Ymunodd Hope Henry â Phrifysgol Abertawe fel myfyriwr Clirio gan na chafodd y graddau disgwyliedig yr oedd eu hangen arni i astudio Meddygaeth Israddedig. Mae hi'n rhannu ei phrofiadau gyda ni o astudio Gwyddorau Meddygol Cymhwysol a mynd ymlaen i sicrhau ei lle ar gyfer Meddygaeth Mynediad i Raddedigion.

Os ydw i'n bod yn hollol onest, i mi nid oedd Prifysgol Abertawe yn rhywle y gwnes i hyd yn oed ei hystyried yn iawn nes clirio, heblaw iddi lenwi slot ar fy ffurflen gais UCAS. Cefais sioc fawr ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch pan ddaeth yn amlwg nad oedd fy arholiadau wedi mynd cystal ag yr oeddwn wedi gobeithio. Cefais fy nhaflu i anhrefn llwyr wrth i bob man yr oeddwn wedi gwneud cais amdano ym mhob prifysgol gael ei amau, nes i mi dderbyn galwad ffôn gan y tîm clirio yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe. Fe wnaethant drafod fy opsiynau â mi yn fanwl a derbyniais gynnig diamod i ddechrau ar Flwyddyn Sylfaen y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol (AMS), gradd sy'n cynnig llwybr i feddygaeth i mi, a meddygaeth yw fy nod yn y pen draw. Gallaf ddweud yn frwd mai hwn oedd y penderfyniad gorau i mi erioed ei wneud. O'r alwad ffôn gychwynnol, roedd Prifysgol Abertawe yn ymddiried yndda i fel person ac fel myfyriwr, gan wrthod fy nghadw o'r neilltu oherwydd nad oedd fy ngraddau cystal â’r disgwyl ac fe wnaethant fy nghroesawu i gymuned brifysgol gyfeillgar tu hwnt. Os rhywbeth, fe wnaeth fy mlwyddyn sylfaen yn AMS fy mharatoi ar gyfer gweddill fy ngradd, gan roi sylfaen well i mi a gwybodaeth fwy cyfoethog i adeiladu arno trwy gydol fy nghwrs cyfan. Heb fy nghyfnod fel myfyriwr AMS, ni fyddwn y person yr wyf heddiw.

Rwy’n falch iawn o ddweud, ar ôl cwblhau fy astudiaethau yn AMS, ac ar ôl llawer o waed, chwys a dagrau, rwyf bellach wedi cael cynnig lle i astudio Meddygaeth Mynediad i Raddedigion yn Abertawe, lle rwyf bellach yn ei hystyried yn gartref oddi chartref. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n cael ei rannu rhwng dewisiadau lleoedd prifysgol neu'r rhai sydd mewn sefyllfa anodd ar ddiwrnod y canlyniadau i siarad â'r tîm clirio ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r blynyddoedd a wnaeth ddilyn y sgyrsiau clirio cychwynnol hyn wedi bod y gorau yn fy mywyd. Edrychaf ymlaen at barhau â'm hamser ym Mhrifysgol Abertawe gyda'r her Meddygaeth Mynediad i Raddedigion sydd i ddod. Mae unrhyw beth yn bosib os ydych yn barod i weithio’n ddigon caled i gymryd y naid o ffydd gychwynnol.

Beth am ddarganfod yr hyn sydd gan ein graddau llwybr i'w gynnig:

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol
Students in lab

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn a chymhwysol o sut mae'r corff dynol yn gweithio, yr hyn sy'n digwydd pan aiff rhywbeth o'i le, sut rydym yn trin anhwylderau ar hyn o bryd a'r potensial ar gyfer therapiwteg newydd. Bydd ein graddau Llwybrau Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn rhoi sylfaen i chi yn y gwyddorau sy'n ategu meddygaeth.

Ar gael drwy'r canlynol:

Biocemeg Feddygol Geneteg Feddygol Ffarmacoleg Feddygol Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol Llwybrau Clinigol a Gofal Iechyd eraill