Rydyn ni’n ysgogi arloesedd digidol, flaenoriaethu anghenion a gwerthoedd dynol

Rydyn ni’n ysgogi arloesedd digidol trwy flaenoriaethu anghenion a gwerthoedd dynol

Yr Her

A oes risg y byddwn yn cwympo i ‘dywyllwch digidol’? A fydd technoleg yn arwain at golli cyfathrebu wyneb yn wyneb?

Mae’r Athro Matt Jones yn credu bod risg ac mae’n credu y bydd ymagwedd at dechnolegau digidol sy’n canolbwyntio ar bobl yn ein helpu i atal hyn a helpu i fynd i’r afael â ‘dyfodiad y robot’.

Y Dull

Mae’r Athro Jones a’i dîm wedi teithio’n helaeth i gymunedau mewn ardaloedd gwledig mewn lleoedd megis De Affrica a’r India i weithio gyda phobl yno i ddatblygu technolegau newydd sy’n seiliedig ar bobl. Mae’r tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys IBMMicrosoft ac yn fwyaf diweddar, Sefydliad Technoleg yr India ym Mymbai, i ymchwilio i dechnoleg ar gyfer nifer gynyddol y defnyddwyr yno.

Mae’r Athro Jones a’i dîm wedi ymweld â Mymbai, gyda phrototeip o system sy’n seiliedig ar leferydd sy’n debyg i Alexa neu Google Home, ac a ddatblygwyd ar ôl ymweliadau blaenorol â Mymbai ar y cyd â’r bobl yno. Byddai modd i bobl a oedd yn gofyn cwestiwn i ddyfais gael yr opsiwn o gael ateb gan berson os nad oeddent yn hapus gydag ateb y dechnoleg cynorthwy-ydd lleferydd.

Yr Effaith

  • Datgelodd yr ymchwil y math o gwestiynau yr oedd pobl am eu holi, a hefyd ansawdd yr ateb a ddarparwyd gan bobl yn hytrach na’r hyn a ddarperir gan beiriant. Canfu fod pobl yn fodlon â’r ateb awtomatig tua 40% o’r amser, ond eu bod yn llawer mwy bodlon â’r ateb dynol 60% o’r amser.
  • O ganlyniad i ymchwilio i’r defnydd o dechnoleg gan ddiwylliannau gwahanol ledled y byd, canfu’r tîm y cododd yr angen i ystyried technoleg a fyddai’n cyd-fynd yn well â chyd-destunau cymunedol gwahanol ond hefyd, o bosib, yn darparu tirluniau newydd ar gyfer cyfle digidol i bawb; o bobl ym Mymbai i ddylunwyr yng Nghaliffornia.
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSDG 9 - cymraeg
UNSDG 10 - cymraeg
UNSDG 11 - cymraeg
Themâu ymchwil Prifysgol Abertawe