Rydw i'n wladolyn yr Undeb Ewropeaidd

Myfyriwr o'r UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir sy'n dechrau eu hastudiaethau yn 2021/22 sydd â Hawliau Dinesydd

Rhaid bod gan fyfyrwyr o'r UE sy'n dechrau cyrsiau cyn neu ar ôl 1 Awst 2021 statws sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU yn unol â Chynllun Anheddu'r UE i gael cyllid myfyriwr. Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n ddinasyddion Iwerddon. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am Gynllun Anheddu'r UE yw 30 Mehefin 2021, ond rhaid bod myfyrwyr wedi dechrau byw yn y Deyrnas Unedig erbyn 31 Rhagfyr 2020. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn ymwybodol o'r gofyniad hwn cyn cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr, fel arall ni fyddant yn gymwys am gyllid. Dylai myfyrwyr ddarllen y canllaw gwybodaeth ynghylch Cynllun Anheddu'r UE ar wefan GOV.uk am ragor o wybodaeth am sut i gyflwyno cais, a dylent ddarllen tudalen Rhyngwladol@BywydCampws am ragor o wybodaeth: Myfyrwyr o'r UE/AEE/Y Swistir - Prifysgol Abertawe.

 O ran y rhai nad oes Hawliau Dinesydd ganddynt, mae'r opsiynau cyllido canlynol yn berthnasol:

 • Ystyrir dy fod yn fyfyriwr rhyngwladol a bydd yn rhaid i ti dalu ffioedd dysgu ar y gyfradd ryngwladol.
 • Yn Abertawe, rydym ni'n dymuno cefnogi myfyrwyr o'r UE y bydd y newid hwn o ran statws yn effeithio arnynt, â Bwrsariaeth Bontio ar gyfer myfyrwyr o’r UE.
 • Dyfernir y fwrsariaeth fel disgownt awtomatig i Ffioedd Dysgu ar gyfer myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd sy'n ymuno â ni ym mlwyddyn academaidd 2021/22 a bydd hynny'n lleihau'r ffioedd i'r un lefel â ffioedd dysgu'r Deyrnas Unedig ar gyfer y rhai sy'n gymwys.
 • Bydd hyn yn berthnasol am hyd dy gwrs.

I'r rhai sydd â Hawliau Dinesydd, mae'r opsiynau canlynol yn berthnasol*:

(*Sylwer bod yr wybodaeth a ddarperir isod yn cael ei chyflwyno fel canllaw, a chynghorir myfyrwyr i gysylltu â darparwr eu cyllid er mwyn cadarnhau a ydynt yn gymwys am gyllid myfyrwyr ac a oes hawl ganddynt i gael hynny.)

Rydw i’n byw yng Nghymru

Statws Sefydlog

 • Gall myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd a fydd yn preswylio yng Nghymru fel arfer gymhwyso am statws ffioedd dysgu 'cartref'.
 • Byddant yn derbyn cyllid israddedig llawn gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (gan gynnwys benthyciad ffioedd dysgu, benthyciad cynhaliaeth a grantiau cynhaliaeth pan fo'n berthnasol) ar yr amod eu bod hefyd:
  • Wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.
  • Wedi preswylio fel arfer yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Byddant yn cael mynediad at y Benthyciad i Ôl-raddedigion ar yr amod eu bod hefyd:
  • Wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.
  • Wedi preswylio fel arfer yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Gweler ein tudalen cyllid myfyrwyr 'Rydw i’n byw yng Nghymru' am y cyfraddau cyllid diweddaraf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.
 • E-bostia ni yn money.campuslife@swansea.ac.uk os oes gennyt gwestiynau ynglŷn â dy gyllid myfyriwr, a chysyllta â Chyllid Myfyrwyr Cymru am gadarnhad o dy hawl i gyllid ar 0300 200 4050 (ymholiadau israddedig) neu 0300 100 0494 (ymholiadau ôl-raddedig).

Statws Cyn-sefydlog

 • Gall myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sydd â statws Cyn-sefydlog a fydd yn preswylio yng Nghymru fel arfer gymhwyso am statws ffioedd dysgu 'cartref', benthyciad ffioedd dysgu a'r Benthyciad i Ôl-raddedigion.
 • Bydd myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru sydd â statws Cyn-sefydlog ac sydd wedi preswylio yn y Deyrnas Unedig am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs, yn cael mynediad at gymorth llawn (ffioedd dysgu a chymorth cynhaliaeth); neu os ydynt wedi preswylio yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 blynedd, gallant gael mynediad at gymorth ffioedd dysgu yn unig.
 • Gweler ein tudalen cyllid myfyrwyr 'Rydw i’n byw yng Nghymru' am y cyfraddau cyllid diweddaraf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.
 • E-bostia ni yn money.campuslife@swansea.ac.uk os oes gennyt gwestiynau ynglŷn â dy gyllid myfyriwr, a chysyllta â Chyllid Myfyrwyr Cymru am gadarnhad o dy hawl i gyllid ar 0300 200 4050 (ymholiadau israddedig) neu 0300 100 0494 (ymholiadau ôl-raddedig).

 

Rydw i'n byw yn Lloegr

Statws Sefydlog

 • Gall myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sydd â statws sefydlog a fydd yn preswylio yn Lloegr fel arfer gymhwyso am statws ffioedd dysgu 'cartref'.
 • Byddent yn derbyn cyllid israddedig llawn gan gyllid myfyrwyr (gan gynnwys benthyciad ffioedd dysgu, benthyciad cynhaliaeth a grantiau cynhaliaeth pan fo'n berthnasol) ar yr amod eu bod hefyd:
  • Wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.
  • Wedi preswylio fel arfer yn Lloegr ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Byddant yn cael mynediad at y Benthyciad i Ôl-raddedigion ar yr amod eu bod hefyd:
  • Wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.
  • Wedi preswylio fel arfer yn Lloegr ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.
 • Gweler ein tudalen cyllid myfyrwyr 'Rydw i’n byw yn Lloegr' am y cyfraddau cyllid diweddaraf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.
 • E-bostia ni yn money.campuslife@swansea.ac.uk os oes gennyt gwestiynau ynglŷn â dy gyllid myfyriwr, a chysyllta â Chyllid Myfyrwyr Lloegr am gadarnhad o dy hawl i gyllid ar 0141 243 3570 (ymholiadau gan fyfyrwyr o'r UE).

Statws cyn-sefydlog

 • Gall myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sydd â statws Cyn-sefydlog sy'n preswylio yn Lloegr gymhwyso am statws ffioedd dysgu 'cartref', benthyciad ffioedd dysgu a gallant gael mynediad at y Benthyciad i Ôl-raddedigion.
 • Os wyt ti'n fyfyriwr israddedig sy'n byw yn Lloegr â statws cyn-sefydlog, byddi di'n cymhwyso am gymorth ffioedd dysgu yn unig (dim benthyciad cynhaliaeth). Er mwyn cymhwyso am y cymorth hwn, rhaid dy fod wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir am y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf dy gwrs.
 • Gall myfyrwyr ôl-raddedig â statws cyn-sefydlog sy'n preswylio yn Lloegr gael mynediad at y Benthyciad i Ôl-raddedigion. Er mwyn cymhwyso am y cymorth hwn, rhaid eu bod wedi preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig, Gibraltar, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir am y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu gwrs.
 • Gweler ein tudalen cyllid myfyrwyr 'Rydw i’n byw yn Lloegr' am y cyfraddau cyllid diweddaraf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.
 • E-bostia ni yn money.campuslife@swansea.ac.uk os oes gennyt gwestiynau ynglŷn â dy gyllid myfyriwr, a chysyllta â Chyllid Myfyrwyr Lloegr am gadarnhad o dy hawl i gyllid ar 0141 243 3570 (ymholiadau gan fyfyrwyr o'r UE).

 

Rydw i'n byw yng Ngweriniaeth Iwerddon

Mae darpariaethau yn Nghytundeb yr Ardal Deithio Gyffredin yn atal trin gwladolion Iwerddon yn llai ffafriol na Dinasyddion yr UE/yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Felly:

 • Caiff Dinasyddion Iwerddon eu hystyried yn 'sefydlog' cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd y Deyrnas Unedig - nid oes angen cyflwyno cais i ymsefydlu drwy Gynllun Anheddu'r UE.
 • Os byddi di'n 'preswylio fel arfer' yn y Deyrnas Unedig a'r ynysoedd am 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf dy gwrs, cei di dy ariannu’n  llawn gan gyllid myfyrwyr. Mae hyn yn golygu y byddi di'n derbyn statws ffioedd 'cartref', mynediad at fenthyciadau ffioedd dysgu a grantiau pan fo'n berthnasol, a mynediad at Fenthyciad i Ôl-raddedigion.
 • Os wyt ti wedi 'preswylio fel arfer' yn y Deyrnas Unedig a'r ynysoedd am lai na 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf dy gwrs, ond rwyt ti wedi preswylio yn yr Ardal Deithio Gyffredin, byddi di'n gymwys am statws ffioedd 'cartref' ac yn gallu cael mynediad at gymorth ffioedd dysgu ar gyfer astudiaethau israddedig yn unig, a byddi di'n cael mynediad at y Benthyciad i Ôl-raddedigion.
 • E-bostia ni er mwyn trafod dy amgylchiadau unigol: money.campuslife@swansea.ac.uk

 

Nid oes gen i Statws Sefydlog na Statws Cyn-sefydlog

Gallai grwpiau penodol o fyfyrwyr dderbyn statws ffioedd cartref ac efallai bydd modd iddynt gael mynediad at gymorth ariannol statudol gan gyllid myfyrwyr. Enghreifftiau:

 • Gwladolion y Deyrnas Unedig ac aelodau eu teuluoedd sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir.
 • Aelodau o deuluoedd gwladolion y Deyrnas Unedig sy'n byw yn y Deyrnas Unedig.
 • Gwladolion y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd sy'n preswylio yn Gibraltar.
 • Gwladolion y Deyrnas Unedig sy'n preswylio mewn Tiriogaethau Prydain Dramor eraill.
 • Myfyrwyr sy'n byw yn y tiriogaethau sy'n ddibynnol ar y Goron.

Mae lefelau cymorth yn amrywio yn ôl amgylchiadau fel statws preswylio. Cysyllta ag Arian@BywydCampws am gyngor ac arweiniad ychwanegol os wyt ti'n credu y gallai fod hawl gennyt ti i gael mynediad at gyllid myfyrwyr: money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Cyllid Gradd GIG

Rhaid bod gan fyfyrwyr o'r UE sy'n dechrau cyrsiau cyn neu ar ôl 1 Awst 2021 statws sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan Gynllun Anheddu'r UE i gael cyllid dan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru. Gweler ein tudalennau gwe ynghylch Cyllid y GIG am rangor o wybodaeth am ariannu dy gwrs GIG.

Myfyrwyr o'r UE sy'n parhau

Os wyt ti'n fyfyriwr o'r UE sy'n parhau ar raglen radd a ddechreuodd cyn 1 Awst 2021, gweler ein tudalen MyUni am ragor o wybodaeth.