Yr Athro Hans Sienz , Yr Athro Royston Jones (Altair), Yr Athro Chenfeng Li & Jamie Buchanan (Altair).

Yr Athro Hans Sienz, Yr Athro Royston Jones (Altair), Yr Athro Chenfeng Li & Jamie Buchanan (Altair).

Mae darlith uchel ei bri Prifysgol Abertawe o'r enw “Asking the Next Evolution of Twins to Radically Shape Our Future” wedi cael ei thraddodi gan yr Athro Royston Jones, Is-lywydd Gweithredol Gweithrediadau Ewropeaidd a Phrif Swyddog Technoleg Byd-eang Altair, sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang o ran efelychu, deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura perfformiad uchel, mewn digwyddiad yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Roedd y ddarlith, a drafododd ddatblygiadau wrth roi technoleg gefeillio digidol ar waith, yn cyd-fynd â menter newydd y Brifysgol i greu Sefydliad Zienkiewicz ar gyfer Modelu, Data a Deallusrwydd Artiffisial. 

Mae’r Sefydliad wedi ei enwi ar ôl y diweddar Athro Peirianneg Sifil Olek C Zienkiewicz, a arloesodd y dull elfennau meidraidd ac a oedd yn meddu ar weledigaeth eang o fodelu'r byd a defnyddio cyfrifiaduron i greu ac archwilio data i ddatrys problemau peirianneg.

Roedd yr Athro Jones yn un o fyfyrwyr yr Athro Zienkiewicz rhwng 1978 a 1984 ac mae wedi dweud bod y profiad wedi llywio ei ddyfodol ym myd diwydiant fel un o arloeswyr defnyddio'r dull elfennau meidraidd er mwyn arloesi syniadau.

Dros y blynyddoedd, mae Dr Jones wedi cynnal cysylltiadau agos ag Abertawe drwy ymchwil gydweithredol, cynghori ar fentrau strategol a thrwy draddodi darlithoedd, cefnogi datblygiad myfyrwyr, darparu hyfforddiant i fyfyrwyr ymchwil a llywio datblygiad y gyfadran drwy ei aelodaeth o’i phwyllgor ymgysylltu diwydiannol ar gyfer peirianneg awyrofod. Drwy ei rwydwaith diwydiannol ac academaidd helaeth, daeth hefyd â chwmnïau modurol blaenllaw i Abertawe, gan arwain at fentrau cydweithredol newydd.

Yn y rôl hon fel cydweithredwr ymchwil a llysgennad, yn bennaf ym maes dadansoddi elfennau meidraidd, dylunio sy'n seiliedig ar efelychu a'i gymwysiadau diwydiannol, ond hefyd ym maes ehangach dylunio a dylunio at ddiben gweithgynhyrchu, mae'r Athro Jones wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at y gyfadran, a bydd yn parhau i wneud hynny, gan hybu bri Prifysgol Abertawe ledled y byd drwy gysylltiadau diwydiannol.

Meddai’r Athro Jones:

“Roedd yr Athro Zienkiewicz a'r Adran Peirianneg Sifil yn ei chyfanrwydd yn ysbrydoliaeth i mi. Roedd yn gyfnod hynod gyffrous i fod yn rhan o'r ganolfan ragoriaeth fyd-eang hon ar gyfer dulliau rhifiadol a oedd wrth wraidd yr ymchwil i’r dulliau. Ces i fy sbarduno i ymuno â byd diwydiant gan weledigaeth gref y Brifysgol mai elfennau meidraidd fyddai'r prif ddull ym maes peirianneg yn y dyfodol. Mae gweld y weledigaeth hon yn cael ei gwireddu dros y pedwar degawd diwethaf wedi rhoi llawer o bleser i mi. Hyd yn oed heddiw, mae'n destun cyffro mawr i mi feddwl am gyfeiriad posib y dechnoleg, gan fy mod i'n credu ein bod ni heb ddod yn agos at wireddu ei photensial llawn eto. Yn Altair, rydyn ni'n gweld efelychu (modelu), dadansoddi data (deallusrwydd artiffisial) a chyfrifiadura perfformiad uchel yn dod ynghyd. O ganlyniad i hynny, mae creu Sefydliad Zienkiewicz yn gwneud synnwyr perffaith ac mae'n cyd-fynd â'r tueddiadau technolegol presennol a gofynion byd diwydiant. Roedd yn anrhydedd aruthrol traddodi'r ddarlith hon i'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg.”

Bydd Sefydliad Zienkiewicz ar gyfer Modelu, Data a Deallusrwydd Artiffisial, sydd wedi ei greu o'r newydd i ddisodli Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadol, yn datblygu Peirianneg Gyfrifiadol mewn sefydliad ymchwil eang a fydd yn ymwneud â modelu, gwyddor data a deallusrwydd artiffisial.

Mae'r sefydliad yn cynnwys nifer mawr o aelodau staff amser llawn, rhan-amser ac academaidd emeritws, myfyrwyr ôl-ddoethurol, ymchwilwyr annibynnol a myfyrwyr graddedig a'i nod yw darparu cymuned adnabyddadwy yn Abertawe ar gyfer ymchwilwyr a grwpiau ymchwil amrywiol o fri rhyngwladol.

Meddai'r Athro Hans Sienz, Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol Interim y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg:

“Wrth i ni wynebu chwyldro o ran marchnadoedd, cynhyrchion a gwasanaethau tarfol, bydd y cyfuniad o dechnolegau aeddfed a rhai sy'n dod i'r amlwg a'u cysylltedd yn effeithio'n drawiadol ar ein dyfodol. Bydd cyfuno gwyddor data â chryfderau traddodiadol Abertawe ym maes peirianneg gyfrifiadol yn trawsnewid cyrhaeddiad ac effaith ein hymchwil a gyflawnir drwy gydweithrediadau agos, fel y cydweithrediad ag Altair.”

Gwyliwch y ddarlith “Asking the Next Evolution of Twins to Radically Shape Our Future”. 

Rhannu'r stori