Helpu i feddyginiaeth monitro

Yn y Saesneg golyga, ‘adre’ 'homeward', man diogel lle gallwch chi fwynhau'ch iechyd a'ch llesiant, ac mae hyn yn crynhoi'r ethos y tu ôl i ADRe, sef y Proffil Monitro Meddyginiaethau.

Gall adweithiau niweidiol i gyffuriau (a elwir yn ADRs) ddigwydd yn y cartref, ac mewn lleoliad gofal iechyd, pan fydd cyfuniadau o feddyginiaethau yn cynhyrchu sgîl-effeithiau annisgwyl. Yn anffodus, golyga hyn y gall marwolaethau ddigwydd yn yr achosion mwyaf difrifol. Er hynny, mae ADRe wedi helpu pob defnyddiwr gwasanaeth trwy fynd i'r afael â phroblemau sy'n peryglu bywyd, lleihau poen neu wella ansawdd bywyd.

Gydag ADRs y gellir eu hatal, yn gyfrifol am 5-8 y cant o dderbyniadau ysbyty heb eu cynllunio yn y DU, ac yn costio hyd at £2.5bn i’r GIG y flwyddyn, mae'n hanfodol bod sefydliadau gofal iechyd yn manteisio ar offer sy’n gallu eu cynorthwyo i wella sut mae meddyginiaethau'n cael eu rheoli. Datblygwyd ADRe gyda chymorth gweithwyr nyrsio proffesiynol i helpu staff nyrsio i gymryd dull strwythuredig o fonitro meddyginiaethau, adnabod unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth ADR y gallai defnyddwyr gwasanaeth fod yn eu profi, ac yna gwneud newidiadau i wella iechyd a llesiant cleifion.

COFRESTRU

Os hoffech wneud cais am gopi o ADRe, neu am wybod am y datblygiadau diweddaraf, yna cofrestrwch yma.

Os yr ydych chi'n 65 mlwydd oed neu'n hŷn ac nad ydych yn defnyddio unrhyw feddyginiaethau dyddiol rhagnodedig rheolaidd (ar wahân i fitaminau, mwynau, ychwanegion maethol neu hufenau / lleithyddion), ystyriwch lenwi ein holiadur di-enw, a fydd yn gofyn i chi am eich iechyd a'ch llesiant ac a fydd yn cymryd oddeutu 5 munud i'w gwblhau.  

http://psy.swan.ac.uk/webquest/adre_cgcv_SU/