Mae clirio'n paru ymgeiswyr â lleoedd mewn prifysgolion. Nid y cyrsiau nad oes neb yn ymddiddori ynddynt yn unig sydd yma – mae amrywiaeth o resymau i esbonio lleoedd sy'n wag o hyd. Er enghraifft, mae'n gyfle i'r rhai hynny sydd wedi newid eu meddyliau ar y funud olaf am y brifysgol maent am ei mynychu neu'r cwrs maent am ei astudio.

Rydych yn gymwys ar gyfer Clirio os:

  • Rydych eisoes wedi gwneud cais drwy UCAS ar gyfer y cylch hwn, ac nid oes unrhyw gynigion gennych
    neu
  • Gwnaethoch gais i UCAS ar ôl 30ain Mehefin
    neu
  • Ni chadarnhawyd eich lle yn eich prifysgolion dewis cadarn ac yswiriant

AM FAINT MAE CLIRIO'N PARA?

Mae Clirio'n para o fis Gorffennaf i fis Medi bob blwyddyn.

Fel canllaw, yn 2017, dechreuodd Clirio ym mis Gorffennaf, gan bara tan 22 Hydref.  Hysbysebwyd lleoedd gwag mor gynnar â dechrau mis Gorffennaf, a chawsant eu diweddaru ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch (ddydd Iau, 17 Awst 2017).

ALLAF FYND DRWY GLIRIO HEB WNEUD CAIS?

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau cais UCAS er mwyn defnyddio Clirio.  Cewch eich cynnwys yn y broses glirio'n awtomatig os cewch eich gwrthod gan eich dewisiadau cadarn ac yswiriant.

I lawer o fyfyrwyr, bydd Clirio dim ond ar agor pan fydd eu canlyniadau wedi'u rhyddhau ac nid ydynt wedi bodloni'r meini prawf mynediad ar gyfer y cyrsiau a ddewiswyd ganddynt. Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yn 2019 yw dydd Iau, 15 Awst.

Os byddwch chi'n gymwys i ddefnyddio Clirio, bydd 'Ychwanegu Dewis Clirio' yn ymddangos ar eich sgrîn Olrhain Dewisiadau. Fel arall, gwiriwch yn uniongyrchol gyda phrifysgolion eich dewis cadarn ac yswiriant cyn gynted â phosib.

Sut mae'r broses Clirio'n gweithio?

Os na dderbynioch gynnig gan unrhyw un o'r pum prifysgol y cyflwynoch gais iddynt, neu rydych yn darganfod ar y diwrnod canlyniadau na dderbynioch y graddau yr oedd eu hangen arnoch ar gyfer eich dewis Cadarn neu'ch dewis Yswiriant, yna proses Clirio UCAS yw'ch ail gyfle i dderbyn lle mewn prifysgol.

Os ydych chi'n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin, bydd angen i chi gofrestru a gwneud cais o hyd. Yn y broses Clirio, mae'n rhaid i chi gwblhau'r holl gais fel yr arfer, gan gynnwys eich datganiad personol, ond nid oes modd i chi ychwanegu dewisiadau cwrs. Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais byddwch yn derbyn e-bost o groeso i gael mynediad i'r gwasanaeth Track a fydd yn cynnwys eich Rhif Clirio. Cewch wybod a ydych chi'n rhan o'r broses Clirio os bydd eich statws Track yn nodi 'You are in Clearing' neu 'Clearing has started'.

Bydd modd i ymgeiswyr Safon Uwch ychwanegu dewis Clirio i Track UCAS o 3.00pm ar 16 Awst yn unig. Os ydych chi wedi derbyn eich canlyniadau ac yn gwybod eich bod yn rhan o'r broses Clirio gallwch gysylltu â'r prifysgolion o flaen llaw i dderbyn gwahoddiadau i ychwanegu prifysgol/cwrs fel dewis Clirio pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar Track UCAS.

Bydd angen i chi weithredu a dod o hyd i brifysgol sy'n barod i'ch derbyn chi. Y ffordd orau o wneud hyn yw gwirio eu gwefannau neu eu ffonio a dywedwch wrthynt beth rydych chi'n dymuno ei wneud. Fel arfer, os oes ganddynt leoedd, byddant yn cymryd eich manylion a byddant naill ai'n rhoi penderfyniad i chi yn syth neu o fewn byr o dro.

ALLWCH CHI FYND DRWY GLIRIO OS OES GENNYCH CHI EISOES GYNNIG?

Gallwch wneud cais drwy Glirio os nad oes gennych unrhyw gynigion, felly, byddai 'n rhaid i chi ofyn am gael eich rhyddhau o'ch dewis cadarn cyn gallu gwneud cais drwy Glirio.  Ond gall hyn gymryd hyd at 10 niwrnod ac ni fydd modd i chi newid eich meddwl, felly mae'n bwysig meddwl yn ofalus cyn ymrwymo.

Pa mor hir fydd yn cymryd i brifysgolion ymateb?

Rhoddir ymatebion ar wahanol adegau gan wahanol brifysgolion; gallwch glywed o fewn dyddiau, ond gall fod mewn wythnosau neu fisoedd. Er enghraifft, y llynedd, 23 Hydref 2018 oedd y dyddiad olaf i brifysgolion wneud penderfyniadau ar geisiadau a dderbyniwyd drwy'r broses Glirio.

SUT MAE ADDASU'N GWEITHIO O RAN UCAS?

Mae Addasu'n broses sy'n eich galluogi i uwchraddio i brifysgol â safle uwch os ydych chi'n cael canlyniadau gwell yn eich Safon Uwch na'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl. Mae Addasu ar gael i unrhyw un sy'n rhagori ar ofynion gradd ei gynnig cadarn. Felly, er enghraifft, os yw un brifysgol yn cynnig lle i chi yn amodol ar gael ABB ac rydych chi'n cael AAA, gallech chi ddefnyddio Addasu i ddod o hyd i le mewn prifysgol arall.  Bydd angen i chi gysylltu â phrifysgolion rydych chi'n ystyried cyfnewid iddynt i gael gwybod os oes lleoedd ganddynt drwy Addasu UCAS.  Os ydych chi'n cael cynnig, bydd rhaid i chi ei ystyried a chadarnhau os ydych am ei gymryd.  Yna, bydd sgrîn Olrhain UCAS yn diweddaru i ddangos eich dewis newydd o brifysgol.  Pan fydd y brifysgol hon yn rhoi'r cynnig ar Olrhain, caiff eich dewis gwreiddiol ei ganslo ac ni fyddwch yn gallu newid eich meddwl felly mae'n bwysig treulio amser yn penderfynu ai hyn rydych chi am ei wneud.