Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygwyd Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ddarparu sylfaen ddysgu, ymchwil ac addysgu o'r radd flaenaf a fydd yn rhoi'r hyder, y sgiliau a'r gallu i arweinwyr wireddu arloesedd ym maes iechyd a gofal a lles.

Academiau Dysgu Dwys Cymru

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, datblygwyd yr Academi i gefnogi arloesedd, o'r cynnydd graddol i drawsnewidiol ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cynnwys y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector drwy ddull dysgu ac ymarfer sy'n seiliedig ar achosion, gan ddefnyddio gweithgareddau rheng flaen grwpiau fel Arweinwyr Arloesedd y GIG i wybodaeth ac arbenigedd rhyngwladol partneriaid a rhwydweithiau rhyngwladol.

Part Funded by WG logo

Mae'r Academi'n cynnig fframwaith unigryw o gyfleoedd dysgu a ddarperir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Comisiwn Bevan a Phrifysgol Caerdydd gan gynnwys;

  • Cyrsiau rhagarweiniol (Ar-lein/Wyneb yn Wyneb)
  • Profiadau Dysgu Dwys
  • Rhaglenni Academaidd

Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda'r academïau eraill i ddarparu ystod gynhwysfawr ac integredig o gyfleoedd dysgu, y bwriedir iddynt esblygu mewn ymateb i anghenion newidiol y sectorau a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Am fwy o wybodaeth am yr Academi a'i chyfleoedd dysgu ac ymchwil, cysylltwch â'r tîm yn uniongyrchol.

Mae ysgoloriaethau ymchwil a ariennir yn llawn ar gael

Rydym yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer dwy efrydiaeth gyflog wedi’i hariannu’n llawn ar gyfer ymchwil PhD mewn arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (gyda photensial ar gyfer interniaethau perthnasol). 

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb i gysylltu ag IHSCAcademy@swansea.ac.uk yn y lle cyntaf. Gweler yr amodau cyffredinol ar gyfer cymhwysedd yma.

Rhaglen Academaidd

Msc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Ydych chi am chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid systemau iechyd a gofal? Ydych chi am herio'r status quo a defnyddio'ch syniadau arloesol i ddatblygu systemau a gwasanaethau sydd o fudd i'r claf a'r sefydliad?

Nod y cwrs hwn yw arfogi rheolwyr canol ac uwch reolwyr yn well o fewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU ac yn fyd-eang, i arwain newid trawsnewidiol a sbarduno arloesedd o fewn systemau, prosesau a thechnolegau gofal iechyd.

Darllen Mwy

FMLM Accreditation logo

CYFLEOEDD YSGOLORIAETH

Mae Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn rhan o Raglen Academi Dysgu Dwys (ADD) Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r rhaglen hon, gallwn gynnig sawl ysgoloriaeth ffi-lawn i ddysgwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru, sy’n gweithio o fewn y canlynol:

  • GIG Cymru
  • Sefydliadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
  • Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru

 Darllen mwy