Croeso i'r tudalennau Caffael allanol ar gyfer Prifysgol Abertawe. Cynlluniwyd y tudalennau hyn i roi gwybodaeth i ddarpar gyflenwyr. Dylai staff y Brifysgol glicio yma i fynd at y dudalen Caffael fewnol.  

Mae'r hyn y mae'r Brifysgol yn ei gaffael o ran nwyddau a gwasanaethau, a’r ffordd y mae’n gwneud hyn yn hanfodol i wireddu ei gweledigaeth strategol ehangach. Gan ei bod yn gwario £100m y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau megis TG, cynnyrch i'r labordai, gwasanaethau glanhau, teithio, offer ymchwil, gwasanaethau ymgynghori ac adeiladu, mae'n rhaid i'r Brifysgol sicrhau gwerth am arian a sicrhau ei bod yn cydymffurfio.

Er bod gan y tîm Caffael canolog gyfrifoldeb dros yr holl weithgarwch caffael gwerth uchel (>£25,000), mae'r Brifysgol yn gweithredu system gyllidebu ddatganoledig lle dirprwyir y cyfrifoldeb dros weithgarwch prynu gwerth isel (<£25,000) o ddydd i ddydd i'r colegau a'r unedau gwasanaethau proffesiynol. Y rheswm dros hyn yw eu bod nhw yn y lle gorau i wneud penderfyniadau er mwyn diwallu'r anghenion gweithredol. 

I gysylltu â'r tîm Caffael, anfonwch e-bost at procurement@abertawe.ac.uk

Gwybodaeth i Gyflenwyr

Mae tîm Caffael Prifysgol Abertawe yn cyflwyno tendrau ar gyfer contractau a chytundebau amrywiol lle bo'n briodol. Mae hefyd gennym fynediad at fframweithiau a chytundebau yn y sector cyhoeddus ac ym maes Addysg Uwch.

Mae'r Brifysgol yn gorff yn y sector cyhoeddus ac o'r herwydd mae'n cydymffurfio â Chyfarwyddiaethau'r UE ar gyfer gwaith, nwyddau a gwasanaethau sy'n fwy na'r trothwyon. Caiff unrhyw dendrau sy'n fwy na'r trothwyon eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru.

Sut i dendro – Prifysgol Abertawe

Caiff penderfyniadau o ran prynu o ddydd i ddydd eu gwneud ar lefel adrannol. Fodd bynnag, mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio eDendroCymru ar gyfer y rhan fwyaf o'i gofynion prynu craidd. Dyma system dendro electronig sy'n galluogi  cyflenwyr sydd wedi'u cofrestru ar y wefan i lawrlwytho dogfennau am dendrau a chyflwyno ymatebion i dendrau. Mae hefyd yn rhoi cyfle i drin ymholiadau drwy'r bwrdd negeseuon gyda thrywydd archwilio.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch o ran cofrestru, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wefan, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth ar 0800 368 4850 neu e-bostiwch help@bravosolution.co.uk

Amodau a Thelerau

Oni nodir fel arall mewn ceisiadau ar gyfer dyfynbris neu ddogfennau tendr, mae pob Archeb Brynu a godir gan y Brifysgol yn destun yr Amodau a Thelerau Safonol a nodir isod:

Amodau a Thelerau

Amodau a Thelerau Ymgynghori 2018 gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Telerau Safonol Diogelu Data

 

Gwybodaeth am fathau o dwyll

Gwybodaeth bwysig am dwyll

Manylion Cyswllt

I gysylltu â'r tîm Caffael e-bostiwch procurement@abertawe.ac.uk