Logo achrediad cyflog byw go iawn

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei hachredu fel cyflogwr cyflog byw go iawn gan y Sefydliad Cyflog Byw (LWF).

Cyfrifir y cyflog byw go iawn yn annibynnol bob blwyddyn, yn seiliedig ar yr hyn mae ei angen ar weithwyr a'u teuluoedd i fyw. Mae cyfraddau'r cyflog byw go iawn yn uwch na chyfraddau gorfodol y cyflog byw cenedlaethol, sy'n cael eu pennu gan Lywodraeth y DU. Caiff ei diweddaru'n flynyddol a'i thalu ar sail wirfoddol.

Bydd achrediad Abertawe o’r LWF, a ddaeth i rym ar 1 Mehefin 2020, yn caniatáu i’r Brifysgol hyrwyddo ac annog polisïau ac arferion sy’n rhan bwysig o helpu ei 5,500 o staff i fyw bywydau gwaith boddhaus a gwerth chweil.

Daeth achrediad o'r LWF i rym ar 1 Mehefin, er i’r Brifysgol ymrwymo i ddod yn gyflogwr cyflog byw go iawn yn 2019. Ers mis Ebrill y flwyddyn honno, mae mwy na 1,000 o aelodau staff ar y cyflogau isaf wedi elwa o dderbyn y cyflog byw go iawn. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Brifysgol wedi gweithio tuag at ennill achrediad drwy:

  • Dalu'r cyflog byw go iawn i'r holl staff a gyflogir yn uniongyrchol a'r rhai sydd wedi cael eu his-gontractio.
  • Ddyfeisio cynllun i gyflwyno'r cyflog byw go iawn ar draws contractau trydydd parti wrth iddynt ddod i ben i'w hadnewyddu.

Meddai Andrew Rhodes, cofrestrydd a phrif swyddog gweithred Prifysgol Abertawe: “Rydym yn hynod o falch ein bod wedi derbyn achrediad ffurfiol sy'n cydnabod ein hymrwymiad i gyflog teg i'n cydweithwyr ac sy'n ein galluogi i hyrwyddo ac annog polisïau ac arferion i helpu pobl i ddilyn bywyd gwaith boddhaus a buddiol. Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar bawb sy'n gweithio yma, a chredwn eu bod i gyd yn haeddu cyfradd gyflog deg am y gwaith maen nhw'n ei wneud - mae hyn yn arbennig o wir yn ystod y cyfnod heriol a gofidus rydym oll yn ei wynebu heddiw.”

 

Rhannu'r stori