Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol y Brifysgol, yn ogystal â’i chaffaeliad, ei chytundebau a’i harchwiliadau ariannol. Mae gwybodaeth ariannol estynedig wedi’i chynnwys yn ein Hadolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol a gyhoeddir bob blwyddyn.

Mae’r Adolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol yn cynnwys y canlynol:

 • Neges gan yr Is-ganghellor
 • Y Brifysgol a’i gwaith
 • Datganiad Lles Cyhoeddus
 • Rheoli ariannol a rheoli peryglon
 • Dangosyddion perfformiad allweddol
 • Llywodraethu corfforaethol
 • Adroddiad ariannol sy’n cynnwys:-
  • Incwm a gwariant
  • Mantolenni
  • Ymchwil
  • Llif arian
  • Pensiynau
  • Cronfeydd wrth gefn
  • Hylifedd
 • Datganiadau ariannol sy’n cynnwys:-
  • Datganiad o gyfrifoldebau’r Cyngor
  • Adroddiad yr Archwilwyr i Gyngor Abertawe
  • Datganiad o’r Prif Bolisïau Cyfrifo
  • Incwm a gwariant
  • Datganiad o’r holl enillion a cholledion cydnabyddedig
  • Mantolen
  • Datganiad Llif Arian
  • Nodiadau i’r datganiadau ariannol

Ariannu ac incwm

Mae gwybodaeth ynglŷn ag ariannu ac incwm wedi’i nodi yn yr Adolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol.

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiadau

Mae datganiadau ariannol wedi’u cyhoeddi yn yr Adolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol

Mae adroddiadau cyllid y Brifysgol ar gael ar gais ond gallant fod yn destun i Adran 43 – Diddordebau Masnachol.

Gwariant sy’n fwy na £25,000 (yn cynnwys rhestr o gyflenwyr):-

Gwariant £25,000 2011/12

Gwariant £25,000 2012/13

Adroddiadau archwiliadau ariannol

Mae adroddiad yr Archwilwyr i Gyngor Abertawe wedi’i gynnwys yn yr Adolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol.

Rhaglen gyfalaf

Mae’r Strategaeth Ystadau yn nodi’r prif gynlluniau ar gyfer gwariant cyfalaf.

Rheoleiddio a gweithdrefnau ariannol

Ein ffurflenni a’n dogfennau ariannol

Ein polisïau a’n gweithdrefnau ariannol

Lwfansau a threuliau staff

Mae gwybodaeth am lwfansau a threuliau staff wedi’u nodi yn y Canllawiau Treuliau a Buddion.

Manylion treuliau yr eid iddynt gan staff uwch ar gyfer y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf:-

Treuliau’r Canghellor a’r Is-ganghellor  

Treuliau aelodau staff uwch (yn cynnwys y Cofrestrydd, y Dirprwy Is-gangellorion, Penaethiaid Colegau ac aelodau staff sy’n ennill dros £100,000)

Cyflogau staff a strwythurau graddio

Strwythur graddio cyflogau

Manylion cyflog staff uwch (sy’n ennill dros £100,000) (wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad Gweithredu ac Ariannol Blynyddol)

Cofrestr o gyflenwyr

Mae cyflenwyr y mae gwerth o leiaf £25,000 o fusnes wedi’i osod wedi’u rhestru isod:-

Gwariant £25,00 2011/12

Gwariant £25,000 2012/13

Gweithdrefnau ac adroddiadau caffael a thendro

Ein gweithdrefnau caffael, pwrcasu a thalu

Prosesau E-Dendro

Cytundebau

Mae manylion cytundebau a wobrwyir wedi’u cyhoeddi ar SelltoWales (ar gyfer cytundebau sy’n werth mwy na £50,000). Mae manylion cytundebau sy’n werth llai na £50,000 ar gael ar gais

Cyllid ymchwil

Mae gwybodaeth ynglŷn â ffynonellau cyllid wedi’i chynnwys yn yr Adolygiad Gweithredu ac Ariannol a’r Datganiadau Ariannol.