Rydyn ni’n diogelu busnesau rhag ymosodiadau seiber

Rydyn ni’n diogelu busnesau rhag ymosodiadau seiber

Yr Her

Mae risg seiber, sef risg ymosodiad seiber a thwyll/lladrad data, wedi cael ei nodi'n un o'r risgiau sy'n achosi'r pryder mwyaf i gyrff masnachol ledled y byd. Nodwedd sy'n diffinio risgiau seiber yw na chânt eu cyfyngu gan ffiniau daearyddol, sy'n ei gwneud yn llai tebygol y caiff troseddwyr eu hadnabod ac yn fwy tebygol y bydd angen mesurau diogelu soffistigedig.

Nid oes amheuaeth bod risgiau seiber yn risg fwy i fusnesau bach a chanolig oherwydd na fyddai ganddynt yr wybodaeth a'r dulliau i ddiogelu eu hunain rhag risgiau fel hynny. Yn y cyd-destun hwn, gall busnesau bach a chanolig ddefnyddio yswiriant risg seiber fel dull rheoli risg ond cynnyrch gweddol newydd yw yswiriant risg seiber ac nid oes tystiolaeth sy'n awgrymu naill ai fod busnesau bach a chanolig yn methu prynu yswiriant seiber digonol er mwyn diogelu eu diddordebau busnes, neu fod y mathau o yswiriant sydd ar gael yn methu darparu yswiriant digonol.

Diben y prosiect hwn, a arweinir gan yr Athro Baris Soyer a Dr George Leloudas (a ariennir gan Gronfa Arloesedd Ymchwil Cymru), yw profi cywirdeb yr hypothesis hwn drwy gyfweliadau â busnesau bach a chanolig ledled Cymru. Nod yr astudiaeth hon yn y pen draw yw llunio canllawiau ar gyfer busnesau bach a chanolig ynghylch sut y gallent wneud y gorau o'r yswiriant seiber y gallant ei gael o'r farchnad, ac felly ddefnyddio yswiriant risg seiber fel dull rheoli risg effeithiol yn erbyn risgiau seiber

Y Dull

Rydym yn y broses o benodi cynorthwy-ydd ymchwil ar gyfer y prosiect.Prif waith y person hwn fydd ymgysylltu â busnesau bach a chanolig mewn ardaloedd gwahanol o Gymru gyda chyfweliadau (ymchwil ansoddol) er mwyn inni fagu dealltwriaeth dda o'r fath o ddarpariaeth yswiriant seiber sydd gan y rhan fwyaf o fusnesau bach a chanolig yn erbyn risgiau seiber. Mae gan arweinwyr y prosiect wybodaeth helaeth am y cynnyrch yswiriant risg seiber sydd ar gael yn y farchnad yswiriant, felly cam nesaf yr astudiaeth fydd nodi pa gynnyrch fyddai'n fwyaf addas ar gyfer busnesau bach a chanolig sy'n gweithredu mewn meysydd gwahanol. Rhagwelir y caiff canfyddiadau'r prosiect hwn eu rhannu â busnesau bach a chanolig yng Nghymru, â'r gymuned fusnes yn gyffredinol ac â Llywodraeth Cymru.

Yr Effaith

Yn bendant, bydd yr ymchwil yn darparu gwybodaeth werthfawr i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru am sut gallant ddefnyddio yswiriant risg seiber orau er mwyn diogelu eu busnesau. Rhagwelir y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol hefyd i fusnesau mewn ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn bwriadu rhannu ein canfyddiadau ag yswirwyr gan obeithio y bydd deall pryderon ac anghenion busnesau bach a chanolig yn eu hannog i ddiwygio'r cynnyrch yswiriant seiber sydd ar gael ar hyn o bryd.

Helpwch i lunio dyfodol seibr-wydnwch busnesau Cymru drwy gysylltu â ni i gwblhau arolwg cyflym a chyfrinachol.

Swyddog Ymchwil

Angie Nicholas

Angie Nicholas
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSDG 9 Industry innovation and infrastructure
Themâu ymchwil Prifysgol Abertawe