yn dibynnu a ydych chi'n gwneud cais o Loegr neu Gymru.

Lloegr

Os ydych chi'n dod o Loegr yna gallwch chi ddefnyddio'r gyfrifiannell cyllid myfyrwyr.

Bydd hyn yn amcangyfrif eich benthyciad myfyriwr ac a allwch gael cyllid ychwanegol i fyfyrwyr. Sicrhewch fod incwm cartref blynyddol eich rhieni neu bartneriaid wrth law gan y bydd hyn yn helpu gyda'r canlyniadau.

Cymru

Er mwyn ceisio am gyllid myfyrwyr yng Nghymru, mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol.

  • Yn ddinesydd o'r DU ac wedi byw yma am y 3 blynedd diwethaf
  • Rydych chi'n byw yng Nghymru
  • Astudio'ch gradd gyntaf

Mae faint rydych chi'n ei gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau y gallwch chi ddarllen am ar Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Peidiwch ag anghofio mae'r dyddiad cau ar gyfer Cymru ar 15 Mai, felly gwnewch gais ar-lein nawr.

Os ydych chi'n ansicr pa gyllid y mae gennych hawl iddo, mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Benthyciadau a Grantiau Myfyrwyr.

Sut mae newid fy nghwrs trwy Gyllid Myfyrwyr?

Os byddwch chi'n newid eich cwrs neu brifysgol trwy Glirio yna bydd angen i chi ddiweddaru'ch cais ar-lein.

Unwaith eto, mae hyn yn dibynnu a ydych chi'n dod o Loegr neu Gymru.

Os byddwch chi'n newid eich cwrs ar ôl ei gychwyn, yna bydd angen i'r Brifysgol gysylltu â Chyllid Myfyrwyr

Cofiwch!

Unwaith y bydd eich benthyciad wedi’i gadarnhau, peidiwch ag anghofio cyflwyno eich Telerau ac Amodau Ar-lein (OTC) drwy eich cyfrif ar-lein gyda Llofnod Electronig (E-lofnod), neu ni fyddwch yn cael unrhyw daliad ar ddechrau’r tymor!

Cofiwch hefyd fod y Benthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw Grantiau yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ond bod eich Benthyciad Ffi Dysgu yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r brifysgol.