Iwan Williams yn trafod y broses glirio ym Mhrifysgol Abertawe

Rebecca Morgan yn siarad am ei phrofiad o'r broses glirio ym Mhrifysgol Abertawe

Zo Choudhury, BSc Clywedeg

'Wrth yrru i lawr Ffordd y Mwmbwls (ar hyd y traeth) tuag at y Brifysgol, anghofiais yn llwyr am y cyfweliad oedd gen i. Fel rhywun sydd wedi byw yn y ddinas drwy gydol fy mywyd, gwnaeth y posibilrwydd o fyw pum munud i ffwrdd o'r traeth werthu'r penderfyniad i mi o fynd i Brifysgol Abertawe. Roedd y staff yn gyfeillgar iawn ac roedd y Brifysgol i'w gweld yn groesawgar.

Wrth i mi deithio yn ôl adref, gofynnwyd i mi a fyddai diddordeb gen i mewn astudio Clywedeg. Ar ôl ymchwilio i'r cwrs a'r dewis o yrfa, neidiais ar y cyfle o gymryd y lle.

Yn ystod wythnos y canlyniadau Safon Uwch, roeddwn i'n teimlo'n ddigalon ac ar goll. Ond rydw i'n credu bod rheswm i bopeth - Rydw i wrth fy modd fy mod wedi dod yma i astudio Clywedeg. Dim ond 8 o bobl sy'n rhan o fy ngharfan, felly rydym yn dod ymlaen yn dda dros ben ac rydw i'n teimlo fel rhan o deulu - rydw i'n teimlo'n drist wrth gofio mai dim ond ychydig o amser sydd ar ôl gen i ar fy nghwrs. Os na fyddaf wedi mynd trwy Glirio, dydw i ddim yn gwybod ble y byddaf yn awr!'

John Fanning, BA Hanes

'Pan ges i fy nghanlyniadau a sylweddolais y byddai'n rhaid i mi fynd trwy Glirio, roeddwn i'n siomedig dros ben. Ond roeddwn i dal yn benderfynol o fynd i'r brifysgol i astudio Hanes.

Wrth edrych drwy'r opsiynau a oedd ar gael i mi des i ar draws Abertawe... Roedd y lluniau'n edrych yn wych, ond roeddwn i'n dal i deimlo'n ansicr iawn - doeddwn i erioed wedi bod i Abertawe ac roedd hi'n daith chwe awr ar y trên yn ôl adref. Ond doedd dim rhaid i mi boeni.

Rydw i'n teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi treulio tair blynedd ardderchog yn Abertawe ac wedi gwneud ffrindiau gwych yn ogystal â chael llawer o gyfleoedd i ennill sgiliau a phrofiad.

Yn ogystal ag ennill fy ngradd, rydw i wedi bod yn llysgennad myfyrwyr ac wedi ymuno â chymdeithasau. Eleni byddaf yn dilyn gradd Meistr mewn Newyddiaduriaeth Gymharol, a dydw i methu ag aros i'w dechrau.  Byddwn i'n dweud wrth bobl sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch nad oes angen mynd i banig!'

Greg Harris, BSc Ffiseg

'Yn ystod Clirio roeddwn i'n nerfus, ac oherwydd y pwysau o newid fy nghynlluniau ar fyr rybudd, roeddwn yn ansicr os ddylwn i hyd yn oed drio. Ond gwneud cais i Brifysgol Abertawe oedd y penderfyniad gorau a wnes i erioed.

Roedd wythnos y glas yn un o'r wythnosau gorau o fy mywyd. Erbyn iddo orffen roeddwn i wedi cwrdd â chymaint o bobl newydd ac arbennig ac wedi cymryd rhan mewn chwaraeon doeddwn i erioed wedi clywed amdanynt. Nid yn unig yw Prifysgol yn wych ond mae Abertawe yn werth ei weld. Mae'r traethau yn y Gŵyr yn anhygoel ac mae Bae Abertawe dafliad carreg o'r campws.

Nid yw dod i Abertawe drwy Glirio wedi bod yn anfantais o gwbl, a petawn i'n cael dewis eto fyswn i ddim yn dewis unlle arall. A dweud y gwir, dydw i ddim yn mynd i unrhyw le eto - rydw i'n aros am flwyddyn arall i wneud fy ngradd meistr!'