MSc trwy Ymchwil Arloesi Ynni

Trosolwg Cwrs

MSc trwy ymchwil Arloesi ynni

Mae darparu dyfodol ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel trwy ddarganfod a gweithredu arloesedd Ynni newydd yn her allweddol i'r 21ain Ganrif.

Nodweddion Allweddol

Mae darparu dyfodol ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel trwy ddarganfod a gweithredu technoleg ac arloesedd newydd yn her allweddol i'r 21ain Ganrif. Gyda mwy o bobl sydd angen egni, mae angen i atebion effeithiol ddod o ystod eang o ffynonellau. Ar gyfer y tymor agos mae angen gwahanol arloesiadau ynni a byddant yn allweddol i atebion ynni byd-eang.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn ganolfan ragoriaeth flaenllaw ar gyfer datblygu technolegau uwch mewn adnoddau ynni, a gall gynnal llawer o'r myfyrwyr hyn. Mae'r Ganolfan yn elwa o arbenigedd blaenllaw'r byd ym maes ystod eang o arloesi ynni, gan gynnwys hydrogen, solar, nanotechnoleg a chasglu carbon.

Disgrifiad

Rheolir y graddau arloesi ynni gan ESRI ond maent yn agored i oruchwylwyr y tu allan i ESRI.

Mae'r meysydd ymchwil Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI), yn fras, yn cyd-fynd â'r categorïau canlynol:

  • Hydrocarbon: Cynhyrchu a phrosesu olew a nwy; materion i lawr yr afon sy'n ymwneud â mireinio tanwydd effeithlon; ychwanegion a chyfansoddiad tanwydd / cemeg perfformiad
  • Hydrogen: technolegau ar gyfer cynhyrchu ynni hydrogen yn effeithlon rhag cynhyrchu ynni wedi'i wastraffu; ffotocatalysis ar gyfer cynhyrchu hydrogen; hydrogen fel fector ynni, cynaeafu ynni'r haul
  • CO2: technolegau ar gyfer cael gwared â charbon deuocsid yn effeithiol o stocau bwydydd tanwydd; defnyddio carbon deuocsid fel ffynhonnell tanwydd
  • Biodanwydd: dulliau ar gyfer datblygu ffrydiau'r broses sy'n galluogi integreiddio cynhyrchu biodanwydd gyda'r gadwyn gyflenwi diwydiant cemeg
  • Trosglwyddiad ynni: Gridiau smart a dargludyddion carbon nanotiwb
  • Technolegau tonnau a môr
  • Modelu cyfrifiaduron: Meysydd cysylltiedig â ynni megis ffynhonnau olew a gridiau ynni.

Prosiectau eraill sy'n cynnwys ynni ac arloesedd: Nid ydym yn gyfyngedig gan oruchwyliwr neu yn ôl pwnc felly felly os oes gennych syniadau o bwnc penodol eich hun neu os ydych chi'n gwmni sy'n dymuno noddi myfyriwr o ymchwilio i bwnc penodol sy'n gysylltiedig ag ynni, cysylltwch â ni.

Darganfyddwch fwy am rai o'r staff academaidd sy'n goruchwylio traethodau yn yr ardaloedd hyn:

Prof.Andrew R. Barron

Dr.Charles Dunnill

Gofynion Mynediad

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer y PhD ac MSc mewn Arloesedd Ynni yn radd anrhydedd ail ddosbarth gyntaf neu uwch mewn Peirianneg Cemegol neu Biocemegol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig, megis cemeg, biocemeg, ffiseg, neu beirianneg arall neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sy'n cyfateb i'r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn i Ôl-raddedigion yn falch i'ch cynghori ynghylch a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i'r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, bydd angen pasiad derbyniol arnoch mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y budd llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob cydran). Mae rhestr lawn o brofion iaith Saesneg derbyniol i'w gweld yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel arfer disgwylir i ymgeiswyr i'r rhaglen hon fodloni'r gofynion mynediad lleiaf a nodir uchod. Mae'r Coleg / Ysgol yn cadw'r hawl i ofyn am raddau academaidd uwch a chymwysterau. Mae penderfyniadau derbyniadau yn ystyried nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd ffactorau gan gynnwys safon y crynodeb / cynnig ymchwil a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os oes angen), dwyster cystadleuaeth am leoedd cyfyngedig a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n briodol).

 

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch chi wedi nodi maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch anfon e-bost at engineering@swansea.ac.uk i fynegi'ch diddordeb mewn MSc trwy Ymchwil mewn Arloesi Ynni.
 
Gwnewch eich cais ar-lein a dilyn statws eich cais am le ar yr MSC trwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/en/education-and-and-school-support-and-support/applyonline
 
Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, gallwch gael gwybod mwy am gymhwyso'r MSc trwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £19,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r MSc drwy Ymchwil yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.