Croeso i'n canolfan!

Dewisiadau apwyntiad

Rydym yn dal i fod yn weithredol!

Cynhelir asesiadau dros gyswllt ffôn neu fideo

E-bostiwch ni bwcio

Mae croeso i chi drefnu apwyntiad gyda ni ble bynnag rydych yn astudio neu'n bwriadu astudio.
Byddwn yn trefnu apwyntiad i chi ar gyfer y cyfle cyntaf posib*.

Ein horiau swyddfa yw 09:00-16:30 ddydd Llun i ddydd Gwener.
Fel arfer cynhelir asesiadau rhwng 09:30 a 15:00.
Byddwn yn ceisio trefnu asesiadau ar adegau eraill ar gais.

*Mae gofyniad arnom yn ôl ein fframwaith sicrhau ansawdd i gynnig apwyntiad i chi ymhen 15 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, fel arfer gallwn drefnu cyfarfod â chi ymhen 5 diwrnod.

Dogfennaeth Asesu

Yr hyn y mae ei angen arnom gennych chi

Gallwn gynnig asesiad i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cyflwyno cais llwyddiannus am Lwfans Myfyrwyr Anabl trwy ei gorff ariannu (e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru, Student Finance England neu GIG Cymru).

Bydd angen i ni dderbyn copi o'r dogfennau canlynol cyn eich asesiad:

 • Eich llythyr cymeradwyo gan eich Corff Ariannu.
 • Y dystiolaeth feddygol / adroddiad diagnostig a ddefnyddioch chi yn eich cais.

Os ydych chi'n profi trafferth yn dod o hyd i'ch dogfennaeth (neu unrhyw ymholiadau eraill ynghylch y maes hwn), cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynghori ar yr hyn i'w wneud.

Dod o hyd i ni

Rydym wedi ein lleoli ar lawr gwaelod Estyniad Adeilad Grove ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, drws nesaf i'r Ganolfan Drawsgrifio. Hwn yw adeilad rhif 13 ar fap y campws.

 • Dyma ddolen i'n lleoliad ar Google Maps.
 • Ar gyfer defnyddwyr GPS, y cyfeirnod ar gyfer ein drws blaen yw lat 51°36'34.83"N,  long 3°58'53.52"W
 • Gallwch hefyd dorri a gludo 51 36.3483' N, 3 58.5352' W i Google Earth.
 • Mae gwybodaeth am opsiynau trafnidiaeth i'n campws ar gael yma.

Ein cyfeiriad llawn yw:

Canolfan Asesu Lwfans Myfyrwyr Anabl Prifysgol Abertawe,
Estyniad Adeilad Grove,
Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe
SA2 8PP

Dilynwch y ddolen hon os dymunech ofyn cwestiwn am deithio i'r ganolfan neu am gael mynediad iddi

Gwybodaeth am yr asesiad

Yn ystod eich asesiad anghenion cewch gyfle i drafod effaith y cyflwr/cyflyrau a gymeradwywyd gan eich corff ariannu ar eich astudiaethau gydag aseswr profiadol.

Byddwn yn:

 • dysgu am eich profiad a'ch cyrhaeddiad addysgol blaenorol.
 • adolygu unrhyw dystiolaeth feddygol neu ddiagnostig a ddarparwyd.
 • trafod unrhyw gymorth neu addasiadau ychwanegol a wnaethpwyd yn flaenorol.
 • ymchwilio i unrhyw anawsterau a brofir wrth symud rhwng lefelau astudio.
 • trafod anawsterau astudio sy'n bresennol nawr, neu sy'n debygol o fod yn bresennol wrth astudio yn y brifysgol.
 • cytuno ar becyn cymorth yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd, a rheoliadau canllawiau Lwfans Myfyrwyr Anabl eich corff ariannu.

Ni chynhelir unrhyw brofion yn ystod yr asesiad - dyma'ch cyfle i siarad ag arbenigwr am eich profiad a'ch anghenion addysgol.

Anelwn at dawelu eich meddwl yn ystod yr asesiad cymaint â phosib. Fodd bynnag, os yn angenrheidiol, gallwch drefnu dod â ffrind, rhiant, cynorthwyydd cymorth neu CPN i'r sesiwn. Nid oes angen i chi ddweud wrthym am hyn o flaen llaw, ond efallai y byddwn yn gofyn i'r person roi manylion am ei hun cyn i'r sesiwn ddechrau.

Dilynwch y ddolen hon os dymunech drafod â ni am yr hyn sy'n digwydd yn ystod yr asesiad.

Cyfleusterau
A collage of pictures of the inside and outside of our assessment centre, showing a mixture of comfortable chairs, office chairs, technical equipment, reception area and front door.

Dyluniwyd ein canolfan asesu a adnewyddwyd yn ddiweddar i fod yn amgylchedd ymlaciol lle gallwch drafod eich anghenion yn rhwydd.

Mae'n cynnwys:

 • Aerdymheru.
 • Detholiad o gadeiriau cyffyrddus a seddi swyddfa ergonomig.
 • Prif oleuadau LED y gallwch addasu'r disgleirdeb.
 • Goleuadau desg hyblyg i fanwl gyweirio'r amgylchedd.
 • Cyfleusterau toiledau hygyrch yn y cyfleuster.

Dilynwch y ddolen hon os dymunech ofyn cwestiwn i ni am ein cyfleusterau

Amdanom ni

Ni yw'r unig brif ganolfan asesu Lwfans Myfyrwyr Anabl â chyfleusterau llawn yn ardal Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Ers agor yn 2004 rydym wedi datblygu gwybodaeth ymarferol aruthrol am ddatrysiadau i gynorthwyo myfyrwyr anabl i astudio ar draws ystod eang o bynciau. Ein nod yw y gallwch ddefnyddio eich cymorth Lwfans Myfyrwyr Anabl i astudio'n hyderus tra hefyd yn cael eich paratoi'n llawn ar gyfer unrhyw heriau a all godi wrth i chi symud trwy eich cwrs.

Ein nod yw sicrhau bod eich profiadau wedi'u cynnwys wrth galon y broses asesu.