Rydym ni'n gwybod y gall cefnogi eich plentyn i gael mynediad i Addysg Uwch fod yn gyffrous ac yn bryderus a all godi llawer o gwestiynau. Ar ein tudalennau i rieni, gallwch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i baratoi eich hunan a'ch plentyn trwy'r holl broses. Isod, fe welwch rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan rieni a'r holl atebion sydd eu hangen arnynt.

Os ydych chi'n teimlo ychydig ar goll ynghanol yr holl jargon, darllenwch ein canllaw Chwalu'r Jargon i wneud synnwyr o bopeth.

Cwestiynau Cyffredin

Y camau nesaf...

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, mae mynychu Diwrnod Agored gyda'ch plentyn yn ffordd wych o gael atebion i'ch holl gwestiynau ac i weld sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn Abertawe. Cymerwch gipolwg ar ein tudalennau Diwrnod Agored Israddedig, i gael gwybodaeth bellach ac i gadw lle.

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm derbyn ar E-bost neu ffoniwch 01792 295111

Edrychwn ymlaen at groesawu chi i Abertawe!

 

Chwalu'r Jargon

Ymgyfarwyddo â thermau addysg uwch.

Semester - Bloc addysgu prifysgol. Mae semester y rhan fwyaf o brifysgolion yn rhedeg o fis Medi i fis Ionawr a mis Chwefror i fis Mehefin gydag arholiadau ar ddiwedd pob semester.

Tiwtoriaid Personol - Pan fydd myfyrwyr yn cyrraedd ym mis Medi, neilltuir tiwtor personol iddynt a fydd yn darparu cymorth ac arweiniad academaidd yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Gall y tiwtor personol helpu myfyrwyr gydag unrhyw bryderon academaidd a hefyd gadw mewn cysylltiad â darlithwyr/tiwtoriaid seminar.

Graddau, marcio ac asesiadau - Un o'r prif wahaniaethau rhwng asesiadau ysgol/coleg a phrifysgol yw'r system raddio. Yn y brifysgol, mae myfyrwyr fel arfer yn cael marc canran, sydd wedyn yn trosi'n fraced gradd. Er enghraifft, bydd myfyriwr sy’n cael marc o 65% wedi ennill gradd ‘2:1’. Mewn rhai achosion, bydd myfyrwyr yn mynd i banig bod eu canlyniadau efallai’n is na’r hyn yr oeddent yn ei dderbyn yn yr ysgol/coleg ac, os yw hyn yn wir, mae’n bwysig annog eich plentyn i gyfathrebu â’i aseswr er mwyn cael dadansoddiad o fanylion penodol. marciau ac adborth ynghyd â deall sut mae'r system raddio yn wahanol.

Mae sawl ffordd o asesu cyrsiau yn y Brifysgol ac mae’n dibynnu’n llwyr ar y math o gwrs mae eich plentyn yn ei astudio ac fel arfer mae’n gyfuniad o wahanol fathau o asesiad fesul blwyddyn academaidd megis cyflwyniadau, arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol a.y.b.

Clirio - Os nad yw eich mab neu ferch wedi sicrhau lle yn y Brifysgol, heb gael y graddau roedden nhw'n eu disgwyl neu wedi gwneud yn well na'r disgwyl, yna gallant gymryd rhan yn Clirio. Mae clirio yn broses UCAS sy'n paru ymgeiswyr â lleoedd gwag ar gyrsiau. Am ragor o wybodaeth gweler ein tudalen Cyngor Clirio i Rieni.

Diwrnod Agored – Mae mynd i ddiwrnod agored gyda’ch plentyn yn ffordd wych o weld sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig diwrnodau agored rhithwir ac ar y campws i chi a'ch plentyn. Byddwch yn gallu mynd ar daith o amgylch y campws, gofyn cwestiynau, edrych ar lety, a chwrdd â darpar fyfyrwyr eraill. Edrychwch ar ein tudalennau diwrnod agored i israddedigion am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle.

Wythnos y Glas - Mae Wythnos y Glas yn gyfle i'ch plentyn wneud ffrindiau, archwilio'r campws, profi dinas Abertawe, ac ymgartrefu ym mywyd prifysgol. Byddant yn gallu darganfod clybiau a chymdeithasau, cwrdd â’n Swyddogion Undeb y Myfyrwyr, a chael ychydig o ddeunyddiau defnyddiol am ddim yn Ffair y Glas.

UCAS – Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau. Dyma'r gwasanaeth canolog y mae myfyrwyr yn ei ddefnyddio i wneud cais i brifysgol. I gael gwybodaeth benodol ynghylch pryd a sut i wneud cais am gwrs israddedig, ewch i wefan UCAS.