Mae’r canllaw hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn astudio ym Mhrifysgol Abertawe sydd ag anabledd neu anhawster tymor hir.

At ddibenion y canllaw hwn, mae'r term anabledd yn cynnwys unigolion â namau synhwyraidd neu gorfforol, cyflyrau meddygol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, cyflyrau'r sbectrwm awtistig a chyflyrau iechyd meddwl. 

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym am i'n holl fyfyrwyr lwyddo hyd eithaf eu gallu, ac rydym yn cynnig llawer o gymorth a chefnogaeth i'r rhai sydd eu hangen.

Sut rydym yn diffinio anabledd

Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010, mae anabledd yn gyflwr sy'n cael “effaith negyddol sylweddol a thymor hir ar weithgareddau beunyddiol arferol.” Rhai enghreifftiau yw dyslecsia, ADHD, gor-bryder, iselder ysbryd, awtistiaeth, bwlimia, colli golwg, colli clyw, neu anawsterau symud.

Cydnabyddiaethau

Lluniwyd y canllaw hwn gan Brifysgol Abertawe gyda chymorth y gweithgor ar gymorth staff i fyfyrwyr ag anableddau, Gwasanaethau Cynhwysol i Fyfyrwyr (Anabledd a Lles), Llesiant@BywydCampws, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, y Ganolfan Drawsgrifio, Gwasanaethau Llyfrgell, Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA), y Swyddfa Ddatblygu Rhyngwladol, Marchnata, Samantha Jones (myfyriwr ar interniaeth), Myfyrwyr Llysgennad, Cymdeithas Student Minds ac Academi Abertawe ar gyfer Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr (SAILS).