Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Mae Tywysog Cymru wedi recordio neges fideo arbennig ar gyfer Prifysgol Abertawe wrth iddi ddathlu ei chanmlwyddiant ar 19 Gorffennaf.

Yn ei neges, dywedodd Tywysog Cymru fod ei hen dad-cu, y Brenin Siôr V, wedi gosod carreg sylfaen Coleg Prifysgol Abertawe ym Mharc Singleton ar 19 Gorffennaf 1920 a'i fod “yn falch o nodi'r garreg filltir arbennig hon yn hanes cyfoethog y Brifysgol” gan mlynedd yn ddiweddarach.

O wreiddiau dinod gydag 89 o fyfyrwyr ac un adeilad parhaol ym 1920, mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws erbyn hyn ac mae'n addysgu mwy nag 20,000 o fyfyrwyr o 139 o wledydd ac yn cael ei chydnabod am ei hymchwil o'r radd flaenaf. 

Agorodd Tywysog Cymru Gampws y Bae'r Brifysgol yn swyddogol yn haf 2016 a dywedodd fod “hwyliau'r Brifysgol ar i fyny, yn barod iawn i ymateb i heriau'r dyfodol” bryd hynny, cyn ychwanegu: “Mae'r ysbryd a'r parodrwydd hwnnw bellach wedi cael eu profi i'r eithaf, wrth gwrs, ar yr adeg ansicr hon i ni i gyd.”

Gwnaeth y Tywysog ganmol ymateb y Brifysgol i'r argyfwng coronafeirws, gan ddweud: “Mae wedi codi fy nghalon yn aruthrol i glywed am holl waith caled myfyrwyr, staff a phartneriaid y Brifysgol i gefnogi'r gymuned leol, genedlaethol a rhyngwladol drwy gydol y pandemig. Mae'r enghreifftiau'n cynnwys myfyrwyr meddygol a gofal iechyd yn ymuno â'r rheng flaen ac yn rhoi cymorth hollbwysig i'r GIG, aelodau o staff yn cynhyrchu cyfarpar diogelu personol a hylif diheintio dwylo hanfodol ar gyfer byrddau iechyd lleol a phartneriaid, cynnig llety'r Brifysgol i weithwyr allweddol na allant fod gartref a myfyrwyr yn gwirfoddoli i weithio gyda grwpiau agored i niwed, gan eu cefnogi dros y ffôn a defnyddio gweithgareddau ar-lein i gadw'r gymuned yn gysylltiedig.”

Yn ôl Ei Uchelder Brenhinol, mae'n “briodol iawn” bod cyllid a glustnodwyd yn wreiddiol ar gyfer dathliadau canmlwyddiant y Brifysgol bellach yn cefnogi'r ymateb i Covid-19, drwy ariannu prosiectau ymchwil hollbwysig a chefnogi lles myfyrwyr ar adeg lle mae llawer o bobl yn wynebu caledi.

“Mae'r ymrwymiadau hyn yn adlewyrchu cenhadaeth y Brifysgol i wasanaethu ei chymuned, addysgu ei phobl, mynd i'r afael â heriau byd-eang yr oes a chynnig cartref a chymorth. Sylfaenwyd y sefydliad ar y gwerthoedd hyn ym 1920, ac rwy'n falch eu bod yn parhau i fod wrth wraidd ei genhadaeth heddiw,” ychwanegodd.

Gorffennodd y Tywysog ei neges drwy longyfarch y Brifysgol ar gyrraedd ei charreg filltir arbennig a dweud: “Mae'r dathliadau ar yr achlysur hwn yn gyfle i fyfyrio ar gyflawniadau a hynt y Brifysgol dros y ganrif ddiwethaf, yn ogystal ag edrych tua'r dyfodol ac i ymrwymiad y Brifysgol i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw yfory ac wedyn.”

Gwnaeth yr Athro Paul Boyle, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, ddiolch i'r Tywysog am barhau i gefnogi'r Brifysgol: “Ar ran cymuned Prifysgol Abertawe, hoffwn ddiolch i'w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru am ymuno â ni, ar ffurf rithwir, wrth i ni nodi'r achlysur arbennig hwn yn ein 100 mlynedd o hanes. Rydym yn falch bod Campws y Bae yn un o brosiectau blaenllaw Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau, ac rydym yn dal i fod yn hynod ddiolchgar i'w Uchelder Brenhinol am barhau i'n cefnogi.”

Rhannu'r stori