Croeso i Ganolfan Asesu

Rydym yn un o rwydwaith bach o ganolfannau sy’n cynnal asesiadau ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais llwyddiannus am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). Mae ein canolfan yn cynnwys nifer o ystafelloedd asesu cyfforddus sy’n cynnwys yr holl gyfleusterau ac sydd wedi eu hawyru, lle gall ein tîm o aseswyr profiadol drafod eich anghenion astudio unigol gyda chi. Er mwyn sicrhau safonau gwasanaeth uchel, rydyn ni’n gweithredu fframwaith ansawdd gynhwysfawr y mae DSA-QAG yn ei goruchwylio. Mae croeso i chi wneud apwyntiad gyda ni ble bynnag rydych chi’n astudio neu’n bwriadu astudio. Gallwn gynnig apwyntiad i chi o fewn tair wythnos neu lai ar ôl i chi gysylltu â ni.

Rydym yn gallu cynnig apwyntiad i chi o fewn 15 diwrnod / 3 wythnos ar ôl i chi gysylltu â ni 

Cysylltwch â ni

Canolfan Asesu, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ffôn:+44 (0)1792 513000

Ffacs:+44 (0)1792 295090

Minicom:+44 (0)1792 513100

e-bost: LMA@swansea.ac.uk

Mae’r dderbynfa ar agor o 9am tan 4.30pm yn ystod yr wythnos

Mae nifer o’n datrysiadau yn seiliedig ar feddalwedd.  Os ydych yn ystyried prynu cyfrifiadur i wneud gwaith prifysgol, buasem yn argymell ei fod yn cynnwys y rhain er mwyn sicrhau fod technoleg DSA yn rhedeg yn effeithiol:

  • Prosesydd Intel i5 dim llai na 1.6 Ghz
  • Dim llai na 4 GB o RAM
  • Windows 8 64 bit

Y broses asesu

Trefnu Asesiad

Mae'r asesiad yn gyfle i chi drafod effaith eich astudiaethau mewn cyfarfod anffurfiol gydag arbenigwr. Byddwch yn trafod sut yr ydych yn astudio ar hyn o bryd, ac ym mae feysydd y maeeich anabledd yn gwneud astudio’n fwy heriol. Yn bwysicach, ni fydd unrhyw brofion yn eich asesiad. 

Derbyn Cymorth ac Adennill Treuliau

Derbyn Cymorth ac Adennill Treuliau

Dylech dderbyn llythyr gan eich Corff Ariannu yn cadarnhau eu bod yn cytuno â'r argymhellion yn eich adroddiad.

Mae'n bosib yr argymhellir eich bod yn derbyn cymorth yn y meysydd canlynol:

Offer:

Cysylltwch â'ch Darparwr Offer a threfnwch hyfforddiant TG

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich darparwr dan Adran E eich adroddiad.

Dylai eich offer gyrraedd o fewn 2 wythnos ar ôl gwneud yr archeb gyda'ch darparwr.

Lwfans Cynorthwywyr Anfeddygol

Cysylltwch â'ch sefydliad i drafod y cymorth hwn. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt eich sefydliad dan Adran E eich adroddiad.

Lwfans Cyffredinol / Lwfans Teithio

I adennill costau dan y lwfansau hyn:

Student Finance England

Cwblhewch y ffurflen hon a'i hanfon at Student Finance England

https://www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas/how-to-claim 

Cyllid Myfyrwyr Cymru 

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/lwfans-myfyrwyr-anabl.aspx#.WZqTECiGO70 

Canolfan Asesu Abertawe - Y Tîm Asesu

Mae ein haseswyr i gyd wedi bod yn asesu am o leiaf 4 blynedd, ac wedi datblygu cyfoeth o brofiad o ran y pecynnau cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr ag anableddau ar draws De-orllewin Cymru a thu hwnt. Mae ein haseswyr hefyd wedi gweithio yng Nghaerdydd a Chaerwysg.

Mae ein haseswyr yn dod o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysgu, Gwasanaethau Llyfrgell a chymorth TG. Mae ein profiadau addysgol ein hunain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd pwnc gan gynnwys Daearyddiaeth, Hanes, Cerddoriaeth, Ffotograffiaeth, Gwaith Cymdeithasol ac Addysgu.

Rydym wedi ein hyfforddi'n llawn gyda phecynnau meddalwedd gynorthwyol ac yn gallu dangos i chi sut y mae'r rhain yn gweithio ac yn eich cynorthwyo gyda'ch astudiaethau.

Rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr ergonomig i wneud yn siŵr, os oes angen safle gwaith arbenigol arnoch, ei fod yn cymryd i ystyriaeth eich anghenion yn llawn. Yn dilyn eich asesiad Lwfans Myfyrwyr Anabl yn y Ganolfan Asesu, mae modd i'r arbenigwr hwn gynnal asesiadau cartref, lle bo hynny'n briodol.

Mae aelodau'r Tîm Asesu yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Lwfans Myfyrwyr Anabl gan weithredu fel Cyd-gadeiryddion ar gyfer fforwm Lwfans Myfyrwyr Anabl De Cymru, fel Cynrychiolydd Cymru a'r De-orllewin ar gyfer Rhwydwaith Cenedlaethol y Canolfannau Asesu (NNAC) yn ogystal â thrwy dal swydd ar Weithgor Manyleb Offer Grŵp Sicrwydd Ansawdd y Lwfans Myfyrwyr Anabl.