Coronafeirws: y diweddaraf
group of people working

DATBLYGU EICH GWEITHLU

Fel un o ddarparwyr mwyaf blaenllaw'r DU ym maes rhaglenni rheolaeth, cyllid ac economeg, gall yr Ysgol Reolaeth eich helpu i wireddu potensial eich gweithlu a gwella galluoedd eich sefydliad.

Beth rydym yn ei gynnig

Mae'r Ganolfan Datblygu Gweithlu Proffesiynol yn gweithio gyda chyflogwyr a phartneriaid addysg i ddatblygu rhaglenni gradd dysgu yn seiliedig ar waith a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar lefel Addysg Uwch er mwyn diwallu anghenion penodol busnesau.

Graddau Sylfaen: Rheoli Busnes Cymhwysol

Ar gyfer cyflogwyr sy'n awyddus i'w staff weithio tuag at radd Anrhydedd Baglor yn y Gwyddorau, mae gennym Radd Sylfaen (FdSc) mewn Rheoli Busnes Cymhwysol y mae Blwyddyn BSc (Anrhydedd) atodol yn gysylltiedig â hi.

Caiff y rhaglen hon ei chynnig i unigolion mewn cyflogaeth amser llawn ac, oherwydd bod yr aseiniadau'n cael eu pennu i gydweddu â'ch gwaith, mae'n cynnig hyblygrwydd i gyflogwyr o bob sector fel y gallwch ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i chi.

Addysgir y rhaglen hon yng ngogledd Cymru, drwy fasnachfraint, gan ein partneriaid Coleg Cambria, a chafodd ei datblygu ar y cyd â chyflogwyr lleol, Coleg Cambria ac Airbus.

Anfonwch e-bost atom i gael rhagor o wybodaeth am ffioedd, meini prawf derbyn, cymorth ariannol (cyflogwyr) neu ddod yn bartner addysgu (Colegau).

Clywed gan rai o'n myfyrwyr

Melissa Molyneux

merch yn gwenu

"Mae’r Radd Rheoli Busnes Cymhwysol yn gwrs gwych sy’n cynnig ystod amrywiol o fodiwlau i ehangu eich persbectif o’r amgylcheddau gwaith rydym ynddynt bob dydd. Mae’r staff yn Cambria a thîm Prifysgol Abertawe sy’n gweithio’n agos â’r rhaglen radd hon wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod y myfyrwyr wedi astudio modiwlau deinamig a dymunol i gyfrannu at flwyddyn gyntaf gwych!

"Rydw i wedi cael cymorth di-fai gan bawb yn safle Llaneurgain Coleg Cambria. O’r diwrnod cyntaf, mae’r staff wedi gwneud ymdrech aruthrol i wneud y profiad dysgu yn un eithriadol. Mae’r holl staff yn gyfeillgar, croesawgar ac mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth i’w rhannu gyda’r myfyrwyr.”

Gradd Rheoli Busnes Gymhwysol; Myfyriwr y Flwyddyn 2019 – Addysg Uwch Canmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019; Prentis Awyrofod Masnachol yn Airbus

Stacey Adams

merch yn gwenu

"Fy enw i ydi Stacey Adams. Ar hyn o bryd, rydw i yn ail flwyddyn y Radd Rheoli Busnes Cymhwysol. Rydw i hefyd yn gweithio fel rheolwr yn Kassidy’s Tea Room yn Nhreffynnon. Ers ysgwyddo’r cyfrifoldebau rheoli yn ystod fy mlwyddyn gyntaf y cwrs gradd, rydw i’n gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a chyfrifoldebau pwysig eraill. Mae hyn i gyd wedi fy helpu drwy fy astudiaethau ac yn galluogi i gymhwyso’r cyfan mewn sefyllfaoedd go iawn. Mae’r radd wedi galluogi i fi fagu’r hyder i gwestiynu sefyllfaoedd a meithrin fy sgiliau personol. Mae bod yn gynrychiolydd myfyrwyr wedi rhoi’r cyfle i fi leisio barn dosbarthiadau, a meithrin perthnasau agos gyda myfyrwyr a thiwtoriaid. Yn fwy diweddar, rydw i wedi bod yn rhan o’r tîm wnaeth ennill cystadlaethau Busnes yn y Bae gyda Phrifysgol Abertawe. Roedd yn ffordd wych o gael profiad gwerthfawr ac arddangos y sgiliau rydyn ni wedi eu dysgu fel rhan o’r cwrs.”

Gradd Rheoli Busnes Gymhwysol

Peter Ford, Rheolwr Gyrfaoedd Cynnar, Airbus

Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Fusnes Cambria, Coleg Cambria

Corina Edwards, Pennaeth Datblygu Gweithlu Proffesiynol