Beth yw clirio?

Mae clirio yn broses sy'n paru ymgeiswyr â lleoedd prifysgol. Mae clirio yn agored i unrhyw un sydd wedi gwneud cais UCAS am gwrs israddedig ond nad oes ganddo unrhyw gynigion.

Mae'n rhedeg o ddechrau mis Gorffennaf tan ganol mis Medi.

Cofrestrwch eich manylion i gadw mewn cysylltiad a derbyn diweddariadau ar Glirio 2021.

Cofrestrwch nawr

Pam y byddwn i'n defnyddio clirio?

Mae nifer o resymau pam y gallwch chi ddewis mynd trwy glirio:

 • Nid ydych wedi cyflawni'r graddau yr oeddech yn eu disgwyl
 • Rydych chi wedi cyflawni graddau gwell na'r disgwyl
 • Rydych chi wedi newid eich meddwl am y brifysgol rydych chi eisiau astudio ynddi
 • Rydych chi eisiau newid i gwrs arall.

Beth bynnag yw'r rheswm, gall Clirio fod yn gyfle i sicrhau lle prifysgol sy'n hollol iawn i chi!

Sut mae Clirio yn gweithio?

Gallwch wirio 'UCAS Track' i weld a ydych chi'n gymwys i Glirio.

Ni fydd UCAS yn anfon unrhyw beth yn y post i ddweud wrthych a ydych chi'n gymwys, felly mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio ar-lein.

Os ydych chi'n gymwys ar gyfer Clirio bydd botwm 'Add Clearing choice' yn ymddangos ar eich sgrin 'Choices' yn Track, a gallwch ei ddefnyddio i dderbyn lle ar gwrs a gynigiwyd i chi trwy Glirio.

BETH YW DYDDIADAU CLIRIO 2021?

Mae clirio ar agor rhwng Gorffennaf a Medi. Dyma'r dyddiadau allweddol:

30 Mehefin - Dyddiad cau ceisiadau cyffredinol

6 Gorffennaf  - Lleoedd Clirio yn mynd yn fyw

10 Awst - Diwrnod canlyniadau Safon Uwch: ffoniwch ni 0800 094 9071

Eicon o galendr

Ydw i'n gymwys ar gyfer Clirio?

Byddwch yn gymwys ar gyfer Clirio os:

 • Rydych chi'n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin
 • Nid ydych yn dal unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau rydych wedi gwneud cais iddynt
 • Ni chadarnheir eich lle ar ôl cyhoeddi canlyniadau arholiadau

Sut i wneud cais am Glirio?

Dilynwch y camau hyn a byddwch yn barod ar gyfer Clirio 2021.

  1. Ar ddiwrnod y canlyniadau gwiriwch UCAS Track. Bydd eich statws cais yn dweud wrthych a ydych yn gymwys ar gyfer Clirio.
  2. Edrychwch ar wefan y brifysgol i weld pa gyrsiau sydd ar gael yn ystod Clirio.
  3. Cysylltwch â'ch prifysgolion ar y rhestr fer a siaradwch ag ymgynghorydd am eich opsiynau. Bydd angen:
   • Eich Graddau
   • Dewis cwrs
   • Rhif UCAS
   • Rhif Clirio
  4. Mynnwch gynnig! Fel arfer mae gennych 24 awr i dderbyn cynnig cyn y bydd yn cael ei ryddhau yn ôl i'r pwll Clirio.
  5. Os ydych chi am dderbyn, ewch i UCAS Track, fe welwch 'Add a Clearing option', mewnbynnwch eich prifysgol yma.

   Pryd mae Clirio yn cau?

   Gall hyn ddibynnu ar bob sefydliad ond y dyddiad swyddogol yw'r 20fed o Hydref 2020.

   Os na gawsoch chi na derbyn unrhyw gynigion, cysylltwch â'ch prifysgol o ddewis gan fod rhai yn cymryd ymgeiswyr hwyr.

   Os ydych chi'n ansicr cysylltwch â Thîm Derbyn Prifysgol Abertawe i drafod eich opsiynau.

   Sut i sicrhau Cyllid Myfyrwyr os af trwy Glirio?

   Cymerwch gip ar ein Canllaw Cyllid Clirio i gael gwybodaeth ar sut i sicrhau Cyllid Myfyrwyr.

   Beth yw UCAS Extra?

   Mae UCAS Extra yn wasanaeth am ddim sy'n caniatáu i chi barhau i wneud ceisiadau am gyrsiau addysgu uwch, hyd yn oed os ydych wedi defnyddio'ch pum dewis gwreiddiol eisoes, ar yr amod eich bod wedi gwneud cais drwy UCAS ac nad ydych yn dal unrhyw gynigion nac yn aros am benderfyniad ar unrhyw un o'ch pum cais gwreiddiol.

   Gallwch wneud cais drwy UCAS Extra o 25 Chwefror tan 4 Gorffennaf eleni. Os nad ydych chi wedi cael unrhyw gynigion ar ôl y dyddiad hwn, byddwch yn dal i allu gwneud cais am le yn y brifysgol drwy'r system Glirio.

   Cymerwch gip ar ein Canllaw i UCAS Extra i gael mwy o wybodaeth.

   Beth yw hunan-ryddhau?

   Os ydych chi am ddod i Brifysgol Abertawe ond eisoes yn dal lle mewn prifysgol arall, gallwch nawr hunan-ryddhau eich hun i mewn i'r broses Clirio.

   Darganfyddwch sut mae'n gweithio yn ein Canllaw Hunan-Ryddhau.

   Pam astudio yn Abertawe?

   Mae ein campysau glan-môr godidog a chymuned cyfeillgar yn gwneud Abertawe yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

   Mae ein ffigurau’n siarad drostynt eu hunain gyda’n rhagolygon graddedigion ymhlith y 5 uchaf yn y DU. Adlewyrchir ein cyfraddau boddhad myfyrwyr yn y ffaith ein bod wedi ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru 2019 ac ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019).

   Ond peidiwch â chymryd ein gair ni amdano, cymerwch gip ar pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf yn meddwl bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.