Benthyciadau a Grantiau

Cymru

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac sy’n dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe ym mlwyddyn academaidd 2020/21 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau). Gallant wneud hyn drwy wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

CyllidSwm pob blwyddyn academaidd
Tuition Fee Cost £9000
Tuition Fee Loan (Maximum) £9000

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau ymlaen llaw.

Benthyciadau a Grantiau Cynhaliaeth

O 2020/21, bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref i wneud cais am £9810 tuag at eu costau cynhaliaeth, a bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw yng nghartrefi eu rhieni i wneud cais am £8335. Bydd y dyfarniadau hyn yn cynnwys Benthyciadau Cynhaliaeth a Grantiau.

Bydd gan yr holl fyfyrwyr hawl i dderbyn lleiafswm grant o £1,000 a gallai hyn gynyddu, gan ddibynnu ar incwm yr aelwyd.

Yna caiff benthyciad ei ychwanegu at y dyfarniad grant, hyd at uchafswm o £9810 (neu £8335) i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn derbyn yr un cyllid tuag at eu costau byw.

E.e.

Incwm yr AelwydCyfanswm Grant Cynhaliaeth Benthyciad Cynhaliaeth - Byw gartrefCyfanswm Cymorth - Cynhaliaeth am y flwyddyn
£18,370 £6885 £1450 £8335
£20,000 £6651 £1684 £8335
£25,000 £5930 £2405 £8335
£30,000 £5209 £3126 £8335
£35,000 £4488 £3847 £8335
£40,000 £3767 £4568 £8335
£45,000 £3047 £5288 £8335
£50,000 £2326 £6009 £8335
£55,000 £1605 £6730 £8335
£59,200+ £1000 £7335 £8335

 

Incwm yr AelwydCyfanswm Grant CynhaliaethBenthyciad Cynhaliaeth - Byw Oddi CartrefCyfanswm Cymorth - Cynhaliaeth am y flwyddyn
£18,370 £8100 £1710 £9810
£20,000 £7817 £1993 £9810
£25,000 £6947 £2863 £9810
£30,000 £6078 £3732 £9810
£35,000 £5208 £4602 £9810
£40,000 £4339 £5471 £9810
£45,000 £3469 £6341 £9810
£50,000 £2600 £7210 £9810
£55,000 £1730 £8080 £9810
£59,200+ £1000 £8810 £9810

Telir taliadau cynhaliaeth i chi yn uniongyrchol mewn 3 rhandaliad. Telir eich rhandaliad cyntaf ar ôl i chi gofrestru a chasglu’ch cerdyn adnabod (telir y ddau randaliad dilynol ar ddiwrnod cyntaf tymor y Gwanwyn a thymor yr Haf).

Diddymiad Rhannol o’r Benthyciad Cynhaliaeth

Gall myfyrwyr o Gymru wneud cais hefyd am ddiddymiad un tro o hyd at £1500 ar eu Benthyciad Cynhaliaeth.

I dderbyn y diddymiad hwn, bydd rhaid i fyfyrwyr wneud ad-daliad cynnar o £5 o leiaf tuag at ddyled eu Benthyciad Cynhaliaeth. Mae’r diddymiad ar gael unwaith yn unig a chaiff ei gymryd o’r balans cyfredol sydd wedi’i dalu i’r myfyriwr. Cynghorir myfyrwyr felly i aros hyd nes eu bod wedi derbyn o leiaf £1500 o gyllid Benthyciad Cynhaliaeth cyn gwneud yr ad-daliad cynnar.

Grantiau Ychwanegol

Gall myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, costau gofal plant, oedolion dibynnol, anabledd, neu sy’n gadael gofal fod yn gymwys i dderbyn cymorth ychwanegol.

GrantUchafswm sydd ar gaelYdy wedi'i seilio ar brawf moddion?Ffurflen Gais
Lwfans Dysgu i Rieni (PLA) £1766 Ydy PN1
Grant Oedolion Dibynnol (ADG) £3094 Ydy PN1
Grant Gofal Plant (CCG)

85% of costs up to a maximum of:

1 Child - £174.22/week

2+ Children - £298.69/week

Ydy CCG1

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth penodol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol, ewch i'n tudalen we myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol.

Cofiwch – Mae Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.