Coronafeirws: y diweddaraf

Beth sydd angen i chi ei wybod

Os ydych eisoes wedi derbyn lle trwy Glirio, dylech roi gwybod i'r bobl sy'n ymdrin â'ch cais ar gyfer cyllid i fyfyrwyr. Bydd modd iddynt wneud yr addasiadau priodol ar gyfer unrhyw gymorth ariannol y mae hawl gennych ei dderbyn.

Rydw i eisoes wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr ond mae manylion eich cwrs neu'ch prifysgol wedi newid oherwydd y broses glirio, bydd angen i chi roi gwybod i'ch awdurdod ariannu am y newidiadau.  Gallwch wneud hyn yn gyflym ac yn rhwydd drwy fewngofnodi i'ch cyfrif cyllid myfyriwr a newid eich manylion - hyd yn oed os gwnaethoch gais ar bapur.

Cymru - https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Lloegr - https://www.gov.uk/student-finance-register-login

Dydw i heb wneud cais am gyllid myfyrwyr eto

Gallwch wneud cais am gyllid o hyd ond cofiwch ei fod yn bosib na fydd eich darparwr cyllid yn gallu prosesu eich cais mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Gallwch ofyn bod rhywfaint o gyllid ar gael ei chi mor agos â phosib i ddechrau eich cwrs drwy ofyn bod asesiad cychwynnol yn cael ei gynnal nad yw'n ystyried incwm eich cartref. Mae hyn yn cymryd llai o amser a bydd yn caniatáu i chi dderbyn y rhan o’ch cyllid nad yw'n seiliedig ar brawf moddion.

Unwaith y mae eich awdurdod ariannu wedi derbyn a phrosesu'r holl dystiolaeth a'r wybodaeth berthnasol sydd angen i gefnogi eich cais am asesiad, cynhelir asesiad llawn yn seiliedig ar incwm.  Byddwch yna'n derbyn llythyr hysbysiad o gyllid myfyriwr yn nodi faint o gyllid yr ydych yn gymwys i'w dderbyn a gweddill eich dyfarniad cyllid myfyriwr. 

Os ydych yn ansicr o ba gyllid ydych chi'n gymwys i dderbyn, mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau Benthyciadau Myfyrwyr a Grantiau.

Cofiwch!

Unwaith y bydd eich benthyciad wedi’i gadarnhau, peidiwch ag anghofio cyflwyno eich Telerau ac Amodau Ar-lein (OTC) drwy eich cyfrif ar-lein gyda Llofnod Electronig (E-lofnod), neu ni fyddwch yn cael unrhyw daliad ar ddechrau’r tymor!

Cofiwch hefyd fod y Benthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw Grantiau yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ond bod eich Benthyciad Ffi Dysgu yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r brifysgol.