Ysgrifennwyd Y Blog Gan: Kristina Dziekan

Gan Kristina Dziekan, Pennaeth Mynediad at Farchnadoedd ym Masnachfraint Lawfeddygol Alcon Europe ac arweinydd ymgysylltu Alcon â phlatfform gofal iechyd Fforwm Economaidd y Byd

Mae pandemig Covid-19 wedi tanlinellu'r angen brys i systemau iechyd a gofal weithredu mwy ar sail gwerthoedd. Mae miliynau o bobl yn gorfod aros am driniaeth roedd ei hangen arnynt oherwydd y penderfyniad i roi blaenoriaeth isel i ofal nad yw'n frys pan oedd y pandemig ar ei anterth. Ar yr un pryd, mae'r gwariant cynyddol ar fesurau yn erbyn Covid-19 wedi rhoi rhagor o bwysau ar gyllidebau. Mae'n bwysicach nag erioed bod systemau iechyd a gofal yn osgoi gwastraffu adnoddau ar ymyriadau diangen neu nad ydynt yn werthfawr iawn.

Mae ymagwedd ar sail gwerth yn cynnig i systemau iechyd fodel o gyflawni canlyniadau o safon yn gost-effeithiol, gan arwain at gynnydd mewn gofal cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar unigolion.

Ym mis Mawrth 2021, er mwyn cynyddu iechyd a gofal sy'n seiliedig ar werth yn fyd-eang, sefydlodd Fforwm Economaidd y Byd (WEF) y Glymblaid Fyd-eang dros Werth mewn Gofal Iechyd a lansiodd rwydwaith o Hybiau Arloesi i arddangos ymagweddau arfer gorau.

Roedd GIG Cymru yn un o'r sefydliadau a ddewiswyd i ymuno â'r pedwar hyb cychwynnol. Aeth pob sefydliad drwy'r broses ymgeisio - a gynhaliwyd gan y WEF a'r Boston Consulting Group (BCG) - er mwyn asesu ei barodrwydd am Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar sail meini prawf wyth pwynt. Cyfwelwyd â llawer o randdeiliaid, gan gynnwys yr Academi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ym Mhrifysgol Abertawe, er mwyn darparu tystiolaeth i ategu ceisiadau. Nododd y Panel Gymru fel enghraifft oleudy o sut gall systemau iechyd symud tuag at iechyd a gofal sy'n seiliedig ar werth yn genedlaethol.

Mae'r gymuned o hybiau'n gweithredu fel platfform cydweithredu i gyflymu'r broses o drawsnewid systemau iechyd ledled y byd i fod yn seiliedig ar werth, drwy nodi cynlluniau peilot parodrwydd ar sail tystiolaeth er mwyn profi cysyniad modelau gofal iechyd ar sail gwerth. Mae dolen i ymagwedd a phecyn offer y WEF ar gael yma.

Mae pob hyb wedi cytuno i gynlluniau gweithredu dwy flynedd i gynyddu ei arbenigedd a gweithio ar feysydd datblygu. Gyda'i gilydd, mae'r hybiau'n ymrwymedig i greu effaith drwy: 

  • Gyflymu'r broses o roi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar waith drwy rannu dysgu

Mewn sesiynau dysgu rhwng cymheiriaid, mae hybiau'n rhannu eu profiad mewn meysydd hollbwysig ar gyfer rhoi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar waith. Mae'r rhain yn cynnwys mesur gwerth, meincnodi, dadansoddi'r gwersi a ddysgir, integreiddio atebion digidol, gwybodeg a modelau talu.

Mae gan GIG Cymru brofiad aruthrol o fesur canlyniadau a adroddir gan gleifion drwy lwybrau clinigol cyfan a sut i ddefnyddio'r gwersi i ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar gleifion. Bydd y gwersi hyn yn helpu hybiau eraill i gyflymu eu teithiau gweithredu.

  • Cefnogi llunwyr polisi i drawsnewid systemau iechyd.

Bydd yr hybiau a phartneriaid eraill y WEF yn canolbwyntio ar ymgysylltu â llunwyr polisi a'u cefnogi i drawsnewid systemau iechyd a gofal fel eu bod yn seiliedig ar werth. Mae rhai o'r heriau mwyaf sy'n gysylltiedig â rhoi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar waith yn cynnwys alinio cymhellion ariannol o ran gwerth sy'n cynnig buddion i ddarparwyr a thalwyr ac annog timau gofal i weithredu ymagwedd sy'n seiliedig yn gyfan gwbl ar werth. Mae llunwyr polisi'n ganolog i wneud hyn yn orchmynnol a chreu'r amodau sy'n dod â’r elfennau hyn ynghyd.

  •  Ysbrydoli eraill drwy arfer gorau

Bydd y WEF hefyd yn casglu ynghyd arferion gorau sy'n dangos sut mae'r hybiau wedi llwyddo i roi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar waith a'u rhannu drwy ei sianeli cyfathrebu, blogiau, cyhoeddiadau a digwyddiadau. Gyda thros 27m o ddilynwyr mae sianel cyfryngau cymdeithasol y WEF yn hynod effeithiol. Mae ei rwydweithiau partneriaeth yn hynod effeithiol hefyd: denodd y sesiwn Tŷ Agored cyntaf a gynhaliwyd ar-lein ym mis Medi 2021 i gyflwyno'r hybiau dros 130 o gyfranogwyr o'r holl grwpiau rhanddeiliaid sy'n angenrheidiol i roi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ar waith yn llwyddiannus - llunwyr polisi, talwyr, darparwyr, systemau iechyd, academyddion, diwydiant, platfformau digidol.  

Mae'r WEF yn gobeithio tyfu ei hyb Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth ac mae'n annog ceisiadau gan ragor o sefydliadau sy'n rhoi'r cysyniad ar waith ac yn ei gyflymu. Rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gyflwyno cais yma.

Aelodau Hyb Arloesi Byd-eang y WEF ar gyfer Gwerth mewn Gofal Iechyd

GIG Cymru: Yn 2019, lansiodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth fel ffordd o roi egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus ar waith a chreu Cymru fwy iach ar gyfer ei thri miliwn o ddinasyddion. Ers rhoi'r strategaeth ar waith, mae canlyniadau wedi gwella'n sylweddol ar gyfer nifer o glefydau cronig ac ysbeidiol drwy fesur a dylunio gwasanaethau ar sail y canlyniadau sy'n bwysicaf i bobl a chreu model gweithredu safonol i wella profiad cleifion, safon gofal a chanlyniadau.

Diabeter: Un o ganolfannau diabetes arbenigol mwyaf Ewrop a sefydlwyd i ddarparu gofal cynhwysfawr, wedi'i bersonoli, i blant ac oedolion â diabetes math 1. Gan gynnig gofal a mynediad at wasanaethau 24 awr o'r dydd i dros 3,000 o gleifion, mae Diabeter yn darparu gofal diabetes yn unol â model ar sail gwerth drwy ei bum clinig yn yr Iseldiroedd.

Menter Iechyd Clwstwr Cataractau Portiwgal (HCP): Partneriaeth rhwng 13 canolfan offthalmoleg breifat a chyhoeddus er mwyn rhoi model sy'n seiliedig ar werth ar waith i ddarparu gofal cataractau. Mae HCP yn newid y paradeim er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau i dros 11,400 o gleifion â chataractau hyd yn hyn, ac mae 89% ohonynt wedi nodi gwelliant sylweddol yn eu gweithgareddau beunyddiol ar ôl triniaeth.

Canolfan Diabetes Steno Copenhagen - SDCC: Fel yr ysbyty cyntaf yn Nenmarc i arbenigo mewn diabetes, mae SDCC wedi cynhyrchu canlyniadau sydd wedi gwella'r prognosis ar gyfer gofal diabetes, gan ddatblygu triniaeth integredig newydd, dulliau atal ac addysg a fydd o fudd i bobl â diabetes yn Nenmarc a'r tu hwnt. Mae menter SDCC wedi nodi effaith sylweddol o ran gostyngiad mewn cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â diabetes, megis gostyngiad i bron sero mewn dallineb a thrychiadau coes o ganlyniad i ddiabetes.

 

Fideo: Y Glymblaid Fyd-eang dros Werth mewn Gofal Iechyd

https://www.weforum.org/

Mae'r cynnwys yn seiliedig ar wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus ac mae'n gywir hyd eithaf gwybodaeth yr awdur adeg ysgrifennu. Eiddo'r awdur yw pob barn, ac nid yw Alcon o angenrheidrwydd yn cytuno.

 
Ysgrifennwyd y Blog gan: Kristina Dziekan, Pennaeth Mynediad at Farchnadoedd ym Masnachfraint Lawfeddygol Alcon Europe ac arweinydd ymgysylltu Alcon â phlatfform gofal iechyd Fforwm Economaidd y Byd
Dyddiad cyhoeddi: 16/12/2021