Ymgeisio i Brifysgol Abertawe

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol, anhawster iechyd meddwl neu unrhyw angen penodol arall, nid oes rheswm pam y dylai eich profiad prifysgol fod yn wahanol i unrhyw un arall. Croesawn eich cais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Derbyn cynnig drwy Glirio neu Addasiad

Ar ôl gwneud cynnig, gofynnir i chi gwblhau un o holiaduron Clirio’r Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr fel y manylir isod:

Os ydych wedi datgelu anabledd gyda chod UCAS o

C, Ddall / Nam ar y golwg

D, Byddar / Nam ar y clyw

E, Salwch hirdymor neu gyflwr iechyd

G, Cyflwr Dysgu Penodol megis dyslecsia, Dyspracsia, Irlens, ac AD (H) D

H, Anabledd Corfforol neu Symudedd

I, Anabledd, nam neu gyflwr meddygol nad yw categorïau eraill yn eu cwmpasu

J, Anableddau lluosog neu gyflyrau meddygol.

Cwblhewch yr holiadur canlynol ar-lein cyn gynted ag y bo modd.

Mae gwybodaeth am ddatganiad preifatrwydd y Swyddfa Anabledd hefyd ar gael ar dudalen yr holiadur, os fyddwch angen mwy o wybodaeth am hyn a sut rydym yn rhannu gwybodaeth.

Bydd y Swyddfa Anabledd hefyd yn gofyn am dystiolaeth ategol o'ch anabledd neu gyflwr meddygol a gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth yn y ddogfen ganlynol ac yn ein fideo fer:

Tystiolaeth Ddogfennol Ategol  


Bydd yr holiadur yn gofyn am wybodaeth am natur eich anabledd neu gyflwr meddygol, ac unrhyw ofynion cymorth sydd gennych. Mae hyn i sicrhau bod y Brifysgol yn gallu rhoi unrhyw gymorth ychwanegol yn ei le, a gwneud unrhyw addasiadau rhesymol, y gallai fod eu hangen, mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.


Os ydych wedi datgelu anabledd gyda chod UCAS o:
• F - Mae gennych gyflwr iechyd meddwl, fel iselder ysbryd, sgitsoffrenia neu anhwylder pryder
• B - Mae gennych nam cymdeithasol / cyfathrebu fel syndrom Asperger / anhwylder sbectrwm awtistig arall

Llenwch yr holiadur perthnasol isod a'i ddychwelyd ar unwaith gyda thystiolaeth gefnogol o'ch anabledd neu gyflwr meddygol at lles@abertawe.ac.uk

 

 

Cyflwyno eich holiadur

Caiff eich holidaur eu hystyried gan y Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles mor fuan ag y mae'r holiadur yn cyrraedd, a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd i drafod eich anghenion cymorth.

Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd yn bosib gwneud yr addasiadau angenrheidiol mewn pryd cyn ddechrau'r cwrs, a allai'r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles argymell gohirio'ch lle tan y flwyddyn nesaf.

Cysylltu â’r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â'r Swyddfa Anableddau/Gwasanaeth Lles

Gellir cysylltu a’r Swyddfa Anabledd drwy e-bostio anabledd@abertawe.ac.uk, a'r Gwasanaeth Lles ar lles@abertawe.ac.uk.

Mae'r cyfeiriadau e-byst yn cael eu monitro yn ystod oriau busnes arferol ac rydym yn anelu i ymateb yr ymholiadau o fewn 2 ddiwrnod gwaith.