Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Heriau a Chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac Agenda ar gyfer Ymchwil ac Ymarfer

pobl ar y traeth

Mae cynnydd deallusrwydd artiffisial (AI) yn cynnig effeithiau cadarnhaol yn ogystal â risgiau i ddiwydiannau, unigolion a chymdeithasau ledled y byd.
Gallai deallusrwydd artiffisial effeithio'n sylweddol ar ddiwydiannau, gan gynnwys:amaethyddiaeth, cyllid, gofal iechyd, gweithgynhyrchu, manwerthu, y gadwyn gyflenwi a chyfleustodau.Wrth i fwy o bobl ddefnyddio technoleg sy'n cynnwys deallusrwydd artiffisial, ceir effeithiau ar unigolion a chymdeithasau.
Er gwaethaf manteision defnyddio deallusrwydd artiffisial megis gwella cynhyrchiant ar draws ystod o ddiwydiannau:diagnosis cyflym ym maes gofal iechyd, cynnydd yn allbynnau athrawon a myfyrwyr, a'r gallu i ddarparu gwasanaethau gwell ar gyfer dinasyddion, mae risgiau sylweddol i'r gymdeithas ynghylch rhoi deallusrwydd artiffisial ar waith.
Gallai unigolion yn y gymdeithas ofni colli swydd, diffyg cymhwysedd a'r angen i feithrin sgiliau newydd, gwrthwynebu newid, yn ogystal â diffyg dealltwriaeth o natur esboniadwy, ymwybyddiaeth gyd-destunol, a safoni.
Mae angen rheoleiddio a rheoli polisïau er mwyn sicrhau bod y chwyldro deallusrwydd artiffisial yn gweithio tuag at ffyniant teg ac yn lleihau'r risg o segmentu'n unol â rhywedd.
Er mwyn elwa a derbyn deallusrwydd artiffisial yn llwyr yn ein bywydau, a diogelu cenedlaethau'r dyfodol, mae penderfyniadau yn ystod y blynyddoedd nesaf yn hanfodol.

Yr Dull

Yn 2019, cynhaliodd yr athro Yogesh Dwivedi astudiaeth mewn gweithdy o'r enw "Deallusrwydd Artiffisial (AI):Heriau a Chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac Agenda ar gyfer Ymchwil ac Ymarfer”.

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys y rhai o fyd diwydiant, y byd academaidd a'r sector cyhoeddus a drafododd y cyfleoedd posib, yr heriau a'r agenda ymchwil bosib oherwydd twf deallusrwydd artiffisial mewn sawl sector.

Yr Effaith

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

UNSDG 8 decent work and economic growth
UNSDG 9 Industry innovation and infrastructure

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe