Llun: Marcelino Carneiro Guedes

Amazonian tree

Ymchwil sy'n arwain y byd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FRY), 2021: Rydym wrth ein bodd bod ein heffaith wedi cyflawni gradd o 100% o ran arwain y byd a rhagoriaeth ryngwladol, sy'n amlygu bod ein hadran yn ymrwymedig i ymwreiddio effaith go iawn ar y byd ym mhopeth a wnawn. Mae 90% o’n hymchwil yn arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol, a gwelwyd cynnydd yn nifer ein cyhoeddiadau sy'n arwain y byd.

Barnwyd bod ein hamgylchedd ymchwil (sut mae'r adran yn cefnogi ei staff a'i myfyrwyr ymchwil) ac effaith ein hymchwil (ei gwerth i gymdeithas) 100% yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n ardderchog yn rhyngwladol.

THEMÂU YMCHWIL

Dynameg Amgylcheddol

Mae gennym arbenigedd yn y meysydd canlynol: dendrohinsoddeg a dendrocronoleg, teffrocronoleg, dadansoddi isotopau sefydlog, fflycsau biogeogemegol (carbon, silicon), patrymau tanau gwyllt a'u heffaith, hydroleg y pridd ac olrhain gwaddodion, dyddio argon a phetroleg igneaidd; gan gynnwys prosesau atmosfferaidd, cryosfferaidd, daearol a folcanig yn bennaf.

Daearyddiaeth Ddynol Critigol

Mae ymchwil Daearyddiaeth Ddynol Abertawe'n cynnwys amrywiaeth eang o themâu ac mae'n canolbwyntio ar ddau faes: Mudo, ffiniau a hunaniaethau a Damcaniaeth gymdeithasol a gofod trefol. Mae ein hymchwil wedi'i seilio ar ddamcaniaeth, mae'n empirig gyfoethog ac mae'n rhan weithredol o'r drafodaeth ymchwil ehangach, gyda pherthnasedd ac effaith i bolisi ac ymarfer.

MODELU AMGYLCHEDDOL BYD-EANG AC ARSYLWI AR Y DDAEAR

Mae ein grŵp yn canolbwyntio ar ddeall sut mae newidiadau naturiol ac o ganlyniad i ymddygiad dynol yn effeithio ar y biosffer, a defnyddio gwybodaeth o loerennau i wella dulliau modelu'r tywydd a'r hinsawdd. 

Mae'r grŵp yn gweithio gydag asiantaethau'r gofod yr ESA a NASA i ddatblygu dulliau a setiau data lloeren newydd er mwyn deall biosffer ac awyrgylch y Ddaear yn well.

Rhewlifeg

Mae'r Grŵp Rhewlifeg yn cyfuno arbenigedd sy'n arwain y byd mewn efelychu cyfrifiadurol, synhwyro o bell lloeren, a dulliau maes geoffisegol a daearegol yn yr Arctig, yr Antarctig, a'r rhan fwyaf o'r rhanbarthau rhewlifol.

Nodir yn arbennig am hyrwyddo dealltwriaeth o sefydlogrwydd silff iâ, calfin mynydd iâ, ymchwydd rhewlifoedd, llif ffrwd iâ a rhyngweithiadau pridd solet yn Antarctica, yr Ynys Las, a Svalbard.

Canolfannau Ymchwil

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at lwyddiant y nodau penodol hyn.