Coronafeirws: y diweddaraf

RYDYM YN CHWILIO AM GYN-FYFYRWYR A LLYSGENHADON NEILLTUOL Y DYFODOL

Yn yr Ysgol Reolaeth, rydym yn ymroddedig i’n myfyrwyr ac rydym yn angerddol am lwyddiant myfyrwyr, o ran rhagoriaeth academaidd a chyfranogiad mewn bywyd myfyrwyr. O ganlyniad, rydym wedi creu’r rhaglen Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol unigryw.

Mae ein rhaglen Datblygu Dyfodol yn fwy na phecyn ysgoloriaeth; ynghyd â chymorth ariannol ar gyfer blwyddyn academaidd, byddwch hefyd yn cael y cyfle i ennill sgiliau gwerthfawr a fydd yn gwella’ch gyrfa. Bydd y rhai sy’n derbyn yr ysgoloriaeth yn cael y cyfle i weithio gyda’r timoedd Recriwtio a Marchnata ar nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys Diwrnodau Agored, yn ogystal â gweithio gyda’r Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr.

Ochr yn ochr â’ch astudiaethau, rydym hefyd yn annog myfyrwyr i ymuno â chymdeithas neu ddod yn gynrychiolydd ar gyfer eu rhaglen radd.  Credwn y bydd y sgiliau a ddatblygir gennych drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn gwneud i chi ddisgleirio ymhlith eich cyfoedion,

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ysgoloriaeth yw 31 Gorffennaf 2020.

 

YSGOLORIAETHAU AR GYFER DEILIAID CYNNIG

YMWADIAD

Mae’r Ysgoloriaeth Datblygu’r Dyfodol ar gael ar gyrsiau’r Ysgol Reolaeth yn unig. Am wybodaeth bellach am ysgoloriaethau i holl fyfyrwyr, gweler tudalen Ysgoloriaethau Prifysgolion Abertawe.

CLYWED GAN RAI O DDEILIAID

Amy Hillman

female smiling

"MAE WEDI TRAWSNEWID FY MYWYD 100%.

Dw i wedi elwa'n enfawr o'r Ysgoloriaeth. Ni allwn i wedi gallu fforddio cwblhau fy ngradd Meistr hebddi. Yn ogystal â rhoi cefnogaeth ariannol i mi, roedd yn wych bod yn rhan o'r gymuned Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol. Mae'r Ysgol Reolaeth yn trefnu sesiynau cwrdd i bob derbynnydd Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol bob ychydig o fisoedd sy'n golygu ces i'r cyfle i gwrdd â myfyrwyr israddedig eraill, ar wahân i'r rhai ar fy nghwrs. Roedd hyn yn gyfle gwych i rwydweithio ag eraill a rhannu profiadau. Roedd yn teimlo fel cymuned glos a fel rhwydwaith cymorth croesawgar ymysg yr holl astudio."

"Y PENDERFYNIAD GORAU DW I WEDI'I WNEUD YN FY MYWYD.

Fel myfyriwr rhyngwladol yn dewis astudio fy ngradd israddedig yn y DU, llwyddodd yr ysgoloriaeth i fy elwa’n ariannol yn sylweddol a chymaint mwy na’r disgwyl. Bu i’r tîm Datblygu Dyfodol fy ysbrydoli i ddod yn llysgennad myfyrwyr ar gyfer yr Ysgol a’r Brifysgol sydd yn ychwanegiad gwych at fy CV. Fel deilydd ysgoloriaeth, rwyf wedi creu rhwydwaith newydd o ffrindiau, y swydd ran-amser orau yn y brifysgol, perthynas dda â staff yr Ysgol, wedi magu hyder newydd a llawn hwyliau. Byddwn yn argymell i unrhyw fyfyriwr ymgeisio."

Natasha Mawera

female smiling

Ashley Holloway

male smiling

"ROEDD Y BROSES GWNEUD CAIS YN IACHUSOL IAWN.

Roedd yn gyfle i nodi fy uchelgais ar bapur. Nid yw'r aseswyr yn chwilio am gyrhaeddiad academaidd yn unig ond yn hytrach, maent am ddeall eich ysgogiadau am gwblhau gradd meistr a bod yn rhan o dîm Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol. Nid yw derbyn yr ysgoloriaeth yn arwain at gymorth ariannol yn unig. Bydd gennych hefyd lu o gyfleoedd gwych o ganlyniad, megis cefnogi Diwrnodau Agored y Brifysgol ac ymgysylltu â darpar fyfyrwyr ynghylch pam dylent astudio yn Abertawe."